kjell ahlin mattias andersson

Klart med nya löner 2023/2024

Klart med nya löner för poliser 2023/2024

UPPDATERAD Polisregion Stockholm tecknade den 27 december 2023 ett regionalt direktiv med Polisförbundet för lönerevisionen per 1 mars 2024. Målsättningen är att ny lön utbetalas i maj. Ny lön utbetalas retroaktivt från 1 mars 2024.

De regionala dialogerna med Polisförbundet är nu avslutade och parterna har enats om ett direktiv och tidsplan för lönerevisionen per 1 mars 2024.

Direktivet syftar till att lönerevisionsmedlen ska fördelas utifrån arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen och baseras på sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna. Lönen ska vara individuell och differentierad och stimulera till engagemang och utveckling i arbetet.

De medel som tilldelas Polisregion Stockholm av polislönesatsningen 2023/2024 kommer att fördelas utifrån arbetstagarens erfarenhet, skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen och säkerställa att inga poliser efter lönerevisionen har en lön understigande 31 000 kr.

- Jag är väldigt nöjd med att vi i god anda och stort samförstånd är överens med Polisförbundet om direktiv och tidplan för lönerevisionen. Medlen kommer gå ut till PO och enheter som har de bästa förutsättningarna lokalt för att hantera revisionen. Regional nivå kommer ge det stöd som behövs under hela processen, säger regionpolischef Mattias Andersson.

Bild
kjell ahlin med logga

- Som ordförande för Polisförbundet Stockholm är jag mycket nöjd med att vi redan innan jul 2023 muntligen kunde komma överens om det regionala direktivet avseende Polisförbundets lönerevision den 1 mars. Direktivet undertecknades sedermera den 27 december 2023, säger Kjell Ahlin.

- Förhoppningarna är nu att direktivet följs och att man vid oklarheter vänder sig till regionala parter för stöd. De flesta frågor torde dock kunna lösas ut vid de kontinuerliga avstämningsmötena som ska ske på PO/Enhetsnivå.

- Förhandlingarna har präglats av transparens och god dialog, vilket medfört att vi i god tid kunnat underteckna direktivet. Jag vill också tacka respektive förhandlingsdelegation för ett mycket bra arbete, säger Kjell Ahlin, ordförande Polisförbundet Stockholm.

Vad händer nu?

  • Avstämningssamtal pågår mellan chefer och medarbetare
  • Listor kvalitetssäkras och förmedlas till polisområden/enheter i februari
  • Målsättning för utbetalning av ny lön i maj.