Fo Chef logo

17 nya chefsfunktioner i Stockholm

17 nya chefsfunktioner i polisregion Stockholm

Vi är glada att meddela att arbetsgivaren har tagit ett viktigt steg genom att införa biträdande chefer på nästan samtliga lokalpolisområden och de sektioner som utreder brott i nära relation och övriga grova brott. Det ser vi som ett positivt steg framåt för att förbättra arbetsvillkoren för chefer och även övriga medarbetare inom Polisregion Stockholm. Skriver Mats Lindström ordförande för förbundsområde Stockholm Chef.

Polisförbundet har länge arbetat för att införa fler chefsnivåer inom Polisregion Stockholm. Detta motiveras av de betydande storlekarna på de organisatoriska enheterna och de omfattande uppgifter som cheferna står inför. Många chefer har belastande uppdrag som sträcker sig över både den egna organisationen och regionala uppdrag, inklusive kommenderingar.

Förbundsområde Stockholm Chef (Polisförbundet) genomförde under 2023 två undersökningar över hur chefer på indirekt och strategisk nivå upplever sina organisatoriska förutsättningar. En framstående utmaning som identifierades var logikkonflikter, där otillräcklig tid framstod som en central faktor. Det operativa läget kräver för mycket fokus på bekostnad av bland annat kontakt med medarbetare och olika utvecklingsfrågor. Att nu inrätta biträdande chefer kommer att bidra till att minska dessa utmaningar.

Bild
Mats Lindström 2022

Vid omorganisationen år 2015 minskade antalet chefsnivåer inom Polisen då Polismyndigheten skulle bli en plattare organisation. Detta har dock inneburit att chefer på alla nivåer fått mer att göra.

Arbetsbelastningen för lokalpolisområdeschefer och sektionschefer har varit hög över tid,  särskilt på grund av eskalerad grov brottslighet och ökade krav på kommenderingar och särskilda händelser.

Dessa chefer är ofta involverade som operativa insatsledare och kommenderingschefer, vilket minskar tiden för egen verksamhet och strategisk planering. Arbetsbelastningen har därmed förskjutits till gruppchefer, som fått ta ett alltför stort ansvar än vad som var tänkt. Många chefer upplever svårigheter med att dra tydliga gränser mellan arbete och fritid. Att vara tillgänglig på telefon efter arbetstid och hantera arbetsrelaterade mejl under fritiden har blivit en påtaglig risk. Detta överarbetande kan påverka inte bara chefens hälsa utan även den dagliga verksamheten och medarbetarnas långsiktiga välmående.

Förbundsområde Stockholm Chef är tacksamma för att nu ett viktigt mål kan bockas av i verksamhetsplanen.

Mats Lindström, ordförande