Stockholm logo loggo sthlm

HeRe we go again

HeRe we go again

HR gick ut på polisens Intrapolis igår den 26 oktober 2022 och meddelade att "Dialogstöd ersätter blankett vid avstämningssamtal om lön”.

Från Intrapolis:
"Övergången till dialogstödet görs för att värna medarbetarna integritet och undvika att potentiellt sett integritetskänsliga uppgifter om medarbetarens prestationer blir föremål för allmän insyn.
Resultatet av den bedömning som har gjorts med utgångspunkt i dialogstödet ska muntligen meddelas medarbetaren. Den lönesättande chefen ska vid begäran inför kollektivavtalsförhandling kunna motivera kommande löneförslag som bedömningen ligger till grund för.
Dialogstödet ska inte diarieföras.
Dialogstödet ska till skillnad från blanketten inte fyllas i skriftligen och inte heller delges arbetstagarorganisationerna inför kollektivavtalsförhandling om ny lön."


Det innebär att det inte finns någon dokumentation om vad som sades vid avstämningen mellan lönesättande chefen och medarbetaren kring bedömningen av lönekriterierna. Vid en oenighet är det väldigt olyckligt.

Vidare tycker förbundsregion Stockholm att det är mycket anmärkningsvärt att Polismyndigheten byter rutiner under pågående lönerevision.

Med anledning av att risken finns att arbetsgivaren kommer att förstöra de redan genomförda avstämningssamtalen uppmanar vi våra medlemmar att begära ut en kopia av de redan förda avstämningssamtalen.

Vi återkommer senare om vi i framtiden ska uppmana våra medlemmar att spela in kommande avstämningssamtal för att öka objektiviteten vid oenigheter.

Förbundsregion Stockholm