Publicerat 2008-10-16 14:30

Myndigheten

föreläggs

riskbedömning


Arbetsmiljöverket förlägger Polismyndigheten i Stockholms län att med omedelbar verkan göra en skriftlig riskbedömning.   

Polismyndigheten i Stockholms län gjorde inte någon skriftlig riskbedömning inför den provisoriska arbetstidsförläggningen som började gälla från och med 1 oktober 2008. När huvudskyddsombudet, Emma Cronberg, inte fick någon bekräftelse att arbetsgivaren hade för avsikt att göra det även när det gäller de permanenta arbetstidsförläggningen beslutade hon att vända sig till Arbetsmiljöverket, vilket hon gjorde den 30 september.


Begäran om åtgärder:

Att Arbetsmiljöverket bedömer om skriftlig riskbedömning behöver påbörjas snarast angående arbetsmiljö- konsekvenserna för medarbetarna som omfattas av de provisoriska arbetstidsförläggningarna.

Att Arbetsmiljöverket bedömer om skriftlig riskbedömning behöver genomföras angående arbetsmiljökonsekvenserna för den permanenta arbetstidsförläggningen innan den
träder i kraft.

Arbetsmiljöverket förelägger nu Polismyndigheten i Stockholms län att senast den 30 november 2008 genomföra en riskbedömning avseende de arbetsmiljö- och hälsorisker som arbetstidsförändringarna kan leda till för arbetstagarna.

Arbetsmiljöverket gör följande bedömning:


En riskbedömning ska utföras. Detta följer av 8 § AFS 2001:1.

Av det som framkom vid inspektion och i skrivelsen den 1 oktober 2008, förefaller det också vara arbetsgivarens intention.

Det är viktigt att arbetet med riskbedömningen verkligen kommer igång, oavsett om beslutet överklagas, och att det bedrivs skyndsamt.
Mot bakgrund av att någon riskbedömning inte tagits fram inför det
provisoriska genomförandet av arbetstidsavtalet och för att säkerställa att en sådan sker inför det slutliga genomförandet, behövs enligt Arbetsmiljöverkets bedömning detta föreläggande.

Förbundsområdesstyrelsen
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994