Publicerat 2008-12-11 10:00

Reviderat arbetstidsavtal

fr o m 22 december, 2008


Den 22 december 2008 träder ett reviderat arbetstidsavtal i kraft. Det reviderade avtalet innehåller en del förändringar och
övergångsbestämmelser. Nedan redovisas de ”viktigaste” förändringarna:


”Semikollektiv helgdagskompensation” för period- och veckoplanering

Anställda med periodplanerad eller veckoplanerad arbetstid (enligt 5§ 3 mom i ATA/Polis) får en kollektiv tidskompensation på 1 timme och 23 minuter per vecka. Detta motsvarar en genomsnittlig kompensation om fyra (4) timmar per helgdag och kalenderår. Kompensationen faller ut oberoende
av hur många helgdagar man arbetar.

Därutöver tillkommer en individuell del där den anställde kompenseras för faktiskt arbete under helgdag. Huvudregeln är att minst åtta (8) sammanhängande timmars ordinarie arbetstid under helgdag(ar) ska ha fullgjorts. Under de första elva (11) arbetade helgdagarna tillkommer en kompensation på två (2) timmar. För arbetade helgdagar därutöver kompenseras för den arbetade tiden reducerat med fyra (4) timmar och eventuell rast.

På grund av att det inte finns fullt utvecklat teknikstöd för den nya
avtalskonstruktionen kommer berörda arbetstagare att behöva planera sin
arbetstid med utgångspunkt från 40 timmar/vecka till och med den 15
februari 2009. De berörda arbetstagarna kommer istället att kompenseras
genom att den totala kompensationen (efter de åtta (8) berörda
veckorna) tillförs arbetstagarna antingen via tidssaldot eller via
annan arbetstidsbank.

Från och med den 16 februari 2009 är förhoppningen att det finns ett fullt utvecklat teknikstöd för hanteringen av den ”semikollektiva helgdagskompensationen”.

Ersättning för utebliven helgdagskompensation för vissa arbetstagare (övergångsbestämmelse)

Den som arbetat heltid och som haft periodplanerad eller veckoplanerad
arbetstid under hela perioden 6 oktober 2008 – 21 december 2008 och som
under denna tid inte haft kollektiv helgdagskompensation arbetsbefrias
med bibehållen lön från ett arbetspass, 7 – 9 timmar, under 2009.
Ledigheten får inte tas ut under perioden juni – augusti. Alternativt
kan arbetsgivaren istället välja att tillföra åtta (8) plustimmar till
arbetstagarens tidssaldo.

Arbetade helgdagar under sista kvartalet 2008 ”kvalificerar” för 2009

De helgdagar som en arbetstagare fullgjort under sista kvartalet 2008 ska
ingå i beräkningen av antalet arbetade helgdagar under 2009. Det
innebär att det blir enklare att uppnå elva (11) arbetade helgdagar för
att därefter få högre helgdagskompensation för helgdagsarbete.


Skyldigheten att arbeta övertid sänks till 150 timmar

Tidigare kunde arbetsgivaren kräva att den anställde skulle arbeta 200 timmar i övertid under ett år. Med de nya bestämmelserna kan arbetsgivaren kräva att den anställde ska arbeta 150 timmar i övertid under ett år.


Regler kring rast


Den som arbetar mer än fem (5) timmar ska ha minst en (1) rast
om minst 30 minuter. Rastens längd ska anges i förväg. Om rasten av
verksamhetsskäl inte kan påbörjas senast sex (6) timmar efter
arbetspassets början eller arbetspassets föregående rasts slut
tillämpas istället måltidsuppehåll (uppehåll i arbetet, som ersätter
rast, under vilket arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande
och som räknas som arbetstid). Samtidigt förkortas det ordinarie
arbetspassets längd med den tid som motsvarar den uteblivna rastens
längd.

Restidstillägg

Restidstillägg utbetalas vid resa mellan tillfällig bostad och förrättningsställe då avståndet överstiger 50 kilometer. I och med de nya bestämmelserna räknas den faktiska färdvägen och inte fågelvägen.

Dygns- och veckovila i samband med beredskap

En anställd som har haft beredskap vid sju tillfällen under en vecka och
som genom att ha brutit beredskapen för att fullgöra arbetstid inte har
kunnat beredas dygnsvila enligt arbetstidsdirektivets artikel 3 ska,
som kompensation för detta, med bibehållen lön befrias från sitt första
ordinarie arbetspass efter beredskapen. Om arbetsgivaren och
arbetstagaren är överens om det, kan arbetsbefrielsen istället avse
arbetstagarens andra ordinarie arbetspass efter beredskapen.


Speciallista

Speciallista ska vara tidsbegränsad och gälla i minst två (2) dagar. Tidigare reglerades endast speciallistans maximala längd som även fortsättningsvis är högst fyra (4) veckor.


Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet är utökad

Vissa beslut som arbetsgivaren tidigare kunde fatta utan att förhandla omfattas nu av förhandlingsordningen i arbetstidsavtalets 22§. Dessutom har vissa beslutsbefogenheter som arbetsgivaren alltid haft och tidigare inte varit utskrivna i kollektivavtal tydliggjorts.

Förbundsområdesstyrelsen

Björn Kellerth
Arbetstidsansvarig
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994