blue washing bluewashing txt
15 juni 2022

”Bluewashing" är inte lösningen på polisbristen

”Bluewashing" är inte lösningen på polisbristen

Den utbildning, de arbetsuppgifter och alla de erfarenheter vi poliser får från vitt skilda situationer och uppdrag under många år ger oss särskilda kunskaper och förmågor. Samtidigt, i polisbristens spår, ersätts ofta den polisiära kompetensen av annan kompetens, och andra får utföra polisiära uppgifter som de inte är utbildade eller utrustade för.

Vi kallar det bluewashing.

Det är klart att det brottsbekämpande uppdraget kräver många olika kompetenser.
Men vår polisiära kompetens kan inte ersättas vare sig i den inre eller yttre verksamheten.

Den kan bara kompletteras.

Och fortsätter utvecklingen av att urholka polisyrket finns det risk att många kommer att uppleva att POLISYRKET INTE ÄR ETT FRAMTIDSYRKE

I våra medlemsundersökningar uppger

  • fler än fyra av tio poliser och
  • nästan varannan polis inom underrättelse- och spaningsverksamhet samt andra utredare
    ... att de gör något aktivt för ett arbetsliv/annat yrkesval utanför Polismyndigheten.
  • Dessutom anser sex av tio poliser idag att deras avdelning eller enhet sällan eller aldrig har tillräcklig bemanning för att leva upp till verksamhetskraven och hälften av alla poliser lägger minst 4–6 timmar i veckan på administration som en civilanställd skulle kunna göra.

Dessa siffror bidrar inte till att göra polisyrket till ett framtidsyrke för fler och det är inte siffror som visar på att resurserna används effektivt.

Polisyrket måste bli ett yrke där man upplever att kan utvecklas, där man blir rätt värderad för den kompetens man har och där man känner stolthet över det man gör.

Därför vill vi uppmärksamma politiker och allmänhet om att den polisiära kompetensen behövs inom hela vårt brottsbekämpande uppdrag.

Och att med rätt person och rätt kompetens på rätt plats kan effektiviteten öka och resultaten förbättras. Den enda förloraren på en sådan satsning är brottsligheten.

Bluewashing är inte lösningen på polisbristen!

Följ vår kampanj på sociala medier. Dela gärna och kommentera.
Använd gärna #bluewashing.

Tillsammans ska vi jobba för att uppvärdera den polisiära kompetensen!

Bild
kjell ahlin lena nitz

Kjell Ahlin, ordförande Polisförbundet Stockholm, Lena Nitz, ordförande Polisförbundet