Publicerat 2020-04-17 15:20

Spottloska i ansiktet gav polis skadestånd

En kvinna som omhändertagits för fylleri, blev dömd till dagsböter (11 500:-) i Västmanlands tingsrätt i mars 2019, för förgripelse mot tjänseman sedan hon spottat en kvinnlig polis i ansiktet under transporten in till polisarresten. Tingsrätten avslog dock polisens skadeståndsyrkande, med nedanstående motivering.

Under färden hade fylleristen börjat vifta med armarna vilket medförde att polisen tog tag i hennes händer för att skydda sig själv. Då hade fylleristen tittat rakt på polisen och spottat polisen i ansiktet. Tingsrätten skriver om sin bedömning av skadeståndskravet: (namnen på de inblandade bytta mot "polisen" och "fylleristen")

 

“Med beaktande av att spottandet i detta fall skedde i direkt samband med att polisen tog tag i fylleristens händer anser tingsrätten att polisen, utöver den mentala beredskapen som följer hennes yrke, även får anses ha en förhöjd mental beredskap att vänta sig sådant handlande från fylleristen under den aktuella situationen. Det konstateras också att det inte framkommit någon information om mängden spott eller var i ansikten spottet träffat. Vid en samlad bedömning anser därför tingsrätten inte att handlingen innebär en sådan allvarlig kränkning att kränkningsersättning ska utgå. Skadeståndsyrkandet ska därför ogillas.”

 

Polisen tog så klart kontakt med Polisförbundet och fick rättshjälp och assistans av en av Polisförbundets Förbundsjurister - åklagaren ville inte överklaga i skadeståndsfrågan, något som är vanligt i liknande fall när straff utmätts men poliser blivit utan skadestånd.

 

Svea Hovrätt ställer sakerna tillrätta i en dom som avkunnades den 16 april 2020. Hovrätten bedömer gärningen som Västmanlands tingsrätt gjort, men skriver i skadeståndsfrågan: (namn utbytta som under ovan)

 

"Polisen har som grund för sitt yrkande åberopat att hon utsatts för en allvarlig  kränkning genom brott. Fylleristen har invänt att poliser genom sitt yrke får anses ha en mental beredskap för kränkningar och i detta fall får beredskapen anses ha varit förhöjd eftersom polisen tog tag i hennes händer. Hon har också anfört att hon utsattes för övervåld, att poliser har ett bra försäkringsskydd och att hon inte har någon betalningsförmåga.


 Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp motdennes person, frihet, frid eller ära ska enligt 2 kap.3 § skadeståndslagen ersätta den skada som kränkningen innebär. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att även om det ingår i arbetsuppgifterna för t.ex. en polis att hantera våldsamma och stökiga personer bör ersättning kunna ges om hen i tjänsten utsätts för ett renodlat kränkande angrepp som att bli spottad rakt i ansiktet. Se prop. 2000/01:68 s. 50 och 66.


Vidare har Högsta domstolen därefter uttalat att om en påstådd kränkning skett i anslutning till ett polisingripande där en polis tillgripit våld, måste krävas mer än annars för att kränkningsersättning ska tillerkännas polisen. Det gäller i all synnerhet om polismannen genom sitt agerande provocerat till eller på annat sätt framkallat den påstådda kränkningen. Se NJA 2005 s. 738.


Hovrätten konstaterar att bestämmelsen i skadeståndslagen tar sikte just på en sådan situation som är aktuell här. Det är inte visat att polisen utförde sitt arbete på ett olämpligt sätt eller att hon annars framkallade fylleristens spottande. Polisen utsattes därförför en sådan allvarlig kränkning att hon har rätt till skade stånd. Det begärda beloppet 5000 kr är skäligt och ränta på beloppet ska också betalas. Vad fylleristen har uppgett om polisers försäkringsskydd och sin egen betalnings förmåga påverkar inte denna bedömning.Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta."


En viktig dom som kom till stånd genom Polisförbundets rättshjälp. Det är inte självklart att en polis har tid, råd eller ork att på egen hand driva en rättssak för att få ut ett skadestånd om 5000:-. Men för alla andra poliser, som kan komma att bli bespottade i framtiden kan domen vara ett bra prejudikat, så att tingsrätterna i Sverige ser och lär. Det kan även sägas, att Svea Hovrätt prutade ombudsarvodet för polisens räkning, från begärda 20 000:- till 5000:-. Då känns det extra tryggt att ha Polisförbundet bakom ryggen - tanken att ha en utgift på 20 000:- för ett ombud, och få rätt till 5000:- i skadestånd till en kostnad av 15 000:- för ombudet är inte direkt angenäm.


Som medlem i Polisförbundet slapp polisen den förargligheten.


Blåljus applåderar vår Förbundsjurist!


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994