mats baakki 2024

Exklusivt Kamrat-stöd för RUE:s gruppchefer

Exklusivt Kamrat-stöd för RUE:s gruppchefer

Många fackliga runtom i polisregionen pratar idag om gruppchefernas uppdrag och förutsättningar. Erfarenheten är nämligen att tämligen få av dem hör av sig när problem uppstår. Det vill förbundsområde Kamraterna ändra på - för det finns hjälp och stöd av få. Mats Baakki tillfrågades om han ville bli kontaktperson för gruppcheferna på de regionala enheterna. Mats har en lång och gedigen bakgrund inom polisen, både som arbetsgivarrepresentant och som fackligt förtroendevald.

Mats, vad hoppas du kunna uppnå i ditt uppdrag som kontaktperson?
- Att kunna ge stöd när problem uppstår i deras roll, dvs gruppcheferna på regionala utredningsenheten (RUE), Gränsenheten och Operativa enheten. Jag har lång erfarenhet av såväl att vara arbetsgivarrepresentant och att driva fackliga frågor.

Varför en riktad insats till just den här gruppen?
- Kamraternas styrelse har under en längre tid sett ett behov av att ge riktat stöd till just den här specifika gruppen, för problemen finns, men gruppcheferna tar sällan eget initiativ att kontakta FO Kamraterna. De är chefer och arbetsgivarrepresentanter men fortfarande våra medlemmar.

Hur ska ni nå ut till gruppcheferna?
- Jag och Daniel (Funseth, ordförande FO Kamraterna) var t ex med då operativa enheten samlade sina chefer på en arbetsgivarkonferens. Där fick jag möjlighet att presentera mig och förklara mitt uppdrag. Förhoppningsvis får vi tillfälle att vara med då Gränsenheten genomför en liknande dag för sina chefer.