polis kuv 2024

KUV:en pausas - "alltför komplicerat"

KUV:en pausas - var "alltför komplicerat"

Polismyndigheten "pausar" systemet för polisers karriär- och utvecklingsvägar utan att bli chef (ett regeringsuppdrag). Det kuv-system som införts har av chefer och medarbetare i verksamheten upplevts som "alltför komplicerat" och "administrativt betungande". Beslutet att "pausa" togs av myndighetens HR-chef den 13 december 2023 och gäller tills annat meddelas. Förhoppningen är att ett nytt förslag - och ett nytt namn - kan presenteras våren 2024.

Beslutet att "pausa" har skett i överenskommelse med Polisförbundet.

I den fortsatta dialogen med syfte att utveckla, förändra liksom omhänderta polisers möjlighet till karriär och utveckling inom Polismyndigheten inkluderas alla arbetstagarorganisationer.

Målet (?) för dialog 

Målet är att den fortsatta dialogen ska tydliggöra och förenkla den nu pausade/befintliga systematiken (kuv) dvs att kommande arbete "... innebär en större och mer genomgripande omarbetning och förändring av myndighetens nuvarande riktlinjerna för personalnomenklatur".
Detta enligt beslutet.

Målet är att arbetet genomförs under våren 2024 och att summeringen därefter skickas till polisregioner och avdelningar för samråd och delning.

Det nya systemet kommer att få ett nytt namn.
Benämningen "KUV" går därmed i graven.

Hittills har nuvarande kuv-systematik endast berört poliser vid polisområde och lokalpolisområde.

Blåljuskommentar: ÄNTLIGEN - ett omtag på ett "blytungt administrativt system"! Förhoppningsvis kan vårens dialog leda fram till ett karriärsystem som leder till att "1+2=4" dvs minskad administration, en tydlig karriär-stege för poliser - såväl gällande tjänstegrad liksom faktisk och praktisk "löneutveckling" dvs attrahera fler. Blåljus oroas dock något över uppdragets målformuleringen (ex att: "Inriktningen för den nya befordringssystematiken är att försöka undvika att poliser får en lägre tjänstegrad än nuvarande när ett nytt system träder i kraft") - men hoppas på det bästa... dvs ett karriärsystem som både faktiskt och praktiskt attraherar fler till polisyrket - i hela landet - liksom att systemet motiverar poliser med kompetens och erfarenhet att stanna kvar i yrket.