Publicerat 2007-06-15 03:08

Det framgår av Södertörns tingsrätts dom, som meddelandes den 12/6 2007 i mål B 1775-07, målet är tidigare refererat på www.blaljus.nu. Domstolen ogillade åtalet mot polismannen som prejade en moped med två misstänkta rånare på, vilket orsakade kropps- och egendomsskador. Efter en genomgång av behovs- och proportionalitetsprincipen, konstaterar tingsrätten att polismannen hade fog att misstänka att mopedisterna var identiska med rånarna. Domstolen konstaterar vidare att den enda mindre ingripande åtgärd som kunnat vidtagas, sannolikt varit att låta de misstänkta gärningsmännen undkomma.Domstolen behandlar sättet som använts vid stoppandet, väger in alla omständigheter, bland annat att gärningsmännen kunde vara beväpnade, och att en prejning skulle kunna orsaka svårbedömda skador. Även att mopedisten flydde och vägrade stanna vägdes in.

”Vid en sammanvägning av omständigheterna finner tingsrätten att den av [polismannen] vidtagna åtgärden varit försvarlig. Åtalet för tjänstefel och vållande till kroppsskada skall mot bakgrund av det anförda ogillas”.

Slutsatsen av domen, som dock ännu inte vunnit laga kraft, torde vara, att även när mycket snabba beslut måste fattas, skall alla omständigheter för och emot ett ingripande med prejning av oskyddade trafikanter göras innan åtgärden genomförs. Något generellt förbud mot ingripande mot motorcyklar och mopeder vid misstänkt grov brottslighet, ges inte.

Chefsåklagare Christer Ekelund, har därmed förhoppningsvis fått utrett det enligt hans mening oklara rättsläget, vi lär få se vilka oklara rättslägen som kommer att drabba enskilda konstaplar i form av svagt underbyggda åtal i framtiden…

Refererat av
Tommy Hansson
Polisfacket Södertörnspolisen
Stort tack för hjälpen med referatet, Tommy.

-----------------------------------------------------------------

UNIFORMSFRÅGAN IGEN:


Tack för svar, Stefan,
men du glömde lite…


Till Stefan Strömberg,

Först och främst, heder till dig för att du svarar på mitt brev! Det är glädjande att få respons från sin högste chef i ett ärende där man tyvärr inte får det från sin högste facklige ordförande.


Det jag dock saknar i ditt svar är dina synpunkter/åsikter vad gäller de kärnpunkter jag skrev i mitt öppna brev. Dessa fyra punkter är viktiga för alla Poliser i yttre tjänst, och även om du inte vill föregå utredningen, så är det intressant att få höra din ståndpunkt gällande detta:

• Inrätta en ordentligt tilltagen bärprovsgrupp, bestående av Poliser i yttre tjänst, och låt deras synpunkter ligga för alla att ta del av.

• Låt de som har kvar m/92 tjänstgöra i den, och låt den återkomma i sortimentet.

• Fasa ut m/04. Den är av undermålig kvalitet, och reflexerna går emot hela det grundläggande taktiska förhållningssätt vi alla nyligen fått lära oss.

• Tvinga oss inte att tjänstgöra med patron i loppet. Det minskar på inget sätt risken för vådaskott, men ökar risken för skjutna Poliser, om vi skulle bli av med vårt vapen.

Du skriver att du skall ta till dig remissvaren från myndigheterna, men hur ska vi vanliga användare av uniformen kunna veta att våra synpunkter på den faktiskt kommer fram till såväl dig som till RPS Polisavdelning? Känslan över hur m/04 kom att bli våra arbetskläder är ju inte att det är Poliser i yttre tjänst som har fått komma till tals.

Min förhoppning är att du ser till att vi som använder uniformen också får vara med att utforma den, och nu när du sett engagemanget Sveriges Poliser visar i frågan, tror och hoppas jag att du ser till att så också blir fallet.

Ha en trevlig sommar!

Peter "Sunkan" Sundqvist

FOTNOT: Peter hade ställt sitt öppna brev i Blåljus (070607) till rikspolischef Stefan Strömberg och förbundsordförande Jan Karlsen. Stefan Strömberg svarade (Blåljus 070612) men Jan Karlsen har inte hört av sig.

Polisförbundet
på nationellt plan
stödde helt m/04


”En ”förmörkning” av svensk polis tycks ha varit och är det stora spöket inom Rikspolisstyrelsen. Begreppet ligger bakom spelet kring uniform m/04 som föreskrevs bl a inom polisen i Stockholms län i början av 2007. Det finns säkerligen också med i Etiska rådets tankar kring uniformen som resulterat i länspolismästare Lars-Göran Karlssons rapport. Den rapporten har väckt mycket uppseende bland poliser i yttre tjänst som faktiskt använder uniformen dagligdags och inte alls känner igen sig i beskrivningarna.

Den här informationen går att utläsa i ett antal diarieförda handlingar som registratorn på Rikspolisstyrelsen hade vänligheten att posta i ett stort kuvert till Blåljus. Av dem framgår också att Polisförbundet centralt som är Rikspolisstyrelsen samtalspartner i uniformsfrågor inte haft några invändningar mot m/04.
Inga invändningar alls från förbundet


I en redogörelse av kommissarie Christer Olsson (f n posterad i Sri Lanka) om den nya uniformsföreskriftens historik daterad 070207 står det bl a:

”Det fanns under de båda remissrundorna inga betydande invändningar mot förslaget från polismyndigheternas sida och inga alls från polisförbundet.”Utbrett missnöje på fältet


Eftersom Polisförbundets styrelse bestämt sig för att inte tala med Blåljus går det inte att veta om Christer Olssons uppgift är fullständig eller inte. Det här var just en av de saker jag ville ställa lite frågor kring till Erling Staxäng i förbundsstyrelsen.. Vi måste alltså utgå från att arbetsgivarens version är korrekt: Polisförbundet har släppt fram m/04 utan minsta invändning.

Bland poliserna på fältet finns däremot ett utbrett missnöje med ett flertal detaljer i uniformen.

Bärprov inte nödvändiga


Bärprov bedömdes inte nödvändiga, skriver Christer Olsson. Man tyckte inte heller att det behövdes en riskbedömning enligt regelverket främst av reflexerna (faran att en polis i onödan synliggörs i mörker t ex vid sökande av en farlig, beväpnad person). Rikspolisstyrelsen bedömde helt enkelt att det fanns större skaderisk (t ex i trafikarbete i mörker)  för poliser som tjänstgör i en uniform helt utan reflexdetaljer än det motsatta. Inte heller detta hade Polisförbundet centralt något att invända mot.

I olika sammanhang har man diskuterat att den gula reflexvästen skulle kunna ersätta reflexerna på m/04. Man har till och med varit inne på att sprätta bort (!) reflexerna på tusentals jackor om det föreskrevs att gul väst skulle användas vid all patrullering. Det förslaget har inte genomförts. Men att diskussionerna förs visar att Rikspolisstyrelsen i själva verket dels inser att kritiken mot reflexerna är betydande, dels anar att ett snabbt förföljande i mörker av en beväpnad där poliserna inte tar sig tid att trassla med reflexerna möjligen är livsfarligare än att lämna sin blåljusblinkande utryckningsbil på en väg och påbörja trafikarbete.

Christer Olsson skriver i sin promemoria:


”I fråga om samverkan vill RPS återigen betona att såväl arbetstagarorganisationerna, däribland Polisförbundets arbetsmiljöexpert , och deltagare från olika polismyndigheter under hela arbetet med att ta fram en ny uniformsföreskrift varit representerade i RPS båda referensgrupper. Därutöver förankrades föreskriften i organisationen genom remissförfarande och särskild enkät i reflexfrågan.”För dig som medlem råder det ingen tvekan om att dina valda ombud på nationell Polisförbundsnivå medverkat till och står bakom m/04. Polisfacket i Stockholms län har däremot inte varit mer informerat eller delaktigt i saken än du själv. Och när arbetsgivaren i Stockholms län skulle besvara en remiss i uniformsfrågan besvärade man sig inte ens att ta kontakt med polisfacket utan bara skrev och skickade iväg. Facket fick veta det på omvägar.

Om du som medlem får en känsla av att uniformsfrågan avgjorts högt över ditt huvud av makthavare på olika nivåer så är den känslan dessvärre helt överensstämmande med verkligheten. En fördel med det är att det egentligen bara kan bli bättre. Värre är inte möjligt.

CC

FOTNOT: Varför är ”förmörkning” ett sådant hot? Allmänheten tycker troligen att poliserna ser ”kompetenta och effektiva” ut i uniform m/92 (se tidigare artiklar och forskningshänvisningar i Blåljus). Etiska rådet tycker att poliserna ser ”militanta och aggressiva” ut i samma plagg. Troligen är det så att en liten mycket beläst, politiskt medveten, äldre grupp svenskar förknippar ”förmörkningen”, mörka uniformer, med t ex nazistiskt och fascistiskt våld och förtryck.. Flertalet vanliga svenskar tänker antagligen inte alls i de banorna – de gör inte alls de kopplingarna. Däremot är bemötande avgörande. Möter de bakom uniformen en empatisk, vänlig och yrkesskicklig människa är allt annat betydelselöst.

INSÄNDARE:


Poliser
i uniform
ska få tycka


”Tydligare kunde det inte skrivas än i Stefan Strömbergs svar till ”Sunkans” öppna brev och namninsamlingen: Ni poliser på fältet har inget att göra med hur er uniform ser ut.

Den verklighetsfrämmande akademiska eliten i Etiska rådet kommer med tankar om uniformen och plötsligt börjar hjulen rulla. Lars-Göran Carlsson, länspolismästare i Gävleborg, får i uppdrag att skriva en rapport på rådets tankar.

Nu ska länspolismyndigheterna få rapporten på remiss och där ska polismästare och intendenter gå igenom den och tycka om saken. Sedan ska svaren tillbaka till Rikspolisstyrelsens polisavdelning och ”sammanställas” där.

När allt det är gjort ska Stefan Strömberg fatta beslut.

Såg ni någon utryckningspolis, hundförare eller närpolis i den här långa uppräkningen? Trots att vi ska bära uniformen varje dag år ut och år in får vi inte vara med och tycka. Det var det ”Sunkan” vill få fram om jag fattade honom rätt. Han vill att poliser som bär uniform till vardags från olika delar av landet och i olika uppdrag ska få möjlighet att lägga fram sina uppfattningar om arbetskläderna.

Låter det konstigt? Inte ett dugg. På väldigt många arbetsplatser skulle man vara glad för om arbetstagarna brydde sig på planeringsstadiet. Det är mycket pengar det rör sig om och får vi opraktiska, otrivsamma och fula persedlar så är det verksamheten det kommer att gå ut över.

Tänk om Stefan Strömberg hade skrivit så här till ”Sunkan” och alla som skrivit på namninsamlingen:

”Tack ska ni ha för ert intresse för uniformsfrågan. Vi ska hitta på något sätt så att personal som bär uniform ska få komma till tals före beslut.”

Vad hade det kostat att skriva det? Inte ett dugg. Men det hade låtit trevligt. I stället skriver han helt torrt och berättar om alla höjdare som ska bestämma om allt över våra huvuden. Världen förändras snabbt omkring oss men inom svensk Polis står det bara stilla.

”En i namninsamlingen””

FLERA INSÄNDARE LÄNGRE NER PÅ SIDAN-----------------------------------------------------------------

BLAND FACKETS YRKANDEN:

Usel arbetsmiljö
måste motverkas


Ett systematiskt arbetsmiljöarbete måste genomsyra allt arbete inom polisen i Stockholms län. Det yrkandet, och flera andra, framför polisfacket i Stockholms län inför att arbetet med myndighetens verksamhetsplan framförs. Arbetsmiljöfrågorna har, som du som Blåljusläsare märkt, verkligen trängt sig på under det senaste årets stora kommenderingar. Och poliserna har några gånger fått lida en usel arbetsmiljö.

Och när det gått bra så är det mera av en händelse – inte för att arbetsmiljöarbetet bedrivits systematiskt – d v s långsiktigt och efter en uppgjord plan som alla måste följa. Det vill polisfacket nu ha ändring på. I sammanhanget vill facket se en genomgripande kompetensutveckling för alla chefer inom arbetsmiljöområdet.


Facket yrkar också på en företagshälsovård som har just de kunskaper som poliser har behov av.

Chefer fastnar i pappersarbete av administrativt slag och har för lite tid att ägna åt att vägleda och stimulera sina medarbetare. För att de ska få mer tid till det vill facket att de avlastas administrationen.

Tydligt kontrakt för chefer


För chefernas del är polisfacket egentligen emot förordnanden på viss tid. Men där har polisledningen sagt tvärt nej och nu lanserar facket ett kontrakt för chefer där den som fått ett chefsjobb tillsammans med arbetsgivaren skriver på ett kontrakt där båda parters skyldigheter och rättigheter och ingångna avtal klart och tydligt framgår.

Man yrkar också på att lönemedel för poliser knyts till individen och följer denne inom myndigheten. Det, menar facket, skulle kunna råda bot på de problem som systemet med plus- och minusdistrikt orsakar. Ett minusdistrikt är ett där man har fler poliser än arbetsuppgifter. När någon slutar där får ingen ny anställas. Det innebär en stelhet som orsakar många svårigheter.

Specialkunskaper missas


Information om den myndighetsgemensamma utbildningen måste komma ut till distrikt och avdelningar i så god tid att individen hinner planera in denna i den ordinarie verksamheten. Detta eftersom många utbildningsplatser går tomma eftersom periodplaneringen hinner bli fastslagen innan man får vetskap om utbildningen.

Det händer tyvärr ofta, konstaterar polisfacket, att myndigheten för dyra pengar anställer experter eller köper tjänster när kompetensen i själva verket redan finns bland myndighetens medarbetare. Man vill se alla medarbetarnas specialkunskaper katalogiserade i kompetensbank.

Föräldrar missgynnas


Polisfacket tar upp en viktig nackdel av minimibemanningen. Den innebär att poliser som är småbarnsföräldrar eller ensamstående med barn har svårt arbeta t ex inom utryckningen. Facket menar att det vore en fördel om alla poliser gavs möjlighet till en karriär inom den yttre tjänsten.Det kräver flexibilitet från arbetsgivaren, att våga se möjligheterna och de långsiktiga vinsterna när en del av personalen under en viss tid i livet behöver få möjlighet till deltidsarbete och individuella lösningar på tjänster inom kärnverksamheterna.

Extra poliser existerar inte


För att göra detta möjligt krävs det att minimibemanning ersätts med normalbemanning, att statusen höjs för den yttre tjänsten, samt att flexibilitet skapas i schemat och ger möjlighet till deltidsarbete.

Egentligen är det en lek med ord eftersom minimibemanning på de flesta håll idag är normalbemanning – normalt existerar inga extra poliser. Men arbetsgivaren vill helst inte erkänna vår förlamande resursbrist och då får man kalla det normalbemanning och hoppas att alla vet vad som menas.

Myndigförklara poliserna!


Polisfacket avslutar med att yrka mer övergripande målformuleringar i myndighetens verksamhetsplan där kvantitativa mål ersätts med begripliga och förklarliga mål som står i proportion till insatsen och där det ges utrymme till egna initiativ för att lösa den lokala problembilden.

Vad facket här menar är enkelt uttryckt: myndigförklara de enskilda poliserna. När denne står i skock och jagar maximalt antal nykterhetsblås ges inte mycket utrymme för den enskildes initiativ. Formulera ett begripligt mål istället och lita på att poliserna arbetar effektivt mot att uppfylla det.

-----------------------------------------------------------------

De flesta inte
oroliga för brott


Tre av fyra svenskar är trygga i sina egna bostadsområden om kvällen. Resultaten kommer från Brottsförebyggande rådet (Brå) som på torsdagen presenterade resultaten från sin Nationella trygghetsundersökning (NTU). Ungefär var tionde svensk tycker dock att oron för brott påverkar livskvaliten negativt. Otryggheten är lika stor bland unga som bland gamla. Just det resultatet stämmer inte med den bild som framtonat i en rad tidigare undersökningar.

Äldre som är oroliga för brott avstår ofta från att gå ut om kvällen. Hos den unga befolkningen är det ungefär lika många som känner oro för brottslighet, men det får dem inte att stanna hemma kvällstid, enligt Brå.

Den faktiska risken att utsättas för brott varierar också. De mest utsatta för fysiskt våld är unga män mellan 16 och 24 år. I den gruppen uppger 11 procent att de misshandlats, de allra flesta på allmän plats. I hälften av fallen var gärningsmannen helt okänd för offret.

Kvinnor uppger oftare än männen att de drabbats i hemmet och av en närstående.

Brås frågor har riktats till 10.000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 16 och 79 år. Åtta av tio valde att delta i undersökningen.

  Källa: TT

-----------------------------------------------------------------

Debattforum


INSÄNDARE:


Högg polis
i halsen.
Frikänd?


”Jag läste en liten, liten notis idag i City-nytt att den 22 åring som stod åtalad för försök till mord på en polis för några veckor sedan frikändes (huggit polisman i halsen med kniv). Nu har jag inte läst FU:n eller domen men jag måste säga att jag blir lite förvånad. Eller det kanske jag inte skall bli eftersom det är samma tingsrätt som dömde två kollegor till fängelse för ett tag sedan (det berömda "bensinmacksmålet") Jag kan bara konstatera att det är tydligen bra att vara kriminell i Södertörn och illa att vara polis, i alla fall i tingsrätten. Det vore jätteintressant om facket kunde titta närmare på domskälen med mera. Det stod vidare att det var överklagat, så vi får väl förlita oss på hovrätten...

”N””

BLÅLJUS KOMMENTAR: Vi ska titta.

Vad sägs om
fältflaska?


”Ett tips i all välmening mot bakgrund av diskussionerna kring vätskebrist under solstekta kommenderingar...   varför inte utrusta varje polisman med en fältflaska?  Billigt, tar ingen plats, och ökar polismannens uthållighet rejält.

Mors,
”Kronvraket””

Myndigheten
ej skyldig
erbjuda mat


”Det var tråkigt att höra att kommenderingen var så jobbig. Något jag alltid gör är att själv se till att jag har vatten och något att äta med mig i min insatsväska eller i fordonet. Jag ser faktiskt inte att myndigheten är SKYLDIG att se till att vatten och mat finns. En kommenderingen är enligt mig jämställd med ett vanligt arbetspass och där får man själv tillhandahålla mat och dryck, så varför skall myndigheten göra det på en kommendering? Visst är det positivt OM de gör det men det är inget man skall räkna med, så man får kanske själv se till att man är förberedd.

”N””

BLÅLJUS KOMMENTAR: Skatteverket går inte med på att poliser på kommendering bjuds på fri frukost, lunch och/eller middag. Det blir skattepliktig förmån. Troligen skulle man inte lägga sig i om poliser bjuds på vätska för att kunna sköta sitt jobb i svår värme. Logiskt borde myndigheten se det på samma sätt – om en extra tilldelning behövs på grund av speciella arbetsförhållanden bör den erbjudas.

-----------------------------------------------------------------

BLÅLJUS FÖRST
ÄVEN I DIN DATOR


Vill du göra Blåljus till din startsida på Internet? Det är mycket enkelt. Medan du har hemsidan uppe - klicka på Verktyg-Internetalternativ-Aktuell-Verkställ-OK och saken är klar. På så vis får du alltid senaste nytt från oss.

SLÅ ENSIGNAL!

NYHET! RING!

Har du en spontan tanke, en invändning, ett tips om något som hänt men samtidigt långt till en dator – ring Blåljus 0734 33 50 00 och berätta direkt. Du har givetvis, om du så önskar, samma rätt till anonymitetsskydd som när du skriver. VÄLKOMMEN I LUREN!

-----------------------------------------------------------------

UPPDATERINGAR OCH
ANTAL BESÖKARE


Blåljus, hemsida för polisfacket i Stockholms län, uppdateras normalt måndagar och torsdagar. Händer det något viktigt uppdaterar vi även andra dagar.

Den här sidan har uppdaterats torsdagen den 14 juni 2007 kl 2359. Nästa planenliga uppdatering blir måndagen den 18 juni.

Vid uppdateringen måndagen den 11 juni stod vårt räkneverk på 288.109. Vid uppdateringen torsdagen den 14 juni hade 985 besökare tillkommit och vi landade då  på 289.094.

-----------------------------------------------------------------

HISTORISKA GLIMTAR
- det hände just idag!


Tjörnbron, över Askeröfjorden mellan Källön och Almön i Bohuslän invigdes den 15 juni 1960. Den första Tjörnbron var med en fri spännvid på 278 m Sveriges längsta bågbro. I januari 1980 träffades brons ena båge vid brofästet av ett fartyg som kommit ur kurs i mörker och dimma. Hela bron kollapsade. Innan vägen hann spärras av körde sju bilar ned i fjorden. Åtta personer omkom. Efter en rekordkort projekterings- och byggtid invigdes nya Tjörnbron i november 1981. Den är en snedkabelbro med en total längd av 664 m och en segelfri höjd på 45 m. Med ett huvudspann på 366 m är den en av Sveriges längsta snedkabelbroar.

Den 16 juni 1927 öppnades den första direkta telefonlinjen Stockholm-Paris.

Watergateaffären i USA inleddes 17 juni 1972 då fem män arresterades vid ett inbrott i Demokratiska partiets högkvarter i Watergatebyggnaden i Washington. Nixonregeringen förnekade all kännedom om inbrottet. Så småningom visade sig Vita huset vara djupt involverat. Sammanhanget nystades upp av journalisterna Carl Bernstein och Bob Woodward vid Washington Post bl a via en hemlig, centralt placerad källa ("Deep Throat"). Den mest intressanta slutsatsen av affären är att det demokratiska USA:s rättsväsende klarar att fungera korrekt även när presidentämbetet är direkt inblandat. Hur många länder kan skryta med det? Skulle Sverige kunna det om vi hade en president? Hur fungerar vår rättvisa när maktens högsta toppfigurer är insyltade?

Den 18 juni 1815 utspelades ett av historiens mest kända fältslag: 123 000 fransmän under Napoleon besegrades av de allierade britterna m fl under Wellington (63 000 man) och preussarna under Blücher (117 000 man). Det skedde vid Waterloo, 12 km söder om Bryssel. En liten detalj: Några rika personer i London ville gör börsklipp på tidig information om slagets utgång. De monterade i hemlighet en ljustelegraf vid Engelska kanalen. Den hann sända ”Wellington defeated” innan dimman la sig över vattnet. Börshajarna fattade det som att Wellington besegrats och bjöd på alldeles fel aktier. Hade de hunnit se hela meddelande hade det lytt ”Wellington defeated Napoleon”.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994