29 november 2019

Insändare: Birger Jarls vice ordförande reflekterar över aktuella frågor

Birger Jarls vice ordförande reflekterar över aktuella frågor och utveckling

"Om polisers löneutveckling, statistik, attraktiv arbetsgivare..."

INSÄNDARE Patrik Stridsman, vice ordförande vid förbundsområde Birger Jarl, citypolisen i Stockholm - reflekterar här över tre aktuella områden;
Polisens omorganisation, Hur Polismyndigheten redovisar sitt arbete samt regeringsuppdraget om att bli en attraktivare arbetsgivare. Med detta inlägg vill jag belysa tre aktuella frågor inom Polisen:

  1. Polisens omorganisation
  2. Hur Polismyndigheten redovisar sitt arbete samt 
  3. Regeringsuppdraget om att bli en attraktivare arbetsgivare.

    1.  - POLISENS OMORGANISATION

Den övergripande idén med omorganisationen var att undanröja hinder som tidigare fanns för att nå regeringens krav på högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade verksamhetsresultat.

Polismyndigheten ska utvecklas så att brottsuppklaring och ingripandeverksamhet förstärks samtidigt som den lokala närvaron och tillgängligheten förbättras.

Så hur har polisresurserna inom ingripande- och utredningsverksamheten utvecklats sedan omorganisationen 2015 fram till idag? Enligt Polismyndighetens egen statistik över anställda (avseende poliser per verksamhetsområde) under perioden 2015-01-31 - 2019-10-31.
 

                                                                                                        2015-01-31      2019-10-31           +/-

Brottsförebyggande/ingripande                         

6970

6325

- 645

Stöd/service

  295

  768

+473

Utredning

7183

7086

 - 97

NOA(Nationella operativa avdelningen)

  914

1125

+211

Antalet polisaspiranter ingår inte i min redovisning då de är under utbildning och inte någon resurs.

Såhär skriver statskontoret i sin utvärdering (2018:18) om den nya polisorganisationen: "Resultaten av Polisens verksamhet har inte förbättrats. Även om ombildningen har skapat bättre förutsättningar för Polisens verksamhet, är inte målsättningarna om bättre verksamhetsresultat och högre kvalitet i Polisens arbete uppnådda. Polisens förmåga att ingripa mot brott vid de allvarligaste händelserna har visserligen stärkts, men för övriga brott är förmågan oförändrad. Polisens tillgänglighet och kontakterna med medborgarna har inte heller förbättrats på något entydigt sätt. Vi konstaterar också att utredningsverksamhetens resultat har fortsatt att försämras även efter ombildningen."

Hur gick det då med målet "En polis närmare medborgarna"?

I den gamla Polismyndigheten i Stockholms län fanns det vid närpolisreformens start runt 60-talet närpolisstationer där poliser arbetade i yttre uniformerad tjänst, liksom spanare och och utredare mot lokala problembilder. Därutöver fanns ca 10 polisområdesstationer med receptioner och arrester.

Idag finns det inom samma geografiska område 18 lokalpolisstationer (varav några också är polisområdes stationer) och totalt 21 stationer där allmänheten kan göra en polisanmälan och möta polisanställda. Det finns idag ingen nattöppen polisreception i Sveriges huvudstad.

Jämförelse av antalet poliser under perioden 2015-01-31 till 2019-10-31

  • Inom brottsförebyggande/ingripande (BF/IGV) i region Stockholm är antalet poliser per den 31/10-19  340 poliser färre jämfört med 31 januari 2015.
  • Inom utredningsverksamheten i region Stockholm är antalet poliser per 31/10-19 227 poliser färre  jämfört med 31 januari 2015.

Läs gärna ”Sätta hårt mot hårt” (Holgersson) om hur myndigheten nyttjar tilldelade resurser eller Parkinsons lag inom organisationsforskning om det administrativa arbetet. ”Arbete utvidgar sig så att det fyller den tid som är tillgänglig för att utföra det.


              2 - "HUR POLISMYNDIGHETEN REDOVISAR SITT ARBETE"Bild borttagen.

När jag läser Polismyndighetens årsredovisning för 2018 slås jag av att man där redovisar att 9,4 miljoner timmar (9 414028) ägnats det brottsförebyggande arbetet (BF). I samma redovisning framgår att det totala antalet poliser som arbetade med BF/IGV per 31 december 2018 var 7 085 st.

En snabb kontroll av tre lokalpolisområden säger mig att ca 80 procent av dessa (7 085) poliserna är ingripandepoliser dvs poliser som till största delen är upptagna med att åka på "112- jobb" från regionledningscentralen (rlc). Dessa poliser har inte tid över till det brottsförebyggande arbetet.

Närmare granskning av statistiken
Hur mycket polisarbete kan de 7 085 poliser som arbetar BF/IGV utföra?
Den totala arbetstiden för en BF/IGV-polis per år är 2 002 timmar (dvs 52 veckor gånger 38,5 h per vecka).  

Efter avdrag av; semesteruttag, utbildningar, tidsförkortningskompensation, sjukfrånvaro med mera återstår i realiteten drygt 1 062 timmar per polis på ett lokalpolisområde att utföra ingripandeverksamhet. 

Den totala möjliga summan av alla ig-polisers arbetstid (7 085 poliser x gånger årsarbetstiden 1 062 timmar) blir ca 7,5 miljoner timmar (7 524 270).

Baserat på tidigare studier (Brottsförebyggande rådets "Avrapportering i ingripandeverksamheten" samt Holgersson och Knutssons "Vad gör egentligen polisen?") visar forskning att ca 25 procent av ig-polisernas arbetstid går till avrapportering dvs ca 1, 8 miljoner arbetstimmar (1 881 067).

Den kvarvarande totala faktiska arbetstiden för ig-poliserna blir därmed cirka 5,6 miljoner timmar (5 643 203 timmar). Det är min uppfattning att den största delen av dessa timmar går till ingripandeverksamhet och inte till brottsförebyggande arbete.

Jag vill samtidigt belysa olika sorters felkällor.

I några av de sju polisregionerna ligger alla IGV-poliser mot en grundbemanning mot den brottsförebyggande verksamheten (BF-kod) – en kod som ligger under hela arbetspasset oaktat vad poliserna gör.

En IGV-patrull bör inte samtidigt ska vara grundkodad emot BF-arbete (vilket i praktiken innebär att samma patrull är dubbelkodad dvs emot två verksamhetsområden).

Exempel 1:

Polis A jobbar som IGV-polis i ett polisområde där man använder ovan system med en BF kod för alla IGV poliser.

Vid en sökning i polisens system för att se hur mycket timmar Polis A under ett specifikt arbetspass ägnat ingripandeverksamhet redovisas följande:

Polis A under ett 10 timmars pass ägnat 10 timmar till ingripandearbetet.

Vid en ny sökning på samma polis A under samma specifika arbetspass fast nu gällande  hur mycket tid som lagts på det "brottsförebyggande arbetet"

Polis A under ett 10 timmars pass utfört 10 timmars brottsförebyggande arbete.

Också rena utbildningspass kan redovisas som BF-arbete.

Exempel 2:

En IG-bil arbetar 22-07, patrullen har grundkoden "BF Våld". Patrullen får direkt när de börjar sitt pass rycka ut på en trafikolycka med dödligt utgång. Detta uppdrag tar hela deras arbetspass i anspråk – trots detta ligger patrullen kvar mot koden "BF våld" under hela arbetspasset.

Denna patrull bör egentligen vara kodad som "IGV" fram till dess att patrullen påbörjar sin avrapportering - då ska de kodas om till "UL-trafik".

Polismyndigheten uppger att ett datasystem sammankopplar två olika datasystem samt att det en gång per månad genomförs en kontroll av systemen så att statistiken över det brottsförebyggande arbete ska bli korrekt. Inga ändringar görs dock i det system som all personal ligger bemannade i.

Den övertid som all personal arbetar är inte med i min uträkning ovan.

Men om myndighetens redovisning av timmar som lagts emot det brottsförebyggande arbetet stämmer så innebär det att poliser utför övertidsarbete motsvarande 3 550 årsarbetskrafter - riktat emot BF-arbetet.

[Uträkning: 9 414028 - 5 643203 = 3 770825/1062 (1 årsarbetskraft) = 3 550 årsarbetskrafter].


3 - ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Regeringens "Uppdrag till Polismyndigheten angående förbättrad arbetsmiljö och fler karriärvägar för polisanställda" (Ju2017/06645/PO)

Detta uppdrag från 2017 är skrivet på ett välvårdat politiskt korrekt språk men skulle kunna översättas till: "Ni är en dålig arbetsgivare och nu måste ni skärpa er annars kommer vi att vidta åtgärder".

Morgan Johansson skriver "För att lyckas locka fler att vilja söka sig till myndigheten och färre att vilja lämna yrket är det viktigt att Polismyndigheten är en attraktiv arbetsgivare, med en god arbetsmiljö och goda möjligheter för de anställda att utvecklas."

Han menar egentligen att Polismyndigheten är en oattraktiv arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljöansvar och att de anställda har väldigt dåliga möjligheter att utvecklas inom myndigheten.

Vad har då arbetsgivaren gjort för att förbättra sig?

Uppgiften om att bli en attraktiv arbetsgivare har ändrats till att lyda:

Attraktiv arbetsplats 2024 och ansvaret har flyttats från arbetsgivaren till personalen.

Angående lönen… LO (landsorganisationen i Sverige) har bestämt sig för att göra låglönesatsningar gällande de med en lön under 26 100 kr.

De nya poliserna lägsta ingångslöner är 26 000 kr.

Polismyndigheten har ingen som helst avsikt att höja ingångslönen för poliser. Ett av problemen här är att de polischefer som är ansvariga för verksamheten helt har abdikerat från ansvaret för polisers löneutveckling.

Arbetsgivarens förhandlingsgrupp fortsätter att "ha/ta" något vid varje förhandlingsfråga – och det verkar som att regeringsuppdraget om "att bli en attraktiv arbetsgivare" inte nått hela vägen fram i arbetsgivarorganisationen.

Arbetsgivaren föreslog år 2014 till och med en 10-årig avbetalningsplan för att höja ingångslönen till 23 000 kr – detta trots att den höjningen bekostades med RALS pengar dvs pengar som var avsatta för polisernas löneökningar.

Om Rikspolischefen Anders Thornberg bestämde att ingångslönen för nya poliser ska vara 29 000 - tror ni att någon politiker i Sverige skulle kräva hans avgång?

Jag tror snarare att det skulle ses som en stark viljeyttring om att bli en attraktiv arbetsgivare och att öka Polismyndighetens möjligheter att rekrytera fler poliser för att nå målet med Polisen 2024.

Arbetsförhållanden - om restid och arbetstid
EU- och EFTA-domstolarna har i sina domar sagt att tid då du står till AG:s förfogande är att betrakta som arbetstid.  Jobbar du i region Syd och ska åka till region Stockholm i en polisbuss för att arbeta i en kommendering ska resan till och från Stockholm räknas som arbetstid.

Polismyndigheten anser dock att resan sker på polisers fritid och betalar istället ut restidsersättning.

Exempel: en polis åker från Malmö kl. 06.00 i en polisbuss, iklädd polisuniform och medförande all utrustning. Ankomsten till Stockholm är kl. 15.00.

Enligt Polismyndigheten kan polisen börja arbeta i kommenderingen kl. 16.00 - också den polis som kört polisbussen från Malmö till Stockholm - och jobba fram till kl. 04.00.

Exempel: Om biträdande polismästaren i Malmö ska vara med på samma kommendering för att vara kommenderingschef så åker hen till Stockholm på arbetstid om resan sker på dagtid må-fre och arbetar övertid från kl 16.30.

EU-spärren säger att om poliser i Sverige har ett kollektivavtal som är sämre än EU:s så ska vi ändra vårt avtal - men tror ni att Polismyndigheten har gjort det?

Aspirantlönen för blivande poliser har varit på samma nivå sedan år 2001.
Denna fråga om polisaspiranternas lön äger arbetsgivaren själv – dvs är ingen förhandlingsfråga mellan arbetsgivaren och Polisförbundet. Arbetsgivaren kan när man så behagar höja lönen från dagens 15 000 kr till en mer anständig nivå.

Ingångslönen för poliserna har höjts från 21 300 kr (2013) till 26 000 kr (2019). Denna höjning finansierades till stor del på övriga polisers bekostnad.

Baserat på att ingångslönen året 1995 var 14 240 kr har lönen fram till i år 2019 höjt med 490 kr per år.

I den M och KD budget som antogs av riksdagen kände sig politikerna tvingade att skriva att de 360 miljonerna skulle användas till att höja polisernas löner - annars skulle pengarna använts till annat av Polismyndighetens ledning.

Nöjd medarbetar index - NMI

Fram till den senaste NMI undersökningen (år 2013) har nöjd-medarbetar-index i tidigare polismyndigheter genomförts vart tredje år.
Av någon anledning gjorde ingen NMI-undersökning under år 2016, och ej heller därefter. 

Patrik Stridsman, vice ordförande Birger Jarl, polisområde City, region Stockholm