Två viktiga mål för www.blaljus.nu:


1. Medlemmar – och andra - ska snabbt informeras om vad som händer inom polisfacket, region Stockholm liksom andra för polisen relevatanta frågor.

2. Ordet är fritt
Insändare om relevanta polisfrågor som hålls inom tryckfrihetens gränser censureras inte- oavsett vem/vad texten kritiserar eller ifrågasätter. Vid publicering av en insändare länkar Blaljus.nu alltid till denna förtydligande text.
  
Inskickade texter
Ansvarig utgivare för blaljus.nu ansvarar för allt som publiceras.
Redaktören kan komma att redigera (korta) insända texter inför en publicering. Inskickat material prövas också lagrättsligt. 
 
Källskydd/rätt till anonymitet

Den som skickat in text/debatt kan begära att få vara anonym vid publicering.
Ansvarige utgivaren måste dock känna till insändarens identitet, bland annat för att kunna kontrollera inlämnade uppgifter inför en publicering.
För ansvarig utgivare åligger ett lagligt ansvar att inte röja källan till det publicerade materialet (brott mot tystnadsplikten).
  
Redaktionen för blaljus nås på telefon - 0739-404204
  

FAQ:

Vad är blaljus.nu?
- En kampanj-hemsida som drivs av styrelsen för förbundsregion Stockholm. 


Vem står för det som skrivs på Blaljus?
-
 Styrelsen (förbundsregion Stockholm). Styrelsen bestämmer hemsidans allmänna inriktning och avgör också i detalj vad som ska publiceras. Inget publiceras på Blåljus som inte styrelsen godkänt.


Står styrelsen för innehållet i insändare också?
- Styrelsen har uppdragit åt redaktören  att göra en tryckfrihetsrättslig granskning av insändare. Granskningen ska besvara frågan - finns risk att  innehållet bryter mot lag?  Är svaret  nej publiceras insändaren om den tar upp relevanta polisfrågor. Det betyder att insändarförfattarens uppfattningar kan - men behöver inte - sammanfalla med de meningar som styrelsen står för.


Hur ser ni på personkritik i insändare och andra texter i Blåljus?
- Politiker, höga beslutsfattare inom t ex myndigheter, ledande fackliga företrädare och personer som under eget namn satt igång en debatt får här som i andra publikationer tåla att med namns nämnande ta emot även mycket hård kritik i sakfrågor. Kritik som tenderar att vara personlig eller röra den personliga hedern publicerar vi inte. Personer som varken genom befattning eller eget agerande sökt offentligheten publicerar vi inte namn på. Poliser som agerat i eller med anledning av sitt jobb publicerar vi aldrig namn på om inte dessa själv uttryckligen väljer det.


Hur skriver jag en insändare?
- Skicka till tommy.hansson@stockholm.polisforbundet.se

Är min identitet skyddad om jag vill debattera anonymt?
- Ja. Redaktören får kännedom om vad du heter. Så måste det vara. Redaktionen skulle inte ta sitt ansvar inför läsekretsen om den publicerade inlägg med okänd avsändare. Det skulle då t ex inte gå att göra en ansvarsfull bedömning av fakta och sanningshalt i inlägget. Men hos redaktören stannar ditt namn. Vår etik, men också lagenligt, hindrar oss från att lämna ut ditt namn eller på annat sätt avslöja din identitet.

Ska jag skriva under eget namn eller signatur?
- Ditt val som inte  påverkar redaktionens bedömning före publicering. Samtidigt får en insändare under eget namn vanligen större tyngd än en anonym. Men det ska avvägas gentemot omständigheter där det är olämpligt eller riskabelt att lämnar ut sin identitet till läsarna.
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994