jo justitieombudsman riksdag

Spela in eget polisförhör "okej" men ska ses över

Spela in eget polisförhör "okej" men ska ses över

JO finner "inget lagligt hinder" för att en person som kallats till polisförhör spelar in detsamma på sin mobil. Men anser också att frågan behöver ses över och har därför anmält den till regeringen.

En man kallas till ett polisförhör. Inför förhöret begär mannen att själv få spela in polisförhöret. Svaret blev att detta "inte skulle tillåtas" samt besked om att mannens telefon kunde tas om hand om han ändå  gjorde en inspelning.

I det aktuella ärendet summerar JO:

  • att enskilda personer inte har någon rätt att göra en egen inspelning av ett polisförhör och att 
  • att det inte heller finns något uttryckligt förbud mot det 

JOs slutliga bedömning av målet är att
det ÄR tillåtet att göra en egen inspelning av ett förhör.

JO:
I en förundersökning förekommer ofta uppgifter som omfattas av sekretess och det är angeläget att det som kommer fram vid ett förhör inte röjs för utomstående på ett sätt som kan medföra skada eller men för brottsutredningen eller andra skyddsvärda ändamål. Det finns också ett intresse av att kunna upprätthålla ordningen vid ett förhör och genomföra det på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Enligt JO kan en förhörsledare eller undersökningsledare neka en person att göra en egen inspelning om det finns konkreta och sakligt godtagbara omständigheter av det slag som nu nämnts. Ett sådant ställningstagande ska dokumenteras.

Enligt JO talar rättssäkerhetsskäl för att en reglering i författning bör övervägas av de frågor som aktualiseras i beslutet. En kopia av JO:s beslut skickas därför till regeringen för kännedom.

Länk till JO-beslutet 
I detta ärende kritiseras Polismyndigheten för att ha förbjudit mannen att göra en egen inspelning av förhöret. Inte heller fanns lagligt stöd för den uppgift som angav att mannens telefon kunde omhändertas.