16 november 2002

Uttalande från kongressen

Kongressen beslöt på torsdagen att anta följande uttalande:

Ohälsan inom polisen

Polisförbundet konstaterar att ohälsan fortsätter att stiga inom Polisen. När det gäller antalet arbetssjukdomar p.g.a arbetsorganisatoriska orsaker såsom stress och utmattningsdepression, så ligger i enligt Arbetsmiljöverkets senaste statistik fortfarande i topp alla yrkeskategorier. Ett otal utredningar har redovisats när det gäller ohälsan, men några konkreta förslag till lösningar lyser tyvärr med sin frånvaro.

Polisförbundet tar därför sitt ansvar genom att ta initiativ till ett antal konkreta förslag för att komma till rätta med ohälsan inom Polisen.

•  Att komma tillrätta med ohälsan inom Polisen skall vara en högprioriterad fråga i alla Polismyndigheter.

•  Arbetsgivaren och dennes representanter måste omedelbart ges den kompetens som krävs, så att de krav som idag enligt lag finns inom arbetsmiljöområdet uppfylls.

•  Årliga uppföljningar av vilka åtgärder som satts in och vilka resultat dessa givit.

•  Förslag till åtgärder och uppföljning skall ske i samverkan.

•  Regelbunden hälsokontroll för alla medlemmar.

•  Alla chefer som inte har en arbetsmiljöutbildning, skall snarast genomgå en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

•  Det skall tillskapas tillräckligt mer tid för chefer med personalansvar, så att de ges möjlighet att bedriva den personalvård som krävs.

•  Rutiner för tidig och kontinuerlig kontakt med långtidssjuka tillskapas med målsättning att så tidigt som möjligt få medlemmen tillbaka i arbete.

LÄS OM ALLT FRÅN KONGRESSEN!