När stressen ökar: Viktig SO-dag 2023

När stressen och pressen ökar och gör allt fler sjuka

Viktig Skyddsombudsdag 2023

I måndags samlades över 70 skyddsombud i polisregion Stockholm (PF, ST, SACO, SEKO) på Kungsholmens polishus (Hörsalen) för en heldag med information & inspiration med fokus på arbetsmiljöfrågor. Särskilt viktigt efter Försäkringskassans rapport i förra veckan om att det aldrig tidigare varit så många varit sjukskrivna på grund av stress. Forskningen är tydlig med att arbetsmiljö är den viktigaste faktorn bakom utvecklingen.

- Med tanke på vårt nuvarande ansträngda läge, där många utbildningar ställs in, är jag glad att vi ändå fick möjlighet att träffas här idag, sa Roger Östergren, regionalt huvudskyddsombud Polisförbundet som var med och arrangerade dagen. Vi ställde faktiskt frågan till vår biträdande regionpolischef och fick "okej".

Axplock från dagens programpunkter/inspiratörer:

 • NULÄGE - POLISREGION STOCKHOLM
  Palle Nilsson, tf regional kanslichef, Stockholm
  Bild
  Palle Nilsson tf regionkanslichef
  beskrev "regionsläget": hög arbetsbelastning, pågående nationella förstärkningar, NFO (ca 800), det  allt för höga övertidtidsuttaget... till insatser/åtgärder som regionledningen driver OCH insatser som ger resultat goda resultat (minskat antal skjutskadade/döda i Järva).
  - Vi jobbar mer än någon annan... och vi måste bli fler, ca 1 000 fler poliser men också fler civila. 
  - Vi har idag stor förståelse från övriga Polis-Sverige för vår arbetsbelastning.

  Idag betalar Stockholm 170 miljoner kronor till andra polisregioner för den förstärkning som skickas till/stöttar regionen. En konsekvens av detta är att Stockholm inte "har råd" att nyanställa. 
  Palle välkomnar samverkan med skyddsorganisationen:
  - Vi vill samma saker, en bra arbetsmiljö. Er kunskap förstärker chefskapet, sa Palle till alla närvarande skyddsombud.

  Roger Östergren: Ni chefer har ett stort ansvar att vara tydliga om att ni vill samverka med "skyddet", så det budskapet når hela vägen ut... För samverkan kan se väldigt olika ut runtom i regionen.

- Vi vill samma saker, en bra arbetsmiljö. Er kunskap förstärker chefskapet

Palle Nilsson tf kanslichef polisregion Stockholm
- välkomnar samverkan med skyddsorganisationen.

 • SKYDDSOMBUDENS ROLL
  Robert Brindeby, samordnande huvudskyddsombud, polisområde Syd/utbildare, beskrev skyddsombudens roll, ramar, stöd i uppdraget/skyddstrappan, verktyg... Han tipsade om viktiga AFS:ars 2020:1 (byggnation), 2015:4 (kränkning), 1982:3 (ledarskap) och mycket mer...
  Bild
  Robert Brindeby small
  Betonade bl a
  * agera inte utanför ditt ansvarsområde
  (om du inte delegerats uppgiften)
  * att förtroendeuppdraget som skyddsombud försvinner om du byter arbetsplats.
  * risken för akut stressreaktion, posttraumatiskt stressyndrom för polisers som nu möter många döda ungdomar, deras anhöriga föräldrar, syskon... (PTSD) - inte minst i samband med långvarig hög arbetsbelastning, mycket övertid, och när tiden för återhämtning inte räcker till.

  DESSUTOM DITT ANSVAR SOM ANSTÄLLD...
  - att följa riktlinjer, rutiner, instruktioner
  - att använda tilldelad skyddsutrustning
  - att påtala brister som iakttas (även att påtala risker när man tilldelats en viss arbetsuppgift).

  AFS - Arbetsmiljöverkets författningssamling
 • PROJEKT MEDARBETARSKYDD /RIV
  (reflektioner i vardagen)

  Medarbetares säkerhet har fått betydligt mer i fokus de senaste åren, inte minst med tanke på att Säkerhetspolisen i somras höjde terrorhotnivån från tre till fyra. Myndigheten satsar på att öka polisanställdas medvetenhet bl a den säkerhetsutbildning som belyser: risker i/på väg till jobbet, i privatlivet, teknik... med mera. Mirjam och Klara beskrev det pågående projektet Medarbetarskydd som (work in progress) syftar till att både belysa risker, öka anställdas medvetenhet om medarbetarskydds-frågor, och hur dessa ska/kan integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet, t ex som en punkt på arbetsplatsmöten (apm)? som också är plattformen för att lyfta och diskutera arbetsmiljöfrågor.
  RIV, reflektioner i vardagen, ska användas som verktyg.
 • POLISENS ARBETE MED KULTURFÖRÄNDRING
  Helena Gode och Michaela Rönneborg berättade om det pågående "kulturförändrings"-arbete som pågår (just nu på den regionala utredningsenheten, RUE). MYCKET ÄR BRA inom Polisen, för de allra flesta trivs och stannar ett helt arbetsliv. Men #metoo #Nödvärn och andra mediala avslöjanden visar att det inte alltid och inte överallt är "okej" hela tiden och att tillräckligt stöd och hjälp saknas...
  Kulturfrågor grundas i individers beteenden. Och även om ett beteendet inte är olagligt (enligt diskrimineringslagen) kan det vara högst olämpligt. Polismyndigheten är väldigt tydlig med vad som är okej och inte okej beteende.
  TIPS - använd "Uppdragskompassen" - som reflekterar på baserat på beteenden.
  Diskussion kring diskrimineringslagstiftning, anmälningsplikt, bi-kupor...

Azra Nikocevic, regionalt samordnande HSO (ST) riktade en särskild uppmaning till nya i skyddsombudsrollen (även andra) att söka kontakt och ta stöd av andra skyddsombud, huvudskyddsombud. "Bättre för tidigt än för sent", sa Azra avslutningsvis.

Blåljuskommentar: Arbetsmiljörisker tenderar att växa parallellt med en ökad arbetsbelastning. Resultaten kan ses på både organisation- som individnivå (effektivitet och sjukdomstal - på gott och ont). Även om detta varnats om från individ/medarbetarnivå... bekräftades utvecklingen av Försäkringskassans rapport om "Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv" där det konstaterar att det aldrig någonsin tidigare i vårt land varit så många sjukskrivna på grund av stress.
Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall och det är stress­relaterade sjukfall som är vanligast. Forskningen är tydlig med att arbetsmiljö är den viktigaste faktorn bakom utvecklingen. 

Länk till Försäkringskassans rapport
Så än en gång - Tack alla ni skyddsombud som verkar för en god (bättre och lagom stressande) arbetsmiljö för oss alla!