11 september 2002

Förhandlingsinformation

LÖN

Som bekant ligger nu löneförhandlingarna på lokal-lokal nivå d.v.s. mellan polismyndigheten i Stockholms län och Polisförbundet avdelning i Stockholms län samt ST.

Förhandlingsarbetet har påbörjats genom bildandet av en särskild utvecklingskommitté. I kommittén ingår Lars Ericsonoch Stefan Eklundfrån Polisförbundet avdelning, från arbetsgivaren ingår bl.a. Lpme Gunno Gunnmo. Kommittén skall undersöka utvecklingsmöjligheter /rationaliseringar inom polismyndigheten. I det arbetet kommer den enskilda att få lämna förslag på åtgärder för att hitta ytterliggare rationaliseringar, både stora och mindre. Detta arbete kommer bl.a. att genomföras på APT (arbetsplatsträffar)

När det gäller redan genomförda rationaliseringar inom polismyndigheten i Stockholms län så skall man undersöka detta tillbaka till 1996. Detta uppdrag kommer att läggas ut externt antingen på Handelshögskolan eller Statskontoret. Utvecklingskommittén har och kommer att utse olika beredningsgrupper. Två är redan utsedda för att behandla frågor om individuell lönesättning. En grupp behandlar angående kriterierna för individuell lön, den andra grupper skall se över vilka som kan beröras av individuell lön.

De fackliga representanterna i grupperna är: Andreas Strand, PF Birka, Jan Svensson, PF Södertälje, Stig Löfgren Länspolisförening och Lars Lisberger, PF Norrort.

6 SEPTEMBER

Vid utvecklingskommitténs möte den 6 september behandlades frågan om polismyndighetens lönebild vilken grundas på statistik. Arbetsgivaren kommer att redovisa detta på kommande möte.

9 SEPTEMBER

Träffades föreningarnas löneansvariga. Där lämnades information om förhandlingsläget. Gruppen var överens om att den viktigaste frågan just nu är att lönestegen för de äldre inspektörerna blir genomförd i löneförhandlingarna. Detta är ett krav från tidigare löneförhandlingar vilket också arbetsgivaren är överens med oss om.

Andra frågor på dagordning är bl.a;

ALFA-frågor (Allmänt lön och förmånsavtal som t.ex. OB-ersättningen) Löneväxling, som t.ex. pensions insättning istället för lön, vilket beskattningsmässigt /avgiftsmässigt är en fördel för medlemmarna.

13 SEPTEMBER

Utvecklingskommittén har sitt nästa möte på fredag den 13 sep. På dagordning finns bl.a. en fördjupning rörande innehållet i utvecklingsavtalet och tillvägagångssättet skall vara då det gäller det framtida rationaliseringsarbetet.

AVDELNINGSSTYRELSEN