dator cyber utredning itbrott Foto Most Photos

Dataslagningar på fritiden okej om...

Polisers dataslagningar på fritiden okej om...

Vad som är en "tillåten" eller "otillåten" registerslagning under sin fritid - har länge varit en "het potatis" för polisanställda. Polisförbundet har krävt tydlighet - och under tiden rekommenderat poliser att låsa in telefonen tillsammans med tjänstevapnet efter arbetspassets slut. Men nu har en hovrättsdom klargjort att inget i Polismyndighetens riktlinjer hindrar poliser från att göra registerslagningar sin lediga tid - under förutsättningar att registerslagningen har koppling till en arbetsuppgift.

I det aktuella ärendet gällande en 33-årig polisassistent i Göteborg som i mars 2022 åtalades för dataintrång efter att ha gjort ett hundratal slagningar på sin lediga tid - friades assistenten i både (oenig) tingsrätt som hovrätt.

...inget i Polismyndighetens riktlinjer hindrar poliser från att göra registerslagningar om en arbetsuppgift uppkommer under ledig tid

Konstaterar både Tingsrätt som Hovrätt

Både TR som HvR konstaterar att inget i Polismyndighetens riktlinjer hindrar poliser från att göra registerslagningar om en arbetsuppgift uppkommer under ledig tid, vilket i princip är det enda som chefsåklagaren Jim Westerberg, som drev åtalet, är enig med hovrätten om. Men han är kritisk till att hovrätten inte förklarat var "gränsen" går... 

Åklagaren kritisk - "Oklart var gränsen går"
Detta är i princip det enda som chefsåklagaren Jim Westerberg, som drev åtalet mot den 33-åriga polisassistenten, är enig med hovrätten om.

Vad gäller domen i övrigt skräder chefsåklagaren inte orden då han menar att hovrätten inte tillämpade Polismyndighetens riktlinjer enligt dess ordalydelse, trots att man (hovrätten) påstod just det, och att man (hovrätten) därmed avvek från rådande praxis – till förmån för en helt ny tolkning.

– Hovrätten underkänner polismyndighetens uppställda riktlinjer och prövar målet efter att ha ställt upp en helt egen tröskel för tillåtligheten att göra sökningar i polisens system, säger Jim Westererg som ger flera exempel på det som han menar är en felaktig tillämpning av riktlinjerna. Enligt hovrättens mening är det alltså tillräckligt med en ”koppling” till en arbetsuppgift för att det ska vara tillåtet, utan att förklara var gränsen går.

– Hovrätten skriver i domen på sidan 12 att sökningar i polisens system inte är olovliga ”så länge det finns en koppling till en viss arbetsuppgift”. Vidare så anför man att det inte finns några begränsningar i tid för sökningarna varför arbetsuppgiften kan – om polisen själv väljer det – fortsätta att pågå även efter arbetstidens slut och under en obegränsad tid framöver så länge ”kopplingen” kvarstår. När det gäller den del av riktlinjen som gäller ”nytta för arbetets genomförande” så tillämpas inte heller denna del på respektive sökning, trots att denna del av riktlinjen är tydligt separerad från den övriga riktlinjen.

– Hovrätten kopplar ihop ”nyttan” med den sökning som gjorts genom att anföra att ”en sökning som anses vara nödvändig för att genomföra en viss arbetsuppgift, också i allmänhet får bedömas vara till nytta för arbetets genomförande”. Det sker således ingen faktisk bedömning av denna del av riktlinjen vid åtalsprövningen, menar han.

Polismyndighetens riktlinjer (PM 2017:4) ger vägledning till om vad som är olovligt enligt bestämmelsen om dataintrång i 4 kap. 9 c § brottsbalken. Enligt dessa riktlinjer ska en sökning

  • vara nödvändig för att genomföra en viss arbetsuppgift samt
  • sannolikt - i det enskilda fallet - vara till nytta för arbetets genomförande. 

Läs hela krönikan av Petter Svensson, chefredaktör JUNO Norstedts Juridik (kräver inloggning).

Egennytta, nyfikenhet eller jobbrelaterat... 
Rätt och riktigt ska användningen av Polisens IT-system granskas systematiskt och kontinuerligt för att förhindra otillåten spridning av information/uppgifter. Rena "nyfikenhetsslagningar" kan inte accepteras. Och faran för att anställda utför slagningar  på uppdrag av någon annan, eller lockas att "sälja" uppgifter ur polisens register... är mycket allvarlig. Blåljus uppmanar till "tänk till före..." Blir svaret att uppgiften kan hjälpa till att förhindra och/eller utreda allvarlig brottslighet "Tveka inte". Balansen är inte alltid enkel. Och självklart kommer anställdas registerslagningar fortsatt ifrågasättas. Det är som sig bör. Det senaste åtalet Blåljus känner till gäller en polisanställd i Östergötland/Motala.
 Den åtalade (dataintrång och brott mot tystnadsplikt) påstås ha gjort otillåtna sökningar i polisens IT-system på fritiden och spridit hemliga uppgifter till sina bekanta. Den misstänkte förnekar brott. Länk till MVT https://mvt.se/bli-prenumerant/artikel/r2oo5vvl/mvt-1m1kr_s_23.
Och precis som chefsåklagaren framför är fortfarande "gränsen" oklar - en fråga som skyddsorganisationen fortsatt söker få arbetsgivaren att svara på.