Sedan hösten 2018 har en ny schemamodell prövats i åtta  ingripandeverksamheter i Polismyndigheten. Syftet med modellen är att i högre grad kunna anpassa arbetstiden efter verksamhetens behov och efter arbetstagarnas behov av god arbetsmiljö även när verksamhetsbelastningen är som störst. Den genomsnittliga veckoarbetstiden för sådana tjänstgöringslistor är 34:00 timmar.

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat modellen i rapporten ”8+2 – En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning” (Brås rapport nr 2020:5). 
Ladda ned rapporten på Brå:s webbplats

 

Mot bakgrund av Polismyndighetens erfarenheter från modellens provperiod samt Brås slutsatser i rapporten, har parterna nu tecknat ”Lokalt kollektivavtal om alternativ tjänstgöringslista enligt 8+2-modellen”.

 

Kollektivavtalet gäller från den 1 september 2020 och omfattar - i den utsträckning regionala parter kommer överens om det - samtliga arbetstagare vid Polismyndigheten som arbetar i någon form av dygnetruntverksamhet, såsom i ingripandeverksamheten, i en regionledningscentral eller i annan verksamhet med liknande bemanningsbehov.

 

För de åtta ingripandeverksamheter som prövat schemamodellen finns en övergångsbestämmelse till och med den 31 januari 2021 om inte de regionala parterna dessförinnan kommer överens inom ramen för den nu tecknade kollektivavtalet.

 

 Avtalet finns att läsa på Intrapolis."

 

Polistidningen har tidigare beskrivit för- och nackdelar med förändringarna.

 

Blåljus har genom åren bytt arbetstidsavtal, turlistor periodplanering vid flera tillfällen. Det är vanligt att förändringarna i sig mött motstånd. Men vid nästa förändring har motståndet varit lika stort oavsett i vilken riktning den gått. Vi hoppas så klart att det nya avtalet ger de avsedda effekterna, och framför allt, att poliserna i yttre tjänst trivs bättre med sina arbetstider, så att fler poliser orkar jobba längre i ingripandeverksamheten. Det är särskilt viktigt att vi har erfarna poliser på plats för att bidra med erfarenheter till alla nya poliser som kommer ut från polisutbildningarna de närmaste åren!

 

Tommy Hansson