dator cyber utredning itbrott Foto Most Photos
4 maj 2023

AI svarar på frågor om Polisens utmaningar

AI:s svar på frågor om Polisens utmaningar

AI (artificiell intelligens) och dess framfart är en högaktuell fråga idag. Välkommen av vissa - skrämmande för andra. Vi ställde några frågor till chattroboten ChatGPT om några av de utmaningar som Polisen står inför idag: om den nya  matrisorganisationen och om tystnadskulturen. Så här svarade AI:

Bakgrund: Parallellt med att den grova brottsligheten, bedrägerier och välfärdsbrott ökat de senaste åren har Polismyndigheten fått mycket kritik som bland annat handlat om tystnadskultur, jäv vid chefsrekryteringar, bristande utredningsresultat, att "särskilda händelser" sker på bekostnad av brottsförebyggande verksamhet på lokalpolisområden, långa svarstider på 114 14, långa väntetider för att erhålla pass med mera.

Polismyndigheten har även internt stora utmaningar t ex i strategiska frågor som kompetens- och resursförsörjning, lokaler, utbildningar och en budget som inte fullt ut nyttjas - trots ett stort investeringsbehov.

Detta sammantaget visar att planläggningen, och kanske framförallt de organisatoriska förutsättningarna inom strategiska frågor, behöver utvecklas. Den omfattande kritik som framförts på olika plan mot Polismyndigheten kan enligt oss vara en följd (symptom) av de organisatoriska förutsättningar som hindrar myndigheten från att styras på effektivast möjliga sätt. Därför frågade vi chattroboten ChatGPT om Polisens  matrisorganisation samt den tystnadskultur (som en tredjedel av alla anställda upplever).

Fråga:
Vilka utmaningar kan Polismyndigheten ha på grund av matrisorganisationen?

ChatGPT:

Matrisorganisationer kan skapa utmaningar för Polismyndigheten och andra organisationer på grund av följande faktorer:

Dubbla hierarkier: I en matrisorganisation har anställda ofta två chefer - en funktionell chef och en projekthandledare. Detta kan skapa förvirring och konflikter kring vem som ska ge instruktioner och prioriteringar. Om det råder otydlighet om vilken chef som har högst prioritet, kan det leda till förseningar och ineffektivitet i arbetet.

Kommunikationsproblem: Eftersom matrisorganisationer kan ha mer komplexa strukturer kan det vara svårare att säkerställa att alla relevanta personer får nödvändig information och kan samarbeta smidigt. Detta kan leda till kommunikationsproblem och felaktig information, vilket kan orsaka förseningar och misstag i arbetet.

Konflikter om resurser: Matrisorganisationer kan innebära att anställda har flera projekt eller arbetsuppgifter samtidigt, vilket kan leda till konkurrens om resurser. Om en avdelning eller projekt behöver mer resurser än en annan avdelning eller projekt, kan det skapa en konflikt om tilldelning av resurser.

Målkonflikter: Målen för funktionella chefer och projekthandledare kan skilja sig åt, vilket kan skapa målkonflikter. Detta kan leda till att teamet prioriterar en chefs mål över en annans, vilket kan leda till frustration och missnöje från en av cheferna.

Sammanfattningsvis kan matrisorganisationen skapa utmaningar för Polismyndigheten genom att skapa dubbla hierarkier, skapa kommunikationsproblem, orsaka konflikter om resurser och målkonflikter. Det är viktigt för ledningen att ta itu med dessa utmaningar och arbeta för att skapa en effektiv arbetsmiljö för alla anställda.

Fråga:
Hur kan verksamhetschefer få större mandat avseende strategiska beslut i en matrisorganisation, exempelvis beslut som rör investering i lokaler, kompetens- och resursförsörjning, lokala utbildningar mm?

ChatGPT:
För att verksamhetschefer ska få större mandat avseende strategiska beslut i en matrisorganisation kan följande åtgärder vidtas:

Tydliggör ansvar och befogenheter: Det är viktigt att klargöra vilken chef som har befogenheter att fatta beslut i olika frågor. Om verksamhetscheferna tilldelas större befogenheter i frågor som rör investering i lokaler, kompetens- och resursförsörjning, lokala utbildningar mm, så bör det kommuniceras tydligt till alla i organisationen.

Skapa en struktur för beslutsfattande: Polismyndigheten bör utveckla en struktur för beslutsfattande som inkluderar verksamhetscheferna. Detta kan uppnås genom att etablera en beslutsfattande process som inkluderar alla relevanta chefer och där verksamhetscheferna har en tydlig roll och mandat att fatta beslut inom sitt ansvarsområde.

Utveckla en tydlig och gemensam strategi: Polismyndigheten bör utveckla en tydlig och gemensam strategi för organisationen. Detta kan inkludera att definiera organisationens övergripande mål och hur de olika delarna av organisationen samverkar för att nå dessa mål. Om verksamhetscheferna förstår organisationens övergripande strategi och mål, kan de fatta beslut som är i linje med den.

Utbilda och stödja verksamhetscheferna: Polismyndigheten bör utbilda och stödja verksamhetscheferna för att stärka deras kompetens och självförtroende i att fatta strategiska beslut. Detta kan inkludera utbildning i beslutsfattande och strategisk planering, samt coachning och mentorskap.

Skapa en kultur som stöder beslutsfattande: Polismyndigheten bör skapa en kultur som stöder beslutsfattande på lokal nivå. Detta kan uppnås genom att uppmuntra öppenhet, kommunikation och delaktighet bland verksamhetscheferna och deras team. Om verksamhetscheferna känner sig stödda och uppmuntrade att fatta beslut, kan de ta större ansvar och befogenheter i frågor som rör organisationens framtid.

Genom att vidta dessa åtgärder kan verksamhetscheferna få större mandat avseende strategiska beslut i en matrisorganisation. Detta kan leda till att organisationen blir mer effektiv och flexibel, och kan anpassa sig bättre till förändringar i omvärlden.

Fråga:
Hur kan man arbeta aktivt mot tystnadskultur?

ChatGPT:
Tystnadskultur är ett problem som kan uppstå i organisationer när anställda inte vågar eller känner sig obekväma att uttrycka sina åsikter eller rapportera problem. Detta kan leda till en brist på innovation, problem som inte löses och en försämring av arbetsmiljön. Här är några sätt att arbeta aktivt mot tystnadskultur:

Skapa en öppen kultur: Organisationer kan arbeta aktivt för att skapa en kultur där det uppmuntras att uttrycka sina åsikter och rapportera problem. Detta kan uppnås genom att skapa en öppen dörr-policy där anställda känner sig bekväma att komma fram till cheferna med sina problem.

Uppmuntra feedback: Organisationer bör uppmana till feedback och återkoppling från sina anställda för att främja en öppen dialog. Anställda bör känna sig bekväma att ge feedback, även om det är negativt.

Träning: Organisationer kan erbjuda träning till sina anställda för att förbättra kommunikationen och främja öppenhet och dialog. Träningen kan innehålla verktyg och tekniker för att uttrycka sina åsikter på ett tydligt och konstruktivt sätt.

Belöna öppenhet: Organisationer kan belöna och uppmärksamma de anställda som vågar uttrycka sina åsikter och rapportera problem. Detta kan uppmuntra andra anställda att följa efter.

Skapa en säkerhetszon: Organisationer kan skapa en säkerhetszon där anställda kan uttrycka sig fritt utan rädsla för repressalier. Anställda bör känna att de kan rapportera problem utan att riskera att bli bestraffade eller trakasserade.

Regelbundna utvärderingar: Organisationer kan regelbundet utvärdera sin kultur och identifiera områden där det finns en tystnadskultur. Genom att identifiera problemet kan organisationen vidta åtgärder för att förbättra kulturen.

Genom att arbeta aktivt mot tystnadskultur kan organisationer skapa en öppen kultur där anställda känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter och rapportera problem. Detta kan leda till en ökad innovation, bättre problemlösning och en förbättrad arbetsmiljö.

Fråga:
Kan du ge exempel på frågor en anonym enkät kan innehålla (enkät som regelbundet delas ut till medarbetarna), för att på bästa sätt kunna följa upp arbetet med att förebygga en tystnadskultur?

ChatGPT:
Absolut! Här är några exempel på frågor som kan ingå i en anonym enkät som syftar till att följa upp arbetet med att förebygga en tystnadskultur:

  1. Känner du dig bekväm att uttrycka dina åsikter på arbetsplatsen?
  2. Tror du att andra anställda på arbetsplatsen känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter?
  3. Känner du dig säker på att rapportera problem eller incidenter till dina chefer eller HR?
  4. Har du någonsin känt dig orolig för att rapportera problem eller incidenter till dina chefer eller HR?
  5. Har du någonsin bevittnat en situation där någon annan anställd har blivit tystad eller utsatt för repressalier för att de rapporterade ett problem eller uttryckte sina åsikter?
  6. Tror du att din avdelning/organisation främjar en öppen dialog och utbyte av idéer?
  7. Känner du att det finns tillräckligt med möjligheter att ge feedback och återkoppling på arbetsplatsen?
  8. Känner du till att det finns policyer eller riktlinjer för att skydda anställda som rapporterar problem eller incidenter?

Dessa frågor kan hjälpa till att identifiera om det finns en tystnadskultur på arbetsplatsen och om anställda känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter och rapportera problem. Det kan också hjälpa till att identifiera eventuella problem med organisationens kultur eller policyer och riktlinjer, så att de kan förbättras för att främja en öppen och säker arbetsmiljö.

Blåljuskommentar: Utan att ta ställning till AI:s framfart i samhället måste konstateras att "Helt fel är ju inte svaren!"