15 augusti 2012

Motioner till stämman

Motioner till stämman

Till årets stämma, förbundsområde Stockholms läns högsta beslutande organ, har det inkommit 15 motioner. Årets motioner handlar om det nya arbetstidsavtalet ATA-Polis, lön- och anställningsvillkor samt internfackligt enligt följande:

• Motionärerna vill få till stånd en översyn av ATA-Polis
• Motionären vill att förbundsområde Stockholm skall aktivt verka för att
återinföra de regler som gällde kring säkerhetsbefrielse innan det att
ATA-Polis infördes
• Motionären vill att förbundsområde Stockholm skall verka för att ATA-Polis sägs upp eller omförhandlas
• Motionären vill sänka veckoarbetstiden
• Motionärerna vill att tiden mellan 1900-2200 skall räknas som obekväm arbetstid, att ersättningen för att arbeta på obekväm arbetstid höjs med minst 15 kr mellan 1900-2200, minst 30 kr mellan 2200-0200 samt minst 60 kr mellan 0200-0600. att ersättningen för att arbeta på storhelger skall vara minst 100 kr i timmen.

• Två motioner behandlar det nationella kommenderingsavtalet. Motionerna vill att förbundsområde Stockholm verkar för att avtalet sägs upp eller alternativt blir bättre när det gäller:
-    förläggningsvillkor
-    arbetstidsförläggning och ersättning mm

• Motionären vill att det införs ett ekonomiskt bidrag till spanare i yttre tjänst

• Motionärerna vill att det s.k. risktillägget återinförs och att det höjs till 1400 kr för att därefter årligen uppräknas med
konsumentprisindex

• Motionären vill att poliser i yttre tjänst får rätt till 3 timmars fysisk träning på arbetstid i veckan

• Motionären vill att förbundsområde Stockholm verkar för att kunna förmedla bostadslån till en lägre ränta än vad merparten av våra medlemmar annars skulle erbjudas

• Motionären vill att stämman beslutar att ändra vår stadga så att medlemmarna vid våra underenheter också skall välja vice ordförande vid årsmöten

• Motionären vill att i ett proportionellt sammansatt möte har motionär rätt att föra sin egen talan i sin egen motion

• Motionärerna vill att arbetstagarna ska kunna gå till läkare på arbetstid (den möjligheten finns redan idag, förbundsområdesstyrelsens anmärkning)

• Motionären vill att förbundsområdet utarbetar en bindande miljöpolicy och utser en ansvarig inom styrelsen. Uppföljning av miljöpolicyn ska presenteras årligen i verksamhetsberättelsen.