polisbil stad miljö

Polisförbundets 4 råd till regeringen

Polisförbundets (4) råd till regeringen

I en debattartikel av Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow på DN Debatt den 22 maj med rubriken ”Snabbutbildade B-poliser klarar inte brottsligheten” betonas bland annat vikten av en välutbildad poliskår och en tillväxttakt som verksamheten orkar med.

Läs hela debattinlägget på DN

 1. Gör en blocköverskridande överenskommelse om ansvarsfull polistillväxt.
  En ansvarsfull fortsatt tillväxt behöver ske i rätt takt. Kvantitet får aldrig gå före kvalitet då det riskerar att leda till sämre resultat, lägre tillit samt försämrad säkerhet och rättssäkerhet. Polisförbundet vill därför se en blocköverskridande överenskommelse om en tillväxttakt som gäller oavsett regering, och som innebär att poliser både utbildas och skolas in i yrket på ett sätt som inte ger avkall på kvaliteten.
  Polisförbundet vill därför se en blocköverskridande överenskommelse om en tillväxttakt som gäller oavsett regering.
 2. Håll samman utbildningen.
  Sverige är ett litet land med behov av en poliskår med hög användbarhet för olika uppgifter. Med en sammanhållen polisutbildning har vi i dag en kår som kan användas flexibelt för både inre och yttre tjänst utifrån skiftande behov. Så behöver det fortsätta att vara om vi ska kunna klara av semesterperioder och arbetstoppar utan att ge avkall på säkerhet och rättssäkerhet. Därför behöver utbildningen fortsatt hållas samman, inte delas upp i olika inriktningar som Polismyndigheten föreslagit i sin iver att tillmötesgå regeringens nya tillväxtmål
 3. Förläng grundutbildningen till polis.
  Kraven på vad en polis ska kunna är så många att utbildarna tvingas att komprimera moment för att hinna med allt. En termins förlängning av grundutbildningen skulle lösa problemet samtidigt som vi får poliser som står bättre rustade för framtiden. Att förlänga utbildningen innebär visserligen en viss inbromsning av tillväxten. Men när utbildningen förhoppningsvis förlängs om några år kommer vi att vara närmare den förra regeringens tillväxtmål – 6 200 fler poliser vid årsskiftet 2024/2025 – och den mest akuta polisbristen kommer att vara avhjälpt. En förlängd utbildning i högskolans poäng- och kvalitetssystem har också fördelen att den öppnar dörrar för poliser att fort- och vidareutbilda sig polisiärt både i Sverige och utomlands – utbildning som av både Riksrevisionen och Brå pekats ut som nödvändig för att klara både mängdbrott och dödsskjutningar.
 4. Öka attraktiviteten i yrket. I stället för att pressa fram en ökad tillväxt genom att snabbutbilda B-poliser behöver politikerna göra det mer attraktivt att välja polisyrket. Exempelvis skulle en förlängd utbildning med ökade möjligheter att läsa vidare öka attraktiviteten då vi vet, via en Novus-undersökning från år 2022, att 91 procent av unga vuxna anser att det är viktigt med utvecklingsmöjligheter när de väljer yrke. Höjd ersättning under praktiktiden är också viktigt.
  Samtidigt behöver yrket göras attraktivare för de som redan är poliser, bland annat genom skärpta straff för brott mot poliser och genom att öka skyddet av polisers personliga uppgifter. Men också genom att hålla samman utbildningen så att poliser fortsatt kan utvecklas genom att röra sig mellan inre och yttre tjänst.

Vi kan inte bara prata om antal poliser...

Katharina von Sydow

De tillväxtmål som både den förra och den nuvarande regeringen satt upp är nödvändiga för att komma till rätta med många av de samhällsproblem som poliskåren dagligen kämpar med. Men ska Sverige fortsatt ha en poliskår i världsklass måste fokuset breddas. Vi kan inte bara prata om antal poliser utan måste även jobba mer med ett bättre nyttjande och en utveckling av den polisunika kompetensen.

För en effektivare myndighet, för samhällets bästa, måste poliskåren tillåtas att växa i en takt som inte suger för mycket kraft och resurser från pågående verksamhet

Katharina von Sydos

Kampen mot brottsligheten kan inte vinnas enbart genom att snabbast möjligt komma upp i ett visst antal anställda. För en effektivare myndighet, för samhällets bästa, måste poliskåren tillåtas att växa i en takt som inte suger för mycket kraft och resurser från pågående verksamhet. Det innebär en takt som inte driver fler poliser att lämna yrket och som möjliggör nödvändig kunskapsöverföring från erfarna till oerfarna poliser i ett yrke som blivit alltmer mångfacetterat och komplext. 

Läs hela debattinlägget på DN