Publicerat 2019-11-24 15:10

Lagen Sabotage mot blåljusverksamhet ny lag fom 1 jan 2020 Foto: Lars Hedelin Polisen

Foto Polisen, Lars Hedelin

NYTT BROTT 1 januari 2020: 

"Sabotage mot blåljusverksamhet"

DEN NYA lagen "Sabotage mot blåljusverksamhet" börjar gälla 1/1 2020!  Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag beslutat om stärkt skydd för blåljuspersonal. Det nya brottet "Sabotage mot blåljusverksamhet" börjar gälla 1 januari med en straffskala som i normalgraden kan ge upp till fyra års fängelse och för den grövre graden fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Blåljus har i ett flertal artiklar lyft frågan under ärendets beredning och debatt.

Den nya lagen innebär ett förbud att angripa eller på annat sätt störa blåljuspersonalens arbete (13 kap. brottsbalken). Den nya bestämmelsen omfattar den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård genom att 
  • använda våld eller hot om våld mot verksamhetens personal eller mot personer som bistår verksamheten,
  • tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som används eller ska användas i verksamheten, eller
  • vidta någon annan otillbörlig åtgärd.
Regeringen föreslår även skärpta straff för grovt våld mot tjänsteman till fängelse lägst ett och högst sex år med syfte att skärpa det straffrättsliga skyddet för de centrala blåljusverksamheterna och för myndighetsutövning

Här kan du ta del av hela betänkandet: Justitieutskottets bet 2019/20:JuU8

I samband med riksdagens beslut riktades sex tillkännagivanden/uppmaningar till regeringen om att skyndsamt återkomma med lagförslag gällande:  

1) Personal hos Tullverket och Kustbevakningen ska ha samma straffrättsliga skydd som poliser har.
2) 
Ett utvidgat straffrättsligt skydd för samhällsviktiga yrkesfunktioner.
3) 
Straffet för brott som rör angrepp mot viktiga samhällsfunktioner ska skärpas.
4) En egen brottsrubricering för våld mot tjänsteman, där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.
5) 
En utvidgad rätt för poliser att få kränkningsersättning.
6) En översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten på sjukhus.

 
Äntligen! 
- är Blåljus korta kommenterar kring beslutet av den nya lagen Sabotage mot blåljusverksamheten liksom straffskärpningen kring grovt våld mot tjänsteman. 
Nu inväntar vi med spänning de första domstolsutslagen som kommer att ange praxis - dvs domstolarnas värdering och bedömning av gärningen, beviskraven, uppsåt m.m.
Inte minst kraven gällande brottssrekvisiten "... att allvarligt försvåra eller hindra blåljusverksamhet...".  Inte minst gällande situationer/miljöer där hot och våld kan uppstå eftersom d
en nya lagen också innefattar - vid sidan om utryckningsverksamhet -  även uppdrag inom brottsförebyggande och andra icke akuta insatser .  

Förhoppningsvis ger den nya lagen poliser - och andra i blåljusuppdraget - stöd  och hopp i vardagsjobbet - dvs att tidigare domutlåtanden om vad poliser bör tåla ...inte normaliserats i allt för hög grad.

Tina Gustafsson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994