fo chef nov 2022

Är kraven på våra chefer (o)rimliga?

Är kraven på våra chefer (o)rimliga?

Kraven på våra chefer har Förbundsområde Stockholm Chef länge brottats med och professor Erik Berntson gav extra tyngd och insikt genom sin föreläsning vid det senaste ”Chefs-rådet”. Ordförande Mats Lindström var nöjd med dagen:

- Professor Erik Berntson gav en mycket uppskattad föreläsning och synliggjorde många av de krav och utmaningar som våra chefer upplever idag.

Bild
Mats Lindström fo chef råd nov 2022
Mats Lindström tillsammans med professor Erik Berntson

- Dagens krav på våra chefer är högt ställda. Många av våra polischefer upplever att man inte har tillräckliga förutsättningar att klara av sitt uppdrag inom ordinarie arbetstid.

Berntson delade upp krav och resurser enligt följande
Resursbrist
Logik-konflikt
Personalproblem
Kundperspektiv

Förutsättningar
Stöd från egen ledning samt administrativt stöd
Medarbetarstöd
Positiva brukare (kundperspektivet i positiv bemärkelse)

Särskilt om begreppet ”logik-konflikt
Ett av de områden professor Erik Berntson belyste var begreppet ”logik-konflikt” dvs balansen mellan krav/uppdrag i förhållande till tillgängliga resurser/kompetens.

- I dag skjuts allt fler uppdrag ut ”längst ut” dvs till våra lokalpolisområden där merparten av våra resurser förväntas finnas. Cheferna där förväntas dels att de egna lokala målen uppnås och dels/samtidigt/ släppa egna resurser till mer akuta prioriteringar… (dvs till andra verksamheter).

-Våra chefer slits mellan alla olika uppdrag man förväntas lösa – både egna och andras - med en resurs som aldrig är konstant, säger Mats.

Aktivitetsplanering utifrån verksamhetsplanen mål
Efter workshop avslutade rådet med att arbeta med förbundsområdets verksamhetsplan och styrelsens planerade aktiviteter för att försöka uppnå målen.

Information om styrelsens arbete kommer att gå ut till samtliga medlemmar. Styrelsen hoppas att få möta Stockholms regionpolischef för att bl a diskutera chefers arbetssituation senare under hösten.

Mer om Erik Berntsons forskning om chefers och ledares organisatoriska förutsättningar på Försvarshögskolans hemsida