riksdagen

Lagförslag om säkerhetszoner överlämnat

Lagförslag om säkerhetszoner överlämnat till riksdagen

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som innebär att Polismyndigheten ska kunna införa säkerhetszoner, där polisen har särskilda befogenheter att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt. 

Detta framgår av ett pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringens lagförslag om säkerhetszoner föreslås träda i kraft den 25 april 2024. 

Lagförslaget syftar till att ge Polismyndigheten nya verktyg att kyla ned konflikter, bryta våldsspiraler och förhindra hämndaktioner. 

Förslagen innebär att Polismyndigheten ska få införa en säkerhetszon i ett avgränsat område om det med hänsyn till en konflikt i eller mellan grupper finns en påtaglig risk för brottslig verksamhet som innefattar skjutning eller sprängning.

I säkerhetszonen ska polisen få utökade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen och andra farliga föremål.

Det ska inte krävas en konkret brottsmisstanke, utan grunden för ingripande kan i stället bygga på exempelvis en riskprofil som arbetats fram med hjälp av underrättelser och polisiär erfarenhet.

En säkerhetszon får bara införas om fördelarna med en zon överväger nackdelarna.

Rättssäkerhet

Systemet med säkerhetszoner omgärdas av flera rättssäkerhetsgarantier. Som exempel ska ett beslut om säkerhetszon

  • gälla högst två veckor åt gången
  • kunna överklagas till domstol
  • varje ingripande som sker i en zon dokumenteras  

I propositionen föreslår regeringen att en utvärdering av lagstiftningen ska inledas cirka tre år efter regleringen trätt i kraft.