Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-02-28 15:40

Polisen vänder trenden eller det Indiska reptricket

Polisen berättar på sin hemsida att nu ska trenden med polisens vikande utredningsresultat vändas. Från 2017 kommer det bara att bli bättre resultat, varje år. Förutsatt så klart att det inte händer något oförutsett med exempevis nya brottstrender med grova brott eller mer avancerad brottlighet som slukar resurser. Vi gissar även att prognosen bygger på att polisen inte tvingas göra sig av med polisanställda. Så här presenteras rapporten som ligger på BRÅs hemsida av polisen.se.

 

"Rättsväsendets myndigheter har överlämnat en gemensam rapport till regeringen om hur myndigheterna bedömer att resultaten kommer att utvecklas fram till år 2020. I årets rapport prognosticerar myndigheterna ett trendbrott.

 

Rättsväsendets myndigheter har överlämnat en gemensam rapport till regeringen om hur myndigheterna bedömer att resultaten kommer att utvecklas fram till år 2020. I årets rapport prognosticerar myndigheterna ett trendbrott.

För hela rättskedjan på fyra års sikt innebär trendbrottet följande: 

  • antalet ärenden som polisen överlämnar till åklagare kommer att öka med 10 procent,
  • antalet beslut hos åklagaren för att åtala personer misstänka för brott kommer att öka med 16 procent, 
  • antalet brottmål som avgörs av Sveriges domstolar kommer att öka med 12 procent.

Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården har på regeringens uppdrag arbetat med att utveckla och samordna sitt prognos- och analysarbete för att på ett mer nyanserat sätt bedöma sina framtida volymer.

 

Historiskt har flödet i rättskedjan varierat men har under de senaste åren stadigt minskat. Den minskande ärenderedovisningen av polis till åklagare har också påverkat rättskedjans senare led med en viss fördröjning. Polisens minskande antal redovisade ärenden har lett till färre åtal, domar och fängelsestraff.

 

Nytt för i år är att Polismyndighetens prognos för hur många ärenden som kommer att kunna redovisas till åklagare baseras på myndighetens bedömningar av en rad fattade beslut och organisationsförändringar, och inte på någon statistisk trendframskrivning.

  • De främsta skälen till den förväntade ökningen är effekterna av: 
    förbättrade förutsättningarna av omorganisationen, 
  • den nationella styrningen och åtgärdsplanen för förbättrade utredningsresultat samt 
  • de beslutade resursförstärkningarna som bedöms slå igenom från och med 2017 och framåt.

– Liksom flera andra jämförbara europeiska länder har vi under flera år haft en utveckling med ett minskat antal uppklarade brott. Den trenden ska nu brytas med hjälp av nytt, modernt tekniskt utredningsstöd, ett beslutspaket där vi drar nytta av de nya möjligheter som polisreformen innebär och resursförstärkningar, säger chef för nationella operativa avdelningen Mats Löfving."

 

Polismyndigheten räknar med att öka antalet redovisade ärenden till åklagare med ca 10% vid 2020 års utgång. Det bygger på ett antal förutsättningar som beskrivs i utredningen:

 

”Under 2016 har en personalökning om cirka 1 000 civila genomförts. Utredningsverksamheten i polisregionerna har förstärkts med en nettoökning om närmare 600 personer under 2016 och  denna resursförstärkning består till cirka 90 procent av civila. Under 2016 påbörjade cirka 250 personer utbildning för civila brottsutredare och under 2017 kommer minst 350 utbildningsplatser att besättas. Parallellt med detta pågår även andra utbildningsinsatser för de nyanställda utredarna i regionena. Sammantaget innebär detta ett betydande tillskott till utredningsverksamheten under 2017. Därtill har intaget till polishögskolan höjts så att det totala antalet poliser ska kunna öka med 1 500 till år 2020.”

 

Blåljus har i o f s inte sett någon så tydlig ökning på polishögkolornas rekrytering som talar för att den angivna ökningen är möjlig. Däremot noterar vi att poliserna fortsätter att söka sig från yrket. Mer godis ur rapporten:

 

”De förbättrade förutsättningarna som den genomförda omorganisationen, den nationella styrningen och åtgärdsplanen för förbättrade utredningsresultat ger samt omfattningen av beslutade resursförstärkningar bedöms få en positiv inverkan på utredningsresultatet från och med 2017 och framåt. Dessa är därmed huvudförklaringarna till varför utflödet bedöms öka under perioden 2017–2020. Den bedömning som ligger till grund för prognosen över polisens utflöde utgår ifrån en generell försiktighetsprincip. Mot bakgrund av de åtgärder som vidtas och resursförstärkningar som genomförs finns därför förutsättningar att utvecklingen av utflödet under prognosperioden blir än mer positiv än prognosen indikerar.”

 

Blåljus skulle önska att Polismyndigheten finge rätt. Men de resursförstärkningar polisen fått hittills har varit helt otillräckliga, och även om våra nyrekryterade och nyanställda civilanställda gör ett jättearbete är det inte tillräckligt. Det krävs fler poliser. Det krävs mer pengar i budgeten. Annars är vi dessvärre skeptiska till detta glädjens budskap. Lika lite som det Indiska reptricket brukar gå hem i praktiken, går det att lyfta sig i håret, eller att kräva ökade resultat av en polis som inte finns på plats.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994