polis bostad hyra stockholms handelskammare

Polisbristen i Stockholm: En nationell angelägenhet

Polisbristen i Stockholm: En nationell angelägenhet

Polisförbundet i Stockholm har under många år ”larmat” om vad polisbristen i Stockholm kan innebära för hela landets poliser. Trots det, och många både ÅR och INSATSER senare, har inte antalet poliser i Stockholm ökat. Trots förstärkningsorganisation, mängder av övertid och mängder av beredskapslistor… kvarstår ”polisbristen”. Krassa siffror är att regionens tillväxt består av civil kompetens. För få VILL – eller har RÅD – att bli polis i Stockholm. Nu ligger frågan på NOA-chefens agenda. Den centrala frågan är: ”Varför Stockholm inte växer med samma balans av poliser/civila som andra polisregioner?

Nedan sammanfattar Blåljus några fakta om polisbristen i region Stockholm.

Statistiken utgår från perioden dec 2015 - dec 2023 (baserat på myndighetens nationella personalstatistik den 3 jan 2024).

Fakta:

 • De senaste åtta åren har polisregion Stockholms anställda ökat med totalt 1 494 medarbetare. Av dessa är 14 poliser (eller 0,009 procent).
 • Övriga polisregioners tillväxt av polisiära/civila kompetenser är mer jämt balanserad. Av den totala tillväxten är mellan 40-60 procent poliser. (Källa * Nationell personalstatistik 3 jan 2024 enl nedan).
 • För få ”stockholmare” väljer polisyrket som en framtida yrkeskarriär.
 • Stockholm: fyller endast varannan av regionens tilldelade platser på polisprogrammen.
 • Stockholms boendekostnader
  I ett SVT-inslag presenterades Mäklarförbundets översikt om bankernas krav på minimi-lön för att köpa ett boende i Sveriges tre största städer:
  a) ”Stockholms-ettan” (utan bil ägande)
  Stockholm centrum: minimilön 44 000 kr
  Stor-Stockholm: minimilön 37000 kr
  (Motsvarande krav för en ”etta” i Göteborg centrum: 38 000 kr/mån och Malmö centrum: 27 000 kr/mån).

  b) ”Stockholms-trean” – (dvs baserat på två inkomster inkl bilkostnad 3 000kr/mån)
  Stockholm centrum: minimilön 112 000 kr
  Stor-Stockholm: minimilön 76 000 kr 
  (Göteborg centrum: 80 000kr/mån. Malmö centrum: 64 000kr/mån)
 • Antalet invånare i region Stockholm har ökat med 208 588 invånare sedan 2015, högre befolkningsökning än i andra regioner. (Källa Region Stockholm)
 • Allt fler röster har höjts gällande den fleråriga förstärkningsorganisationen/stödet till Stockholm dvs att myndighetens flexibla nyttjande av medarbetare (Nationell förstärkningsorganisation)  - har gjort gällande att denna ”flexibilitet” börjat nöta på såväl medarbetare som den lokala verksamheten.
 • Stockholms polisbrist nu en Nationell angelägenhet
  I ett beslut av NOA-chefen daterat den 25 januari 2024 beskrivs bl a: ”Polismyndigheten är beroende av en stabil tillväxt av polisanställda. I polisregion Stockholm finns det utmaningar med att öka antalet poliser till tillräcklig nivå för att polisregionen ska vara bärkraftig och kunna hantera det operativa läget i regionen”.  Förslag om åtgärder - på kort och lång sikt - ska löpande redovisas och slutredovisas den 1 november 2024.

  Regionala initiativ
 • Förmedling av bostadskontakter
  Polisledningen i Stockholm har tagit eget initiativ genom att anlita en extern undersökning (PWC-rapporten) som bl a redovisade vikten av att ”underlätta bostadsfrågan”. Det ledde till ett projekt där regionen nu förmedlar bostadskontakter till olika fastighetsägare där nya poliser i regionen kan erbjudas "korttidskontrakt" på bostad (max 4 år). Läs mer på polisen.se.
 • Stockholms "Huvudstadstillägg"
  ”Huvudstadstillägget/Stockholmstillägget” infördes för ett par år sedan riktat till poliser med månadslön under 36 000kr (inkluderat polisaspiranter).

Blåljuskommentar: Mäklarförbundets siffror om bankernas krav på "minimilön" för att köpa en ”Stockholm-etta” eller en ”sambo-trea” i Stockholm skulle kunna likställas med polismyndighetens insatser för att ”attrahera” och ”behålla”. Regionen behöver fler långsiktiga lösningar/insatser för att fler poliser ska vilja komma till... och stanna kvar i Stockholm. För även att Polisförbundet framgångsrikt "drivit fram" justa avtal för hela landets poliser: dvs polislönesatsningar, höjda ingångslöner (31 000), höjda ersättningar vid kommenderingar, fördubblat ob … behövs ”något mer” för att öka antalet poliser i Stockholm. Målet om 10 000 fler anställda kommer myndigheten sannolikt att uppnå  vid årsskiftet - dock inte enligt den balans som först utlovades dvs 70 procentig tillväxt av poliser. Löftet blev det omvända. Och för Stockholms del… inte ens det.