9 september 2002

Så här ser Vänsterpartiet på polismyndigheten i Stockholms län

Ett demokratiskt samhälle behöver en väl fungerande demokratisk polismakt.

Det är främst människorna i utsatta miljöer som har mest att vinna på eneffektiv polismakt. Men polisen kan inte ensam lösa problemen. Det behövsen helhetssyn. Polisen ska inte driva social verksamhet, fritidsverksamhet, missbrukarprevention eller arbetsförmedling. Insatser av andra myndigheter måste fungera för att polisens begränsade resurser ska kunna användas effektivt.

Vänsterpartiet har aktivt arbetat för att närpolisverksamheten skulle bli av och vi tycker fortsatt att det är en viktig verksamhet som vi värnar om. Vi stöder målet att öka antalet poliser.

Det är viktigt att poliskåren avspeglar befolkningssammansättningen, vilketinnebär att rekryteringen måste fortsätta att öka bland kvinnor ochpersoner med invandrarbakgrund.

I den nya polisutbildningen är etik- och moralfrågor liksom mental träningbärande delar av utbildningen. Dessa bägge inslag syftar till att utbildaen bättre rustad polis. Det är därför viktigt att den stora delen avpoliskåren som inte tagit del av den nya utbildningen får de kunskaper somkrävs för en modern polis.

Polisyrket kräver flexibilitet och innebär fysiska som mentalaansträngningar som kan vara extrema. Polisen är också en av de yrkeskårerdär stressrelaterade sjukdomar och antalet arbetsolyckor ökar mest. Dettatill trots diskuteras sällan den enskilde polisens eller poliskårensarbetssituation, arbetsinnehållet och arbetsmiljön.

Vi anser att polisen måste ges möjlighet till att bearbeta inte bara svåraupplevelser utan även få tillfälle till samtal om ordinärt polisarbete.Inom många andra yrkeskategorier där man har att hantera människor ochofta svåra situationer, är det sedan länge en naturlig del av arbetet attha handledning. Detta borde polisen också ha tillgång till.