22 oktober 2002

Intervju med lokalpolitiker

SOCIALDEMOKRATERNA 2002-09-04 City polisnämnd Eva Lundgren

I måndags fick närvarande nämndledamöter fyra frågor från polisföreningen Birger Jarl. Samtliga frågor avslutas med "Vad ska du göra åt detta?" Jag anser inte att j ag kan svara på frågorna varför sig. Jag försöker istället att svara på dem i klump utifrån mitt perspektiv och min möjlighet att påverka.

Jag har arbetat och kommer att arbeta för att Stockholm ska få flera poliser. Vilket antal som är det "rätta" är omöjligt att säga. Att Stockholm tappat och fortfarande tappar poliser är dock mycket olyckligt.

Mitt uppdrag är att kämpa för att City polismästardistrikt får sin rättmätiga del av tillgängliga resurser med hänsyn tagen till att Stockolms innestad är en smältdegel av nöjesliv, trafik, offentliga framträdanden, brott, handel osv.

Som jag framhållit i flera sammanhang anser jag att varje polismästardistrikt ska få en egen budget som distriktet har rätt att disponera fritt. En viktig förutsättning är att den som utnyttjar en resurs betalar för den. Det vill säga tjänstgör en polis någon annanstans än i City t ex på Rps så ska lönen belasta Rps. Det gör att City får lönemedel att anställa en annan polis istället. Det är ett system som ökar möjligheterna till stabilitet och långsiktig planering. Det finns flera andra kostnader som jag vill ska belasta "beställaren". Ett exempel är bevakningen i säkerhets salen vid mål ute från landet. Vad jag också vill göra för att ännu bättre utnyttja de resurser vi har till förfogande, även om vi rar ytterligare fler poliser, är:

* Fortsätta och utveckla arbetsmetoder och att hitta nya lösningar. De senaste tio åren har utveckling inom polisen varit otroligt positiv. Framförallt tack vare skickliga medarbetare med kreativa ideer. För att möjliggöra en sådan utveckling krävs också rejäla satsningar på chefer som törs och kan vara chefer i en organisation i omvandling.

* Sjukfrånvaron, ohälsa och brist på arbetstillfredsställelse är frågor som jag vill se mer analys av och åtgärder mot. Det är av strategisk betydelse både för verksamheten och den enskilde anställde. Albertprojektet var en bra början.

* Jag vill ha ett styre i Stockholm kommun som tar mer ansvar för missbrukarna och deras situation. Överhuvudtaget vill jag ha ett ökat samarbete mellan stadsdelsnämnderlkommunen, frivillig organisationer och polisen/rättsväsendet. Arbetar de bättre tillsammans eller i en kedja är jag övertygad om att tryggheten ökar och brotten minskar.

För övrigt anser jag att man ska kunna e-maila till polisen!!!!!!

Eva Lundgren Vice ordförande i City polisnämnd