visitationszon säkerhetszon

PF positiv till säkerhetszoner

Polisförbundet (försiktigt) positiv till förslag om säkerhetszoner

"Utredningsförslaget om säkerhetszoner gör att lagstiftningen blir tydligare för poliser och för allmänheten. Rätt använda – och korrekt bemannade – kan säkerhetszonerna bli ett verktyg för att både förebygga, förhindra och bättre utreda grova brott." Skriver Polisförbundet i ett pressmeddelande med anledning av sitt remissvar till justitiedepartementet gällande förslaget om visitations- säkerhetszoner. Även Polismyndigheten tillstyrker förslaget (som regeringen hoppas ska kunna börja träda i kraft i mars).

Blåljus: Såväl Polisförbundet som Polismyndigheten betonar det - som också utredaren framhållit  dvs att - "sådana zoner kan riskera att minska förtroendet för polisen lokalt och att löpande utvärdering av användningen ur ett effekt- och integritetsperspektiv behöver göras för att säkerställa att systemet fungerar på det sätt som avsetts". Se även länkar till justitieminister Strömmers betänkande vid såväl pressträff som TV4-intervju.

Pressmeddelande från Polisförbundet:

– Med rätt förutsättningar kan säkerhetszoner bli ett användbart verktyg. Men det är mycket viktigt att följa upp effekterna, både ur allmänhetens och polisens perspektiv, så att arbetet med zonerna verkligen får avsedd effekt, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow.

Polisförbundet anser att säkerhetszonernas effekter på det brottsförebyggande arbetet, hur allmänheten uppfattar tryggheten i området och vilken effekt zonerna får för tilliten och förtroendet för polisen, måste utvärderas. Effekterna ur ett barn- och diskrimineringsperspektiv kopplat till tilliten till polisen behöver också följas upp.

Det är även viktigt att utvärdera hur säkerhetszonerna påverkar polisens arbetsmiljö och möjligheter att framgångsrikt utreda brott.

– Det måste finnas en tillräckligt stor lokal polisiär närvaro för att både upprätthålla zonerna och bedriva relationsskapande arbete. Om det skulle visa sig att zonerna försämrar allmänhetens tillit till polisen måste ett omtag göras. Hög tillit är oerhört viktigt för att kunna göra ett bra jobb, säger Katharina von Sydow.

För att förslaget ska få effekt krävs det att både polisen och andra samhällsaktörer har de resurser som behövs för att bemanna i de tillfälliga säkerhetszonerna, anser Polisförbundet.

– De aktörer som våra medlemmar lyfter fram är socialtjänst och skola, men poliser vill även se mer aktiva föräldrar. Flera aktörer måste få förutsättningar att bidra till trygga, säkra områden. Vi bygger samhället tillsammans, säger Katharina von Sydow.

Utredningen föreslår något utökade möjligheter för poliser att genomföra visitationer och husrannsakningar i fordon. Men framför allt ger förslaget en större tydlighet om när det får ske och tydliga krav på dokumentation.

– Att åtgärderna ska kunna granskas i efterhand är mycket viktigt, både för allmänheten och för våra medlemmar, säger Katharina von Sydow.

Även Polismyndigheten är positiv till införande av säkerhetszoner. I Polisens remissvar, underskrivet av rikspolischef Petra Lundh, framgår att "säkerhetszoner" bör införas så snart som möjligt samt att "Dagens befogenheter att kroppsvisitera och genomföra husrannsakan i transportmedel är inte tillräckliga för att förebygga och förhindra allvarlig våldsbrottslighet. Polismyndigheten tillstyrker därför att ett sådant system införs."

Regeringen planerar för att förslaget kan träda i kraft redan i mars i år.