rosenbad 2024

Stärkt skydd för vissa polisanställda

Stärkt skydd för vissa polisanställda

Redan 30 april kan det bli möjligt för anställda i Polismyndigheten som arbetar mot den organiserade brottsligheten och särskilt de kriminella nätverken att i vissa fall kunna använda en annan uppgift än namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder.

Proposition från Justitiedepartementet

Förslagen i propositionen innebär att anställda vid Polismyndigheten som arbetar mot den organiserade brottsligheten i vissa fall ska kunna

  • använda en annan uppgift än namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder. Det föreslås också
  • att sekretess ska gälla för uppgifter som kan bidra till upplysning om identiteten på den anställde vid Polismyndigheten.
  • Möjligheten att använda en annan uppgift än namn föreslås gälla under en tidsbegränsad period om fem år.

Polismyndigheten, som tillstyrker förslaget, framhåller att förslaget är av avgörande betydelse för att tillgodose behovet av skydd för vissa polisanställda och därigenom säkerställa myndighetens brottsbekämpande verksamhet.

Därmed föreslås ett flertal ändring i bl a Polislagen (1984:387)

28 a § Polismyndigheten får besluta att en anställd vid myndigheten vid dokumentation enligt denna lag får använda en annan uppgift än sitt namn i beslut och andra handlingar i ett ärende som rör en person som kan antas tillhöra eller verka för en organisation eller grupp som utövar brottslig verksamhet av allvarlig eller omfattande karaktär. Detta gäller dock endast om det finns en påtaglig risk för att den anställde eller någon närstående till denne utsätts för hot eller våld. Namnet bakom uppgiften ska antecknas på en särskild handling.

Även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) föreslås.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 april 2024.

Länk till förslaget i sin helhet:
Stärkt skydd för vissa polisanställda, Prop. 2023/24:102 (pdf 452 kB)