hd dom påskupplopp 2023
17 april 2023

JO och Blåljus såg problem som blev verklighet...

JO och Blåljus såg problem som blev verklighet...

När lagen om Blåljussabotage, samt grovt Blåljussabotage infördes fanns höga förväntningar på krafttag mot attacker mot poliser och räddningstjänst. Politiker talade om ökad trygghet och rejäla straff, upp till livstids fängelse.

Nu har lagen gällt ett antal år, och det känns som att löftena och krafttagen eroderats betänkligt. Initialt blev ett antal gärningsmän dömda till fängelse runt fem år. Däremot oftast utan dom om utvisning. Men sedan fortsatte det med att Högsta Domstolen valde att närmast halvera hovrättsdomar om grova Blåljussabotage under förra påskens upplopp mot poliser i Örebro.

Redan när lagen skulle införas, befarade Justitieombudsmannen och Blåljus, att domstolar givet straffrättens rabattsystem skulle finna vägar att minimera den kraftfulla lagens effekt, särskilt gällande unga våldsmän.

Blåljus skrev för fem år sedan:

"JO har uttalat sig i ett remissvar rörande förslaget till det nya brottet Blåljussabotage. Myndigheten är negativ, främst för att de handlingar som skulle innefattas av det nya brottet, redan är straffsanktionerade. Däremot finns förutsättningar att bättre komma åt de unga gärningsmännen som ofta begår brotten genom andra lagändringar.

Det är Dagens Juridik som uppmärksammar remissyttrandet. JO noterar att förslaget skulle leda till brottskonkurrens vilket skulle komplicera lagtolkningen, dessutom skulle det motverka lagsystemets överblickbarhet. Det borde räcka med att straffen skärps för grovt våld eller hot mot tjänsteman, enligt JO.

När det gäller unga lagöverträdare skriver JO att det sammanhanget kan konstateras att blåljusbrotten i allmänhet begås av tonårspojkar och unga män som enligt gällande rätt sällan kan ådömas kännbara straff. För den som vill att samhället ska reagera effektivt på angrepp mot blåljusverksamhet bör det ligga närmare till hands att se över reglerna om straffmyndighet och ungdomsrabatt än att införa en ny straffbestämmelse.

Blåljus är i och för sig positiv till varje förstärkning av blåljuspersonals rättsliga skydd.
Å andra sidan är skärpta straffsatser inte lösningen på allt, så länge det finns undantag för de mest förekommande gärningsmännen, blir det mest som ett kraftfullt slag i luften..."

Så både Blåljus och JO hade våra onda aningar, men det blev möjligen ännu värre än vi anade då. Malmö Tingsrätt har avkunnat dom mot fem ungdomar och presenterar domslutet så här:

Fem ungdomar, samtliga nu sjutton år gamla, döms för bl.a. stenkastning mot polisen vid det upplopp som ägde rum vid en allmän sammankomst där det brändes en koran den 16 april 2022 vid Skånegården söder om Malmö.
 

Många människor samlades när Rasmus Paludan skulle hålla en allmän sammankomst för att bl.a. bränna en koran på en parkeringsplats utanför Malmö. Stämningen blev efterhand alltmer upprörd och polisen, polisfordon, polishästar och Rasmus Paludan utsattes för omfattande stenkastning. Det kastades också många bangers. Personer försökte skaka sönder kravallstaketet och en bil körde in i kravallstaket och gjorde hål i staketet.

Poliser och polisfordon skadades vid händelsen och två parkerade bilar blev brandskadade. En privatperson skadades i huvudet, troligen av att en sten for genom bilrutan och träffade henne i tinningen. Hon fick tas om hand av ambulans.

Vid tre tillfällen fick polisen avbryta Rasmus Paludans anförande på grund av stenkastningen på platsen. Tingsrätten bedömer att stenkastningen och de kraftiga smällarna allvarligt försvårade polisens arbete med att säkerställa att den allmänna sammankomsten kunde genomföras. Eftersom det pågick en omfattande stenkastning mot polisens insats vid en grundlagsskyddad sammankomst bedöms de tilltalades gärningar som grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

En av de tilltalade döms också för försök till våld mot tjänsteman.

Tingsrätten bestämmer påföljden för två av de tilltalade till två månaders sluten ungdomsvård. Två personer döms till ungdomstjänst i 150 timmar och en till ungdomsvård och ungdomstjänst.

En person frikänns helt."

Blåljus kan bara beklaga att våra allra värsta farhågor om straffmätning för Grovt Blåljussabotage besannats och överträffats. Vi lider med alla de poliser, brandmän och andra som redan utsatts för denna typ av grova attacker. Och med de som kommer att drabbas i framtiden.