arbetsmiljö tecknat gemenskap

Ett gemensamt avstamp för ett sunt arbetsliv

Nytt gemensamt avstamp för ett sunt arbetsliv

Polisförbundets huvudskyddsombud (HSO) i polisregion Stockholm har enats om ett nytt gemensamt avstamp som främjar ett säkert, sunt och hållbart arbetsliv för våra poliser. För att nå framgång i dessa mål betonar Maria Jensen, regionalt samordnande HSO, och Mats Lindström, HSO fo Stockholm Chef nedan vikten av att skyddsombuden involveras tidigt och arbetsgivarens roll...

"Förra veckan träffades huvudskyddsombuden under en konferens. Där kom vi överens om att ta ett gemensamt avstamp för ett enhetligt och aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete i polisregion Stockholm.

Polisförbundets skyddsorganisation i polisregion Stockholm står enade i vår strävan efter en arbetsmiljö som främjar ett sunt och hållbart arbetsliv för våra poliser.

För att uppnå detta mål är det av yttersta vikt att arbetsgivare på samtliga organisatoriska nivåer engagerar sig i det systematiska arbetsmiljöarbetet och aktivt inkluderar våra skyddsombud i denna process.

Vi uppmanar vår arbetsgivare
att skapa ramar för ett enhetligt tillvägagångssätt på samtliga nivåer.

Maria Jensen, regionalt samordnande HSO Stockholm
Mats Lindström, HSO Fo Stockholm Chef

Systematiskt arbetsmiljöarbete utgör grunden för att förebygga ohälsa, olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa följder av arbetet inom polismyndigheten. Det är en strategi som kräver en enhetlig och konsekvent tillämpning. Vi uppmanar arbetsgivarna att skapa ramar för ett enhetligt tillvägagångssätt på samtliga nivåer.
Detta omfattar självklart 

  1. tydliga riktlinjer för riskbedömningar
  2. skyddsronder
  3. aktivitetsplanering och uppföljningar m.m. 
  4. MEN OCKSÅ att aktivt involvera skyddsombuden från start

För att säkerställa att dessa åtgärder inte bara blir pappersprodukter utan verkliga verktyg för att förbättra arbetsmiljön, krävs deltagande från våra skyddsombud.
Deras insikter och erfarenheter utgör ovärderliga resurser i arbetet med att identifiera och hantera risker. Därför bör de bjudas in på ett mer aktivt sätt i arbetsmiljö-processen.

Sund arbetsmiljö = Attraktiv arbetsplats/arbetsgivare
En sund arbetsmiljö och ett enhetligt systematiskt arbetsmiljöarbete är också direkt kopplat till målet om en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare. Minskad personalrörlighet och ökat antal poliser hänger ihop med en arbetsmiljö där personalens välmående prioriteras. 

Genom att aktivt arbeta för att skapa en säker och stimulerande arbetsmiljö kommer vi inte bara att locka nya talanger utan också behålla och stärka våra befintliga resurser.

Sammanfattningsvis är det dags att agera enhetligt och aktivt för att förbättra arbetsmiljön för våra poliser.

Vi uppmanar vår arbetsgivare att

  • se över sina strategier 
  • involvera våra skyddsombud och
  • skapa en arbetsplats där hälsa och säkerhet står i centrum.

Det är genom detta engagemang som vi bygger en stark och attraktiv poliskår för framtiden.

Maria Jensen
samordnande regionalt HSO Förbundsregion Stockholm

Mats Lindström
HSO Förbundsområde Stockholm Chef 
Polisförbundet