Publicerat 2019-11-29 08:00

”Färre uppklarade brott när vi fokuserar på grov brottslighet”

Anders Thornberg och Mats Löfving i DN Debatt 26 nov 2019I DN Debatt skriver rikspolischef Anders Thornberg och Mats Löfving, chef NOA,  om hur trendkurvan med otrygghet, mord, användning av skjutvapen, sprängmedel och synlig narkotikahandel...  ska vända med operation Rimfrost. Insatser som beräknas pågå under flera år.  På kort sikt riktas fokus mot 200-300 riskpersoner.


Här återges några utdrag ur debattartikeln – läs hela inlägget på DN Debatt publicerat den 26/11-19.

"Operation Rimfrost ökar polisens förmåga att förhindra sprängdåd och dödsskjutningar. Det gäller samtidigt att ha rimliga förväntningar. Polisens insatser syftar till att bryta en trend, men kan inte lösa ett större samhällsproblem. Den senare uppgiften kräver en kraftsamling från hela samhället, som är betydligt större än vad vi har sett hittills." skriver rikspolischeferna Anders Thornberg och Mats Löfving och fortsätter med att beskriva att polisens hårdare tryck mot de kriminella nätverken ska göras i "tre tidsskalor":

Kort sikt: Den nationella särskilda händelsen Rimfrost är den korta insatsen med stort fokus riktat mot cirka 200–300 personer med mest påverkan på den höga konfliktnivån mellan de kriminella nätverken. Dessa ska låsas in.  Rimfrost ska vända trendkurvan med otrygghet, mord, användning av skjutvapen, sprängmedel och synlig narkotika­handel. Allmänheten ska uppfatta en tydlig skillnad.
Medellång sikt: skapa ett nationellt center för att utveckla arbetet kring forensik, vapen, sprängmedel, underrättelseinhämtning och samordning av brottsutredningar.
På lång sikt: utveckla kunskap om metoder genom bland annat forskning och internationellt erfarenhetsutbyte.


Troligen flera år innan trenden kan vända

Trots de förstärkta polisiära insatserna mot den grova brottsligheten menar Thornberg/Löfving att det kan ta flera år att vända utvecklingen. De lyfter samtidigt riskerna med denna prioritering  d v s att annan polisverksamhet kan komma att påverkas.
"Polisens satsning är nödvändig, men den har ett pris. Förstärkta insatser mot grov brottslighet påverkar annan polisverksamhet. Det finns bland annat risk för färre uppklarade brott sammantaget." 
"Vi har under senare år arbetat intensivt med att rekrytera fler medarbetare och att utveckla arbetsmetoderna. Det har gett konkreta resultat på flera områden. Det är fullt på anstalter, häkten och ungdomsinstitutioner. Mycket vapen och narkotika tas i beslag. Polisen har ökat sin förmåga i arbetet inom områden som brott i nära relationer, hat- och demokratibrott och människohandel. Vi har också arbetat med att förbättra polisanställdas arbetsmiljö och medarbetar­skydd samt polisers löneutveckling."


Debattörerna ser positivt på det politiska engagemanget liksom initiativen gällande den grova brottsligheten och lyfter fram Polismyndighetens insynsråd där dialog förs med representanter från alla riksdagspartier. Behoven av ett vidare engagemang och samhällssamverkan lyfts också - inte minst gällande de "mjukare frågorna" om brottsförebyggande insatser som ska förhindra nätverkens nyrekrytering.

"Mycket politiskt fokus ligger nu på straffskärpningar och andra lagändringar som tar tid att utreda, införa och framför allt få effekt på. Samtidigt är det viktigt att snabbt bromsa återväxten till kriminella nätverk. För ett år sedan lämnade polisledningen förslag på åtgärder i en skrivelse till regeringen. Några av dem beskrevs på debattsida (DN Debatt 10/10 -18). Vi har en bra dialog med regeringen. Mycket arbete återstår att göra: 1) Avgränsa polisens uppdrag till brottsligheten, 2) Staten måste arbeta som en helhet, 3) Tidiga insatser kring unga måste intensifieras. 

Tina Gustafsson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994