ofr logga logo loggo

Nytt statligt avtal ger bättre tjänstepension

Nytt statligt avtal ger bättre tjänstepension

Efter långa förhandlingar är det nu klart att kollektivavtalet om tjänstepension PA16 förbättras från och med 1 januari 2024.

OFRs statliga medlemsförbund, OFR/S,P,O, har tillsammans med övriga centrala fackliga organisationer kommit överens med Arbetsgivarverket om förbättringar i tjänstepensionsavtalet för det statliga avtalsområdet, PA 16. Förändringarna gäller från den 1 januari 2024.

Källa: OFR

Ändringarna berör cirka 75 procent av alla statsanställda, det vill säga de som omfattas av Avdelning II i pensionsavtalet (födda 1987 eller tidigare).

De i avdelning I, födda 1988 eller senare, har de nya och bättre villkoren sedan tidigare.

Sammanställning av positiva förändringar i PA 16 och andra avtal

Ändring

För vilka gäller ändringen

Kommentar

Ny ålderspension flex med 1,5 % av månadslönen

Födda 1966-87 i Avdelning II

 

Ny ålderspension flex med 0,5 % av månadslönen

Födda 1965 eller tidigare i Avdelning II

För den som beviljas delpension upphör intjänandet av flexpensionen från och med den tidpunkten

Höjd åldersgräns för intjänande av premiebestämd ålderspension till 69 års ålder

Alla i Avdelning II

Det innebär längst till och med månaden innan arbetstagaren fyller 69 år

Förbättrat beräkningsunderlag (den lön som pensionspremien beräknas på) under sjuklöneperioden (dag 1-14 i en sjukperiod)

Alla i Avdelning II

Finns redan i Avdelning I för de unga

Möjlighet för yrkesofficerare att avtala om att genom att kvarstå i tjänst vid pensionsåldern, 61 år, senarelägga uttaget av förmånsbestämd ålderspension till en senare tidpunkt med bibehållet antal utbetalningsmånader

Alla yrkesofficerare i Avdelning II

Den yrkesofficer som arbetar kvar vid pensionsåldern, utan att ta ut pension, med eller utan överenskommelse om att skjuta upp ålderspensionen, tjänar in pensionspremier för kompletterande ålderspension och flexpension

Förhandlingsordning som ger större inflytande över möjligheten att gå ned i arbetstid inför pensioneringen

Alla i Avdelning I och II

 

Tidigaste uttagsålder för ålderspension flex ändras till 63 år

Alla i Avdelning I

Idag gäller den tidigaste åldern i det allmänna pensionssystemet, för närvarande 63 år, men den åldern höjs till 64 år från år 2026

Möjlighet att i vissa fall få förlängd delpension till 66 år

Alla som beviljas delpension före den 1 juli 2023

Endast om arbetsgivaren medger det. Krävs att den anställde skulle ha fått garantipension från det allmänna systemet från 65 år, om inte den sistnämnda åldern hade höjts

Möjlighet att i vissa fall få särskild pensionsersättning enligt omställningsavtalet förlängd till 66 års ålder

Alla som är 57 år eller äldre 2023 och blivit uppsagda före årsskiftet 2023/2024

Efter beslut av omställningsnämnden.  Krävs att den anställde skulle ha fått garantipension från det allmänna systemet från 65 år, om inte den sistnämnda åldern hade höjts

Den övre åldersgränsen för rätt till sjukpension och a-kasseutfyllnad enligt omställningsavtalet höjdes till 66 år från 2023

Alla i Avdelning I och II

Avtalades i december 2022. Gäller sedan den 1 januari 2023

 

Sammanställning av andra förändringar i PA 16 eller i andra avtal

Ändring

För vilka gäller ändringen

Kommentar

Delpensionsavtalet upphör från 2024

Födda 1966-87 i Avdelning II

 

Den tidigaste uttagsåldern höjs till 63 år för både premiebestämd och förmånsbestämd ålderspension. Ändringen gäller inte för yrkesgrupper med lägre pensionsålder

Födda 1966-87 i Avdelning II

 

Slutbetalning av den individuella ålderspensionen (2,5 % av lönen) vid uttag före 65 år tas bort

Födda 1966-87 i Avdelning II

 

Förändrad rutin vid beräkning av pensionspremier för retroaktiv lön i samband med lönerevision

Alla i Avdelning I och II

Gäller från och med år 2025. Påverkar i praktiken enbart Avdelning I

Minskad avsättning till lokala omställningsmedel. Avsättningen minskas från 0,3 till 0,2 % av lönesumman i staten

Kollektiv förmån

 

Minskad avsättning till partsrådet från 0,055 till 0,03 % av lönesumman i staten

Kollektiv förmån

 

Skadestånd till inhyrda konsulter som inte erbjuds fast anställning efter två år avtalas bort

Berörda konsulter

 

Åldersgränserna för när särskild pensionsersättning enligt omställningsavtalet kan betalas ut, höjs från tidigast 62 år till längst 65 år, till i stället från 64 år till 67 år

Gäller för den som blir uppsagd efter årsskiftet 2023/2024