Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-04-27 13:40

MSB ger poliserna beröm efter terrordådet

MSB har fått regeringens uppdrag att utvärdera polisens insatser i det initiala skedet av terrordådet vid Drottninggatan för ett år sedan. Det är ganska kraftigt beröm som de första poliserna (och räddningstjänst och ordningsvakter) på plats får av myndigheten. "Enskilda individers insats och risktagande översteg i många fall vad samhället kan förvänta sig..."

Även polisen som organisation fungerade enligt MSB väl, något för hälso- och sjukvård och kommunerna att ta lärdom av. Dessutom gläds MSB åt att krismyndigheter kommer att samöva för att förbättra samordning och kommunikation. Så här skriver MSB;
"Attentatet den 7 april 2017 på Drottninggatan i Stockholm påverkade många människor och skapade stort mänskligt lidande och oro. MSB fick i uppdrag att utvärdera hanteringen av det initiala händelseförloppet. Utvärderingen är nu överlämnad till regeringen.

Hanteringen fungerade i stort väl

– Vi bedömer att samhällets samlade hantering av det initiala händelseförloppet i stort fungerade väl. Att händelsen inträffade dagtid på en vardag bidrog till en snabb respons från polis, hälso- och sjukvård och brandförsvaret. Enskilda individers insats och risktagande översteg i många fall vad samhället kan förvänta sig, summerar MSB:s överdirektör Nils Svartz.

 

Som vid alla händelser och kriser i samhället finns det lärdomar, erfarenheter och behov som behöver tas tillvara för att utveckla och stärka krisberedskapen.

 

MSB:s slutsatser och bedömningar är tänkta att användas som underlag för beslut om ytterligare åtgärder som ska bidra till en ökad förmåga att hantera likartade händelser, större händelser eller flera samtidiga händelser.

 

För att samhället framöver ska kunna hantera större eller flera samtidiga händelser med pågående dödligt våld krävs en väsentlig förmågehöjning i aktörernas förberedelser.

 

– En av de viktigaste slutsatserna är att aktörerna nu behöver vidta gemensamma förberedelser genom planering, utbildning och övning för den här typen av händelser, det behöver ske mellan både offentliga och privata aktörer. Därigenom skapas förutsättningar för samordnade och effektiva insatser, säger Nils Svartz.

 

MSB:s slutsatser

MSB har följande slutsatser för framtiden, mer om dem finns att läsa i rapporten:

  • Effektiva och samordnade insatser vid händelser med pågående dödligt våld förutsätter aktörsgemensam och systematisk planering, utbildning och övning.
  • En effektiv larmkedja behöver säkerställas.
  • Den katastrofmedicinska beredskapen behöver utvecklas.
  • Kommunikation mellan samhällsviktiga aktörer behöver säkerställas genom ett dedikerat nät för mobil datakommunikation allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.
  • Samhället behöver effektiva kanaler för kriskommunikation med allmänheten och aktörsgemensamma förberedelser för kriskommunikation vid händelser med pågående dödligt våld.
  • Det behövs förberedelser för hantering av längre stopp i kollektivtrafiken och för att attentat skulle kunna inträffa i kollektivtrafiken.
  • Det behövs åtgärder för att höja robustheten och öka kapaciteten i mobilnäten.
  • Samhället behöver stärka sin förmåga att identifiera och möta aktörsdriven informationspåverkan i samband med en allvarlig händelse.
  • Aktörsgemensamma förberedelser behöver omfatta större och flera samtidiga händelser med pågående dödligt våld.

Behov av utveckling inom kommuner och landsting

MSB bedömer att polisen är relativt väl förberedd för att hantera en händelse med pågående dödligt våld. Däremot har hälso- och sjukvården samt kommunernas räddningstjänstverksamheter överlag behov av att utveckla sina organisationer i samma riktning.


Polisen har för avsikt att under hösten 2018 genomföra en aktörsgemensam övning.

– Vi ser positivt på initiativet. En utvärdering av den planerade övningen bör ligga till grund för att bedöma om polisens ansvar för aktörsgemensamma utbildningar och övningar inom området bör tydliggöras och permanentas, säger Nils Svartz.

 

Vägledningen för "Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV)" från april 2017 är också ett stöd för blåljusaktörerna i deras planering och förberedelser inför en händelse med pågående dödligt våld.

 

MSB:s utvärdering

Utvärdering av hanteringen av attentatet i Stockholm 7 april 2017

Bilaga till utvärderingen från FOI: Informationsspridning i samband med terrorattentat – en internationell överblick

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994