Publicerat 2020-02-14 09:00

Bra och nyttig information om Blåljussabotage

Det har ju ställts stora förhoppningar kring den nya lagstiftningen om Blåljussabotage, och en del missförstånd har förekommit bland annat i sociala media. Blåljus har fått lov att publicera en ganska gedigen genomgång, av Carin Götblad, Regionpolischef i region Mitt, som även resonerar kring lagens effekter på medarbetarskyddet. Genomgången är tidigare publicerad på Intrapolis.


"Vad innefattar den nya lagen blåljussabotage?

– Det främsta skyddsintresset är att polisverksamhet, räddningstjänst och ambulanssjukvård inte ska hindras eller försvåras på grund av brottsliga angrepp eller störningar. Även angrepp på enskilda polismän kommer att omfattas av straffansvar. Om gärningen har framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig art ska det dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Även försök, förberedelse och stämpling till sabotage mot blåljusverksamhet och grovt sabotage mot blåljusverksamhet är nu kriminaliserat, liksom underlåtenhet att avslöja eller att förhindra sådant brott.

 

– De handlingar som är straffbelagda är våldshandlingar och hot om våld mot personal inom blåljusverksamhet och de som bistår verksamheten. Det är också straffbart att tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som används eller ska användas inom verksamheten.  Bestämmelsen innefattar även andra otillbörliga åtgärder, det kan exempelvis vara när en grupp personer ställer sig i vägen för ett utryckningsfordon.  Straffansvaret är begränsat till att avse gärningar som varit ägnade att påverka utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet.   Bestämmelsen syftar till att skydda polisverksamheten, räddningstjänsten och ambulanssjukvården.

 

Omfattar lagen all personal inom polisen?

– Första punkten i bestämmelsen tar sikte på våld eller hot om våld mot verksamhetens personal eller mot personer som bistår verksamheten vilket täcker in alla personer som deltar i blåljusverksamheterna.  Det gör att om du är personal inom polisverksamheten och angreppet sker mot dig så kan det omfattas av straffansvar - om det är så att gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Det gäller även personer som bistår verksamheten på något sätt, exempelvis om en tulltjänsteman hjälper till vid ett tillslag.

 

När får vi se det första rättsfallet?

– Under perioden 1-31 januari har det inkommit 41 anmälningar rörande totalt 46 brott. Några exempel på händelser är stenkastning mot polisfordon som resulterat i skador; en gärningsman som kastat ut fotanglar i syfte att försvåra för polisen - gärningen framkallade livsfara för flera poliser i efterföljande fordon och anses därför vara ett grovt brott, försök att störa samt försvåra för räddningstjänstens arbete genom att köra emot körriktningen och köra emot räddningstjänstens fordon vilket är ett medvetet risktagande och kunde ha vållat en trafikolycka. I Gävle sitter tre personer nu häktade för grov skadegörelse genom brand samt blåljussabotage. Det rör sig om bilbränder och hindrande av utryckningsfordon, vilket troligen är det första rättsliga fallet i landet.

 

Hur avgränsas lagen om blåljussabotage mot andra lagar, till exempel våld eller hot mot tjänsteman?

– De gärningar som kan utgöra sabotage mot blåljusverksamhet kan också vara straffbelagda enligt andra straffbestämmelser. Det kan exempelvis vara fråga om misshandel, olaga hot, våld eller hot mot tjänsteman, stöld, skadegörelse, våldsamt upplopp eller sabotage.  Lagstiftaren menar att konkurrensfrågor ytterst får bli en uppgift för rättstillämpningen med beaktande av läran om brottslighetskonkurrens.  För att stärka det straffrättsliga skyddet för

myndighetsutövning i övrigt skärps straffskalan, infördes den 1 januari 2020, för grovt våld eller hot mot tjänsteman i 17 kap. 1 § brottsbalken till fängelse i lägst ett och högst sex år.

 

Vad kan lagen få för effekt?

– Från polisens sida är förhoppningen att den nya lagen ska medföra ett stärkt medarbetarskydd. Allt vi kan göra som myndighet för att stärka medarbetarskyddet är viktigt. Att driva på om en skärpt lagstiftning är ett mycket tydligt budskap till hela samhället att det är brottsligt att hindra och skada blåljusverksamheten.

 

Sedan blir det givetvis avgörande hur domstolarna väljer att döma i påföljdsdelen och att rättsväsendet visar att det är ett brott man ser allvarligt på. Det pågår ett utvecklingsarbete inom verksamhets- och medarbetarskydd och det finns många förslag, till exempel att polisanställda ska kunna välja att ange sitt u-nummer istället för namn vid dokumentation av beslut och åtgärder. Andra förslag är att fler medarbetare ska kunna tilldelas särskilda tjänstekort, att subtila hot och trakasserier mot polisanställda och deras anhöriga ska kriminaliseras och att brott som innefattar otillåten påverkan och trakasserier av en polisanställd eller anhörig ska utredas inom en och samma utredningsenhet och av utredare med särskild kompetens inom medarbetarskyddsområdet."


Blåljus välkomnar alla åtgärder från lagstiftaren och Polismyndigheten som gör polisarbetet så säkert som det är möjligt. Vi tackar Carin Götblad för en pedagogisk genomgång.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994