Publicerat 2018-10-16 09:00

Grov organiserad administration

Som bekant finns många hinder för en effektiv polisverksamhet. Brottslingars förslagenhet och rättsväsendets höga krav på bevisning, ska vi självklart klara av att bemöta, men har vi egna skapade hinder? Nu har en polischef i Stockholm fått ett uppdrag av regionpolischefen, att mota "den grova organiserade administrationen" som kan vara en black om foten för effektivare poliser och polischefer. I en del frågor kan pålagorna vara av nationell art, och i så fall kommer de frågorna att lyftas till Rikspolischefens kansli.

Polismästare Christian Agdur har en gedigen karriär bakom sig från olika polismästardistrikt och polisområden i Stockholm. Han har haft den ibland otacksamma uppgiften att i tider av nedskärningar skära bort verksamheter så att den absolut nödvändiga kärnverksamheten kunnat prioriteras.

Att just han tagit sig an just detta uppdrag ser Blåljus därför väldigt positivt på!

Så här presenterar Christian uppdraget i en pm, där han ber chefer i region Stockholm att sammanställa vilken verksamhetsnytta som ålagd administration ger i förhållande till nedlagd tid. Och hur ska polisen ge mer "pang för pengarna" och minska det administrativa bruset...


 

"En insats mot den grova och organiserade administrationen

 

 

Svensk polis tyngs av en allt mer omfattande administration och detta drabbar kärnverksamheten hårt. Till exempel ser vi hur gruppchefer ägnar mer tid åt administrativa pålagor än att faktiskt leda och fördela arbetet för medarbetarna.

 

Flera av de administrativa processer som genomförs är av så omfattande karaktär att de kräver mängder av tid och resurser för att genomföra – allt som oftast på bekostnad av tid till kärnverksamheten.

 

Vår strävan efter en rättssäker och fullgod dokumentation av åtgärder och beslut tar sig också stundtals orimliga proportioner och den fråga vi bör ställa oss är; Vad är en ”tillräckligt bra” administration och hur kan vi förenkla – utan att för den skull få ett sämre utfall – de administrativa processer som genomförs inom en rad olika områden?

 

I Ivarsson-Westerbergs avhandling från 2004 ”Papperspolisen” belyses en rad potentiellt negativa effekter av en ökande administration. Dessa tankar utvecklades senare (2015) i boken ”Administrationssamhället” (Ivarsson och Forsell).

 

Båda dessa publikationer publicerades således innan den stora reformen 2015, men mycket litet talar för att administration sedan dess skulle ha minskat.

Snarare är det nog så att den – även om den må ta sig andra uttryck efter nedmonteringen av den gamla rikspolisstyrelsen – i många delar har ökat.

 

En tydlig trend har också varit de senare åren att trycka ned administrationen längre ut i verksamhetens kapillärer där den slår som hårdast mot kärnverksamheten. Mycket lite har gjorts i den uttalade ambitionen att minska det som forskarna kallar den legitimerande administrationen, d v s sådan administration som inte primärt syftar mot den s k kärnverksamheten (enkelt uttryckt § 2 PL).

 

Denna PM formuleras i en ambition att försöka göra något konkret av dels den kunskap som finns i forskningen, och dels den kunskap och erfarenhet som finns inom vår organisation.

 

Listan på processer värda att genomlysa kan göras lång, men här följer några exempel. Exemplen bör läsas med sunt kritiskt granskade ögon, där grundfrågan bör vara; Får vi en bättre (kärn)-verksamhet tack vare de omfattande processerna?

  • Utvecklings- och lönesamtal – enormt omfattande med flera steg och parter inblandade. Till detta kommer nu de karriär- och utvecklingsplaner som ska införas.
  • Riskanalyser – visserligen regelstyrt men kan det förenklas?
  • Processen för verksamhetsstyrning – enormt omfattande och komplicerad – blir det verkligen så mycket bättre?
  • Rekryteringsprocesser – långa ledtider, många inblandade etc.

För att ha framgång i ett arbete med att förenkla dessa och andra processer måste en nära dialog med ATO skapas. Även om det finns en gemensam ambition att minska de administrativa pålagorna i kärnverksamheten så är ju flera av dessa processer framtagna i syfte att bland annat ge medarbetarna såväl inflytande som god arbetsledning. Denna ambition ska självklart kvarstå men frågan är som sagt; Vad är tillräckligt bra?

 

Undertecknad har av regionpolischefen givits i uppdrag att inventera vilka administrativa processer som bedöms kunna effektiviseras och därefter, i nära samverkan med ATO, lämna förslag på åtgärder.

 

Eftersom många av de aktuella processerna följer av nationella pålagor kommer arbetet, då så blir aktuellt, att ske i dialog med RPc kansli.

 

Stockholm som ovan

 

Christian Agdur

Polismästare"


Nämnas kan, att arbetet går på högsta växeln, och Christian vill ha sammanställningen från cheferna i regionen redan om två veckor...

 

Tommy HanssonGilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994