"Polisens rätt att skjuta" - ska moderniseras

"Polisens rätt att skjuta" - ska moderniseras

Polis­myndig­heten har begärt en översyn av den nuvarande skjutkungörelsen, som ger polisen rätt att använda skjutvapen, anses föråldrad och svår att tillämpa. Ett förslag har nu lagts fram till justitieminister Gunnar Strömmer, men innan regeringen beslutar i frågan om ny lag ska många framföra sina synpunkter.

Utred­ningen, publicerat på regeringens hemsida, föreslår en ny lag som inne­bär att polisen kan ha rätt att använda skjut­vapen i något fler situa­tioner än vad som är fallet i dag. Reglerna i det nya förslaget förutses inte leda till en ökad använd­ning av skjut­vapen efter­som det ställs höga krav på nöd­vändig­het och försvarlighet

Utredningens förslag skickas nu på remiss till berörda myndig­heter, organisa­tioner och andra intres­senter. Efter att remissvaren inkommit tar regeringen ställning till förslaget. 

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Ladda ned förslaget ”Polisens rätt att skjuta” https://www.regeringen.se/contentassets/e4919afd5e2f4a4f9a19a150fc45048d/polisens-ratt-att-skjuta-ds.-202325.pdf

I förslaget "Polisens rätt att skjuta" har reglerna om laga befogen­het att använda skjut­vapen delats upp i två sam­verkande bestäm­melser

  1. den första reglerar i vilka situa­tioner och i vilka syften använd­ning av skjut­vapen kan komma i fråga 
  2. den andra inne­håller generella begrän­sande rekvisit