rygg polis

"Har den högsta polisledningen helt resignerat?"

Insändare:

"Har den högsta polisledningen helt resignerat?"

INSÄNDARE Kenneth Falks insändare söker svar på frågan om "vem" som tar ansvar för polisens resultat och effektivitet gällande "helheten". Han ger också förslag om insatser för att behålla "polisiär kompetens" och för att justera "snedsitsar"...

En publicerad insändare kan - men behöver inte - sammanfalla med de meningar som regionstyrelsen står för.


Insändaren:
Vi får inom polismyndigheten höra att vi ska leva upp till en effektiv verksamhet, långsiktig personalpolitik, god arbetsmiljö. Men hur är det egentligen?

Fördelning av resurser - 2015 - 2017
Hur många fler jobbar idag operativt i yttre tjänst idag - jämfört med 2015?
Hur många fler jobbar med administrativa frågor idag - jämfört med 2015?

Många har anställts - men avgångarna är många. Därför är nettoökningen låg i operativ verksamhet.

Under min tid som cancersjuk och långtidssjukskriven har jag haft tid att torgföra mina tankar kring dessa tankar - som jag inte är ensam om, varken bland medarbetare eller chefskollegor och jag går rakt på sak.

Löneökningar i myndigheten kan idag ske på två sätt:

  • dels vid en lönerevision där arbetsgivare och fack kommer överens om olika satsningar, och
  • dels genom en så kallad RALS § 9 när en redan anställd får väsentligt ändrade arbetsuppgifter.

Stora lönesatsningar har gjorts den senaste tiden men det saknas ett tredje kriterium i myndigheten. Fortfarande finns det stora löneskillnader där senare anställda har högre lön för samma arbetsuppgifter som äldre erfarna kollegor. Är det bra personalpolitik? Knappast.

Det skapar friktion men framför allt en ökad personalrörlighet, vilket i sin tur skapar ett erfarenhets-tapp. Det beror i hög grad på att man vid en nyanställning på den civila sidan tvingas konkurrera på den öppna marknaden men det sker också vid anställningar av nya poliser.

Vi behöver ett tredje lönekriterium.

Det medför också större belastning på HR. Det tar ofta månader innan HR har en handläggare tillgänglig till en ny rekrytering och hela anställningsprocessen tar inte sällan ett år.

Det medför just det jag beskriver ovan.

Ett tips! Betala de redan anställda som minst i paritet med nyanställda så sjunker personalrörligheten och därmed arbetsbelastningen på HR.

Vi behöver alltså ett tredje lönekriterium där man rättar till uppenbara snedsitsar.

internrevisionens 10 förslag om åtgärder
Internrevisionens granskning av polisens arbete gällande om hur "lönebildningen" (per 2017) påverkat hur uppställda mål nås/inte nås... eller medför betydande negativa konsekvenser för verksamheten... rekommenderas tio (10) förslag/åtgärder.

Mycket har nu rättats till och mycket har blivit bättre.

Men i det efterföljande beslutet från rikspolischefen (december 2018) framgår att HR-avdelningen ska förankra och införa systematiska uppföljningsrutiner avseende lönerevisioner och tillämpning av lönesättning enligt 9 § RALS.

I beslutet nämns inget om de snedsitsar jag nämner ovan trots att problemet är uppenbart och väl känt, även på HR.

När jag själv i kontakt med HR och påpekat problemet blir svaret att de inget kan göra.

Har den högsta polisledningen helt resignerat från sitt "totalansvar?

Har den högsta polisledningen helt resignerat från sitt "totalansvar" och enbart fokuserar på operativa frågor?
Har den högsta polisledningen helt lämnat de långsiktiga strategiska frågorna för myndighetens tillväxt och utveckling?

Har den högsta polisledningen - medvetet eller omedvetet - överlåtit dessa frågor till HR och andra administrativa enheter?

Det tycks vara så.

Ekonomisk utrymmer finns
Det senaste året har Polismyndigheter inte använt hela sin budget - så det ekonomiska utrymmet finns.
Förslag:
Betala redan anställda några tusen till ... och behåll erfarenheten...
- istället för att som nu betala det tiodubbla för att nyanställda oerfarna.

Detta är ett tydligt exempel på en åtgärd som skulle få flera positiva verksamhetseffekter.

Det är nu dags att ta itu med de långsiktiga strategiska frågorna på ett bättre sätt.

Kenneth Falk
- för närvarande sjukskriven från polisområde Stockholm Syd.