Publicerat 2019-05-15 09:50

Remissinstanser negativa till slopad straffrabatt

Som bekant har regeringen fått ett utredningsförslag som behandlar frågan om unga lagöverträdares straffimmunitet. Nåja, helt immuna är de väl inte, men rabatterna i straffskalorna har uppfattats som stora när det gäller mördare, våldtäktsmän och rånare, exempelvis.

Som Blåljus beskrivit, bedömer utredningen inte att "barn", dvs unga människor upp till 18 år skulle få någon ändring i påföljdsbedömningen jämfört med tidigare. Däremot föreslås vissa skärpningar i åldrarna över 18 år (myndighetsåldern). Nu har svaren från remissinstanserna börjat komma in till regeringen, för att utgöra underlag för kommande beslut. Det är en spridd skara yttranden, ett femtiotal enligt Regeringens hemsida, allt från Statskontoret och JO till Mullsjö kommun... Många av yttrandena har inga synpunkter att anföra på utredningens förslag, medan andra är desto mer tydliga i sina synpunkter.

Ekot rapporterar bland annat om att Åklagarmyndigheten och Justitieombudsmannen, säger nej till förslaget att slopa den så kallade straffrabatten för unga brottslingar. Även Säkerhetspolisen har synpunkter och menar att förslaget riskerar att leda till att fler ungdomar stöter på våldsbejakande extremism, eftersom de oftare kommer att hamna i fängelse.Överåklagaren vid Åklagarmyndigheten säger till Ekot att han tycker att det finns flera skäl som talar emot utredningsförslaget. Dels kan man inte se att det är ett särskilt effektivt sätt komma till rätta med brottslighet som är begången av så unga personer, dels kan man också se att forskningen inte ger något som helst stöd för att det här skulle vara en effektiv reform.
Och Brå skriver i sitt yttrande bland annat att brottsligheten snarast minskar bland unga människor i vårt land över tid.

"Det innebär att det inte finns någon generell utveckling för unga lagöverträdare som utgör skäl för att drastiskt och över hela linjen öka straffen för unga i åldern 18–20 år, och inte heller skäl för att genom följdändringar gentemot unga i åldern 15–17 år generellt och kraftigt öka straffen även för dem.

I direktiven till utredningen hävdar inte heller regeringen att ungdomsbrottssligheten ökar generellt, utan lyfter fram att ungdomar förekommer i oroande och organiserad gängrelaterad brottslighet. Det var också liknande omständigheter som lyftes fram i det tillkännagivande från Riksdagens Justitieutskott som föregick utredningsdirektiven. Enligt Brå saknas en länk från ett uppfattat problem som är allvarligt men smalt, till en straffökning som ska verka över hela bredden och gälla alla fall där ungdomar 20 år och yngre lagförs och döms oavsett vad det handlar om för brottslighet.

Som också redogörs för i betänkandet är det oomtvistat att brottsdeltagandet i stor utsträckning är koncentrerat till ungdomen och att flertalet av dem som begår brott i unga år inte fortsätter med det i vuxenlivet. Det innebär att en stor andel av alla som ställs till svars för brott är just ungdomar. Därmed skulle ett avskaffande av straffreduktionen för unga 18–20 år drastiskt öka den samlade repressionen, utan att förändringen särskilt skulle ta sikte på allvarlig och långsiktigt besvärlig brottslighet. Av betänkandet framgår det också att det skulle leda till kraftigt ökad användning av fängelsestraff för ungdomar. Enligt beräkningarna i betänkandet skulle det hela medföra en ökad kostnad på över en miljard kronor per år."

Brå tycker därför att särreglerna för unga vuxna är väl motiverade och bör bevaras.

Mindre förvånande är det måhända att Advokatsamfundet avstyrker förslaget. Att ta bort straffrabatten för unga är ett synnerligen olämpligt avsteg från den i Sverige sedan länge rådande principen att unga myndiga bör särbehandlas i straffprocessen, skriver samfundet i sitt remissvar.

Aftonbladets Oisin Cantwell uttrycker sig minst sagt syrligt om vissa av de ovan beskrivna kritikerna i sin krönika, men håller med dem i sak. Mest intressant är hans okritiska hållning till SÄPOs teori om radikalisering i fängelser...

Blåljus noterar att det för flera remissinstanser inte tycks vara särskilt viktigt med rättsäkerheten för brottsoffren, när personer med osäker åldersbedömning därigenom får ohemult låga straff för väldigt grova brott. Möjligen är det även obekant för en del remissinstanser att kriminella är väl förtrogna med rabattfloran, och därför gärna utnyttjar unga människor för uppdrag som skulle kunna ge dem själva långa fängelsestraff. Se där en tydlig morot att locka in ungdomar i en brottslig karriär. Brottsoffren blir lika drabbade oavsett ålder på gärningsman.

Även om det bjuder emot att ha en avvikande synpunkt jämfört med Säkerhetspolisen, kan Blåljus inte låta bli att frukta att radikalisering och rekrytering till våldsgrupper kanske sker ännu oftare och mindre kontrollerat i vissa förorters allmänna platser eller institutioner än i fängelse.

Nu väntar vi med spänning på regeringens slutsatser av utredningen och remissrundan! Vi hoppas på något annat än en "tummetott"...

Tommy HanssonGilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994