mats lindstrom maj 2024 792x

På gång FO Stockholm Chef

På gång FO Stockholm Chef

Förbundsområde Stockholm Chef fortsätter att håller frågor om arbetsmiljö högt - för både chefer och poliser. Här beskriver styrelsen några av sina mest betydelsefulla insatser det senaste halvåret...ex vikten av fackligt inflytande och möjlighet att påverka vid olika chefsrekryteringar och om kontakten med ett forskarteam som - om arbetsgivaren ger okej - önskar undersöka hur poliser i yttre tjänst mår.

 1. Rekryteringar och enskilda samtal
  Mycket av vårt arbete har handlat om rekryteringar till olika chefsfunktioner samt enskilda samtal med medlemmar. Vi har diskuterat bemanningsavtalet intensivt på det nationella chefsnätverket, med målet att förbättra ATO:s insyn och påverkansmöjligheter i ett tidigare skede av rekryteringsprocessen, särskilt för kommissarienivå. Vi har även påkallat förhandlingar i fall där mer förtjänstfulla och skickliga kandidater blivit förbigångna, men tyvärr utan framgång hittills. För högre befattningar som intendent och polismästarnivå har vi däremot haft en bra dialog från början till slut, inklusive egna samtal med slutkandidater. Bemanningsavtalet kommer återigen bli föremål för Kongressen i september, med en ny motion från förbundsregionsstyrelsen i Stockholm.
 2. Förtroendearbetstid
  Nationellt har vi haft mycket fokus på förtroendearbetstid, där de som ingår i den lokala chefskretsen i Chefsavtalet, bland annat Lpo-chefer, inte kan säga upp avtalet, och de tvingas arbeta mer än 40 timmar i veckan för att hinna med alla sina uppdrag. Det borgar inte för ett långt hållbart och sunt arbetsliv. På kongressen i september kommer en motion behandlas som har just fokus på att se över vilka som ska ingå i den lokala chefskretsen, och en nationell arbetsgrupp förväntas inrättas.
 3. Lönerevision
  Vi har precis genomgått en lönerevision, där många medlemmar har uttryckt frustration över att löneförhandlingar känns förbestämda och att det inte finns något ytterligare krontal att förhandla om. Dessutom har vi noterat att många kommissarier, intendenter och polismästare som inte längre upprätthåller en funktion på motsvarande nivå generellt inte får samma löneutveckling. Det kan finnas en förståelse för det, då det finns en anledning att chefer tjänar mer än medarbetare. Det bör dock tas mer hänsyn på individuell nivå. Många före detta chefer har förstås en stor erfarenhet av att ha varit chef vilket arbetsgivaren förstås ska nyttja. Detta bör premieras, och det bör finnas en mer förutsebarhet individuellt, om man väljer det ena eller det andra spåret efter att ha avslutat ett chefsförordnande - Ska jag bli nollad, var går gränsen för väl hävdat löneläge i mitt fall osv. Ett klargörande av detta bör ske vid det samtal som ska ske när chefsförordnanden inte längre förlängs eller avslutas.
 4. Arbetsmiljö för gruppchefer
  Polistidningen kommer inom kort presentera en artikel om gruppchefers arbetsmiljö. De är inte våra medlemmar om de är inspektörer, men det är lika viktigt att deras arbetsmiljö omhändertas. Jag intervjuades en längre tid om hur gruppchefer omhändertas av Polisförbundet. Där finns en förbättringspotential, vilket Polisförbundets egen NMI-undersökning även visar. Möjligen kan gruppchefer inom respektive förbundsområde ha en utpekad styrelseledamot som ansvarig, eller ett personalombud som representerar gruppchefer. Kamraterna har föregått med gott exempel och har nu en gruppchef som representerar alla gruppchefer på enheterna fackligt. Förbundsområde PO Nord har börjat ha samtal med nya gruppchefer tillsammans med arbetsgivaren. Det handlar om information och förväntningar, samt att de vid frågor kan kontakta sin fackliga organisation. Detta ska även diskuteras på nästa förbundsregionråd den 4 juni.
 5. Arbetsmiljö för poliser i yttre tjänst
  Chefsföreningen gjorde förra året en analys av de organisatoriska förutsättningarna för chefer på nivå 3 och 4. Vi samarbetade då bland annat med forskare på Försvarshögskolan. De är nu intresserade av att göra en studie på poliser i yttre tjänst, i stort för att analysera och dra lärdomar för att förbättra arbetsmiljön och hållbarheten både för poliser och militärer. Poliser arbetar som bekant redan i ett skarpt läge. Där har vi enbart förmedlat önskemålet till arbetsgivaren som nu tittar på detta. Förhoppningsvis blir det en studie som kommer igång i höst.


Vi hoppas att ni alla får en trevlig sommar och möjlighet att vila upp er!

Vänliga hälsningar
Styrelsen Förbundsområde Stockholm Chef, Polisförbundet, genom Mats Lindström Ordförande/HSO

 

Blåljus: Det är tydligt att arbetsmiljön för poliser och chefer är av stor vikt och att det pågår många intressanta diskussioner och initiativ för att förbättra den. Genom att lyfta frågor som förtroendearbetstid, rekryteringar, lönerevision och arbetsmiljö för både chefer och poliser i yttre tjänst, kan förbättringar göras som gynnar alla inom poliskåren. Det är positivt att dessa frågor tas på allvar och att det görs insatser för att skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för alla inblandade.