21 februari 2020

Varför måste poliserna bli många många fler?

Polismyndigheten presenterar sin syn på hur det gått med verksamheten under 2019. Mycket tänkvärd läsning, där det bland annat framgår att allmänheten har ett stort och stigande förtroende för sina poliser, samtidigt som antalet brott och självrapporterad utsatthet för brott ökade.
Polismyndigheten presenterar sin syn på hur det gått med verksamheten under 2019. Mycket tänkvärd läsning, där det bland annat framgår att allmänheten har ett stort och stigande förtroende för sina poliser, samtidigt som antalet brott och självrapporterad utsatthet för brott ökade. Befintliga poliser jobbar på, såklart, men räcker inte till och rycks dessutom ofta från sina ordinarie arbetsuppgifter till ännu mer prioriterade arbetsuppgifter.

"Polisens årsredovisning har lämnats in till regeringen. Den visar att polisen har fler anställda än någonsin och befinner sig i en expansiv tillväxtfas. Samtidigt är den grova brottsligheten med dödsskjutningar och sprängdåd en fortsatt stor utmaning.

 

–  Trots en ansträngd situation, med ett intensivt arbete mot skjutningar och sprängdåd, syns en fortsatt försiktig positiv utveckling av brottsuppklaringen, säger rikspolischef Anders Thornberg.

 

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka

Under året har det gjorts stora satsningar mot den grova brottslighet som skapar otrygghet i hela samhället. I november beslutades att arbetet mot den grova brottsligheten ska ledas genom en nationell särskild händelse, Rimfrost. Det var ett ovanligt men nödvändigt beslut för att kraftsamla arbetet.

 

Brottsutvecklingen visar de stora resursbehov som finns i verksamheten.

Genom resurstillskotten har polisen kunnat anställa ytterligare 1 389 medarbetare under året. Vid utgången av 2019 fanns 31 728 anställda i verksamheten. Det är fler än någonsin både i absoluta tal och per 100 000 invånare.

Hittills har tillväxten mest bestått av civilanställda. Under kommande år tillförs betydligt fler poliser.

 

En viktig satsning under året var beslutet att anställa 350 fler medarbetare som arbetar mot brott mot särskilt utsatta brottsoffer, där våldtäkter, brott i nära relationer och sexual- och våldsbrott mot barn ingår. Samtidigt som polisen levererar fler ärenden till åklagare inom detta område växer antalet öppna ärenden. Det visar behovet av fler utredare mot denna grova brottslighet. Ett intensivt arbete pågår även för att förbättra arbetsmetoderna inom området.

Under året har polisen fortsatt utvecklingsarbetet inom forensiska området, byggt ut försöksverksamheten ”snabbare lagföring” och fortsatt att förbättra IT-stödet för de som utreder brott."

I årsredovisningen kan man läsa hur många (eller få) områdespoliser det fanns i den svenska verkligheten just då. Av årsredovisningen framgår även hur stor andel av områdespolisernas arbetstid som gick åt till annat än kärnuppdraget. Det är ju aningen intressant, när ett viktigt uppdrag för polisen är att tidigt upptäcka kriminella karriärer bland unga personer för att inte ännu fler barn och ungdomar ska bli rånade eller ännu värre.

 

"Det fanns 832 områdespoliser den 15 oktober 2019 enligt en uppskattning från polisregionerna. Polisregionerna uppger att områdespoliserna kan lägga 56 procent av sin arbetstid fredat på huvuduppdraget. Det innebär att områdespolisen under 44 procent av sin arbetstid gjort något annat som exempelvis bemannat radiobilar på ingripandeverksamheten, deltagit i gemensamma kommenderingar vid fotbollsmatcher och demonstrationer eller genomfört obligatoriska och kompetenshöjande utbildningar."


Det ska vägas mot antalet poliser, ca 20 000...

Annorlunda beskrivet, använder Polismyndigheten ca 4% av polisresursen till områdespolisarbete, dessa områdespoliser får använda ca hälften av sin arbetstid till det sk huvuduppdraget. Det torde bli (drygt) 2% av totala nationella polisresursen.

 

Tommy Hansson