Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-02-23 11:40

Nye rikspolischefen redovisar polisens verksamhetsår 2017

Nu presenterar Polismyndigheten sin syn på hur det gick för Polismyndighetens verksamhet under verksamhetsåret 2017. Vi har ju fått en ny rikspolischef sedan en vecka tillbaka, och han har skrivit under förordet till redovisningen. Någon särskid nyordning kan vi på Blåljus inte uppfatta, vilket väl inte är så konstigt i ett dokument som mer handlar om historien. Förordet lyder:

 

”Flera faktorer har präglat polisens arbete under året.

Störst effekt har utvecklingen inom den grova och organiserade brottsligheten haft. Fram tills för några år sedan dödades cirka tio personer årligen av skjutvapenvåld. Under 2017 sköts cirka 40 personer till döds. Det ökade skjutvapenvåldet tar stora resurser i anspråk och brotten är svåruppklarade. Brotten leder också till högre krav på brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Sammantaget leder det till minskade resurser för övrig polisverksamhet.

 

Under året har det även riktats flera allvarliga angrepp mot polisen. Sprängdåd har utförts mot polishus och polisfordon. I ett fall besköts en polisanställds privatbostad. Många av angreppen har koppling till aktörer inom den grova organiserade brottsligheten. Utvecklingen är oacceptabel och kräver en tydlig reaktion från såväl polisen och lagstiftaren som det övriga samhället. Att öka insatserna mot denna brottslighet är en prioriterad åtgärd för att stoppa utvecklingen.

 

Terrorattentatet på Drottninggatan ställde svensk polis inför en extraordinär situation – men en situation som vi har förberett oss för länge. Attentatet blev en stor utmaning för både polisen och andra ansvariga myndigheter. Många polisanställda genomförde beundransvärda insatser för att skydda och hjälpa allmänheten, gripa den misstänkte och säkra förundersökningen. Polisens och övriga samhällets hantering av händelsen ingav förtroende och trygghet hos allmänheten – ett av våra viktigaste uppdrag.

 

Trots en hård belastning under året lyckades polisen förbättra resultatet i flera delar av utredningsverksamheten. Antalet redovisade ärenden till åklagare ökade med tre procent. Ärendebalanserna som byggdes upp under år 2016 minskade något. Polisen har under

året arbetat hårt för att tillföra mer personal, förbättra teknikstödet och utveckla arbetsmetoderna inom utredningsverksamheten. Ett utvecklingsområde under 2018 blir att förbättra resultatet för våldsbrott.

 

Under året kunde de flesta delarna i polisens omorganisation slutföras. Statskontorets utvärdering av omorganisationen visar att den interna styrningen kan förbättras, men man bedömer samtidigt att polisen har skapat bättre förutsättningar för det lokala polisarbetet.

 

Det brottsförebyggande arbetet och insatser för att komma närmare medborgarna har fortsatt att utvecklas. Alla kommuner har nu tillgång till en kommunpolis och i nästan alla kommuner finns samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. Insatserna i landets särskilt utsatta områden har intensifierats.

 

Bland annat har de myndighetsgemensamma insatserna mot organiserad brottslighet i områdena förstärkts. Fortfarande finns många utvecklingsområden inom polisen. Det förtar inte att polisens anställda under året har gjort många goda insatser och bidragit till en fortsatt utveckling av verksamheten. Polisen går nu in i en period med växande resurser och på sikt fler anställda. Det behövs för att kunna bekämpa den grova brottsligheten, öka tryggheten i brottsutsatta områden och för att klara upp fler brott.”

 

Blåljus har letat efter mer framåtsyftande skrivningar i årsredovisningen, än den inledande sammanfattningens tre sista rader. Men mycket sådant har vi inte funnit. Exempelvis inget om vilken lönesättning som skulle kunna vända strömmen av poliser som lämnar yrket och få fler poliser på kort sikt. Men om det finns det förhoppningsvis skrivet i kommande budgetunderlag.

 

Däremot en verklighetsbeskrivning som känns väldigt bekant, i text mer än i verkligheten.

”Närmare medborgarna

Polisverksamheten ska bedrivas nära medborgarna.

Lokalpolisområdenas verksamhet utgör grunden för det medborgarperspektiv som genomsyrar polisens verksamhet. Arbetet ska utgå från den lokala lägesbilden och arbetet med att utveckla och stärka lokalpolisområdenas möjlighet att fatta beslut i olika frågor

fortsätter.

 

Polisens kontaktcenter (PKC) avlastar lokalpolisområdena i den brottsutredande verksamheten, genom att i större utsträckning vidta initiala utredningsåtgärder.

Regionledningscentraler (RLC) i respektive region är en del i att skapa förutsättningar för resursförskjutningen till lokalpolisområdena, genom bland annat enhetliga arbetssätt.

 

Medborgardialog

Förtroende för polisen skapas bland annat genom ett korrekt och effektivt arbetssätt, i vilket mötet och dialogen med medborgarna ingår. Medborgardialoger i olika former för polisen och medborgarna närmare varandra.

 

Lokal samverkan och medborgarlöften

Kommun- och områdespolisernas roll och uppdrag är viktigt. Det arbetet behöver fortsätta att utvecklas för att säkerställa kontinuitet och långsiktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i samverkan med kommuner och andra lokala aktörer. De lokala samverkansöverenskommelserna ligger till grund för polisens medborgarlöften.”

 

Blåljus ser fram mot att vår nye rikspolischef får möjlighet att i framtiden mer sätta sin egen prägel på Polismyndigheten och de så kallade utmaningar som vi står inför.


 Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994