Publicerat 2008-11-13 12:00

Nytt avtal om helgdagskompensation

för våra period- och veckoplanerare

1 tim 23 min kortare veckoarbetstid


Ett tidsbegränsat kollektivavtal där helgdagskompensationen förändras, för de som periodplanerar eller har veckoplanerad arbetstid (enligt 5 § 3
mom i ATA/Polis), har tecknats.

Det tidsbegränsade kollektivavtalet innebär att de som periodplanerar eller har  veckoplanerad arbetstid kompenseras med en arbetstidsförkortning med 1 timme och 23 minuter varje vecka oavsett om man arbetar helgdag eller inte. Därutöver får man 2 timmars ytterligare kompensation om man
arbetar 8 sammanhängande timmar (i vissa fall 7 sammanhängande timmar,
00-07 eller 17-24) på en helgdag.

För de som period- eller veckoplanerar ska arbetstidsmåttet under den tidsbegränsade perioden alltså inte utgå från 40 timmar/vecka utan stället utgå från 38 timmar och 37 minuter/vecka.

Avtalet gäller från och med måndagen den 22 december till och med söndagen den 15 februari 2009. Parallellt med detta pågår arbete med att ändra ATA/Polis i detta avseende (helgdagskompensation för periodplanering och veckoplanering).

Sikte på permanent ATA-förändring

Avsikten är att i ATA/Polis reglera helgdagskompensation på ett sätt som liknar denna tillfälliga lösning.

Förbundsområdesstyrelsen i Stockholm tycker att det tidsbegränsade kollektivavtalet är ett steg i rätt riktning och hoppas att beräkningsmodellen av helgdagskompensationen för de som period- eller veckoplanerar blir
permanent efter den 15 februari 2009.

Förbundsområdesstyrelsen


Vill du läsa hela det ovanstående avtalet? Klicka HÄR!

Vill du kolla i hela ATA Polis? Klicka HÄR!

Våra företrädare

i tvärgrupper om

arbetstid tas ut

17 november


Parterna inom myndigheten är överens om tillämpningen av vissa bestämmelser i ATA/Polis samt om vissa principer angående arbetstidens förläggning i myndigheten.

- Vissa av bestämmelserna/principerna kan tillämpas så snart det är möjligt, det vill säga i inte redan fryst arbetstidsförläggning.

Det gäller bestämmelserna/principerna om arbetspassens längd, viloperiodens längd, hanteringen av restid samt om tillämpningen av
rast/måltidsuppehåll för uniformerad personal i samband med yttre
tjänst.

-          Vissa av de övriga bestämmelserna/principerna ska beredas i tvärgrupper.

Det gäller bestämmelserna/principerna om arbetstidsförläggning,
arbetstidsförläggningsmodell, rast/måltidsuppehåll för de som inte är
uniformerad personal i samband med yttre tjänst samt hantering av jour
och beredskap. I avvaktan på att beredningsarbetet blir färdigt ska
dessa bestämmelser/principer tillämpas på samma sätt som idag.

Överenskommelsen om tillämpningen av vissa bestämmelser i ATA/Polis samt av vissa principer angående arbetstidens förläggning.

I och med överenskommelsen mellan parterna på myndighetsnivå kan en del bestämmelser i ATA/Polis tillämpas på det överenskomna sättet så snart
det är praktiskt möjligt. Redan fryst arbetstidsförläggning ska inte
rivas upp och göras om. Den nya tillämpningen ska börja gälla först
beträffande de perioder som ännu inte är frysta.

Vad gäller nedan angivna bestämmelser/principer vill Förbundsområdesstyrelsen i Stockholm göra följande förtydliganden:


-          Arbetspassens längd

Huvudregeln är att ett i förväg planerat arbetspass normalt omfattar 7-9 timmar. Om det finns godtagbara verksamhetsskäl eller andra övervägande
arbetsmiljöskäl som talar för det kan dock huvudregeln frångås.
Parterna inom myndigheten är överens om att avsteg från huvudregeln i
princip enbart kan förekomma på de ställen där kortare eller längre
arbetspass tidigare (före 1 oktober 2008) har tillämpats.  Detta
innebär att de arbetstagare som tidigare (före 1 oktober 2008) har haft
10-timmarspass även fortsättningsvis kan tillämpa detta.

Oavsett skäl kan kortare eller längre arbetspass än 7-9 timmar inte förekomma mer än maximalt fyra (4) gånger per sexveckorsperiod.

Denna bestämmelse kan tillämpas så snart det är möjligt, det vill säga i inte redan fryst arbetstidsförläggning.

-          Viloperiodens längd

Huvudregeln är att viloperiod i tjänstgöringslista normalt ska omfatta minst elva (11) timmars sammanhängande ledighet. Om det finns godtagbara
verksamhetsskäl eller andra övervägande arbetsmiljöskäl som talar för
det kan dock huvudregeln frångås. Parterna inom myndigheten är överens
om att avsteg från huvudregeln i princip enbart kan förekomma på de
ställen där kortare eller längre arbetspass tidigare (före 1 oktober
2008) har tillämpats. Detta innebär att arbetstagare som tidigare (före
1 oktober 2008) har haft en kortare viloperiod än elva (11) timmar även
fortsättningsvis kan tillämpa detta.

Oavsett skäl kan kortare viloperiod än elva (11) timmar inte förekomma mer än maximalt en (1) gång per sexveckorsperiod.

Denna bestämmelse kan tillämpas så snart det är möjligt, det vill säga i inte redan fryst arbetstidsförläggning.

-          Rast/Måltidsuppehåll

För uniformerad personal i samband med yttre tjänst kan rast bytas ut mot måltidsuppehåll.

Denna bestämmelse kan tillämpas så snart det är möjligt, det vill säga i inte redan fryst arbetstidsförläggning.

Övriga grupper/funktioner/individer ska i avvaktan på fortsatt
beredningsarbete i tvärgrupper fortsättningsvis tillämpa bestämmelsen
om rast/måltidsuppehåll på samma sätt som de gör idag.

-          Hantering av restid

I samband med länsgemensamma kommenderingar kan restid förläggas
till arbetstid förutsatt att det krävs att resan till och från
kommenderingen företas i tjänstefordon och med uniform och vapen eller
liknande tilldelad personlig utrustning för yttre tjänstgöring.

Vid myndighetsgemensamma utbildningar vid Tullinge/Rosersberg kan
arbetstagaren planera in en extra timme i arbetspasset förutsatt att
det krävs att resan till och/eller från utbildningsplatsen företas i
tjänstefordon och med uniform och vapen eller liknande tilldelad
personlig utrustning för yttre tjänstgöring.

Dessa bestämmelser kan tillämpas så snart det är möjligt, det vill säga i inte redan fryst arbetstidsförläggning.

-          Övrigt

Inom kort startar det beredningsarbete i tvärgrupper som vi varit överens
med arbetsgivaren om. Tvärgrupperna har i uppdrag att speciellt
genomlysa olika verksamhetsområden inom myndigheten och grupperna ska bland annat bereda vissa av de frågor som diskuterats på den
övergripande myndighetsnivån (arbetstidsförläggning,
arbetstidsförläggningsmodell, rast/måltidsuppehåll för de som inte är
uniformerad personal i samband med yttre tjänst samt hantering av jour
och beredskap).

Med anledning av detta har arbetstidsnätverket kallats in måndagen den 17 november för vidare diskussioner och framtagande av personalrepresentanter till dessa tvärgrupper.

Förbundsområdesstyrelsen
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994