fo chef råd sept 2023 mats eva patrik

Fokus på polischefers arbetsmiljö

Fokus på polischefers arbetsmiljö i Stockholm

Polismyndighetens uppdrag är att bedriva en effektiv verksamhet och att uppnå olika mål. Samtidigt upplevs förutsättningarna att styra och leda som motstridiga eftersom chefer i för stor grad förväntas vara både strategiska och operativa. Detta har framkommit i den undersökning som Mats Lindström, ordförande för Förbundsområde Stockholm Chef, nyligen genomfört.

I torsdags höll Förbundsområde Stockholm Chef råd på Södermalms polisstation. Förtroendevalda representanter för chefer från region Stockholm-Gotland – delade öppet sina erfarenheter (och begränsningar) av att vara chef inom Polisen idag.

Mötets inledande fokus var den rapport som Mats Lindström redovisade - resultatet av chefers förutsättningar att leda och styra verksamheten, dvs balansen mellan krav och resurser, liksom de rekommendationer om åtgärder som Mats kommer att lämna till arbetsgivaren.

Motstridiga krav i chefsuppdraget
Det som sticker ut mest i undersökningen är chefers upplevelse av ”logikkonflikt” dvs motstridiga intressen, bland annat kraven på att både vara strategisk och operativ.

Bild
fo chef råd sept 2023 liselotte stahlberg mats lindström.

- Tydligast märks detta bland våra lokalpolisområdeschefer, säger Mats Lindström. De ska leda, utveckla och ansvara för all verksamhet och alla som jobbar inom lokalpolisområdet, från ingripandeverksamhet, service, stöd, lokaler, arbetsmiljön… Dessutom förväntas de leda det operativa arbetet vid kommenderingar…

Bild: Ledarcoachen Liselotte Stålberg här tillsammans med Mats Lindström, ordförande förbundsområde Stockholm Chef.

I de öppna diskussionerna uttryckte mötets deltagare återkommande behovet av att renodla chefsuppdraget – dvs att strategiska chefer inte samtidigt ska vara operativa. Detta då det operativa arbetet upplevs ta för mycket av chefers planeringstid och kontakt med medarbetare, varför många långsiktiga mål kan bli svåra att uppnå.

Ett av förslagen som Mats rekommenderade är: inför en regional operativ stab som hanterar kommenderingarna.

Polisförbundets ombudsman för chefer Peter Sjögren deltog i diskussionerna på plats:
- Ska vi få driv i de här frågorna måste vi göra det tillsammans. Det som framkommit i denna undersökning överensstämmer väl med hur det ser ut i övriga landet, sa han.

Bild
fo chef råd sept 2023 linda peter sjögren

De chefer som ingått i Mats Lindströms undersökning är verksamhetschefer på nivå 3 i Stockholm, dvs lokalpolisområdes-, sektions och kanslichefer.

Undersökningens tre målområden:

  1. att förbättra chefers organisatoriska förutsättningar
  2. att förbättra chefers arbetsmiljö samt
  3. att bättre omhänderta före detta chefer

Psykologisk trygghet versa Tystnadskultur
Ledarcoachen Liselotte Stålberg höll därefter en uppskattad föreläsning där hon bland annat belyste kopplingen mellan tryggt ledarskap och verksamhetsresultat och gav exempel på där dåligt ledarskap lett till dåliga verksamhetsresultat.
Liselotte talade också kring innebörden av ”psykologisk trygghet” dvs att kunna ”Vara sig själv utan rädsla för att bli straffad”. Hon gav också direkta exempel och tips från sin egen erfarenhet som chef och delade med sig av sina tre ”gyllene regler”: 1) att vara inkluderande och nyfiken 2) att vara mänsklig och stöttande 3) att vara tydlig och öppen. (Länk till ;Stålberg Ledarskap & Kommunikation)