15 september 2012

Varför sa Stockholm ja till medlarbudet?

Varför sa Stockholm ja till medlarbudet från de opartiska ordförandena?

Förbundsområde Stockholm har tillsammans med Polismyndigheten i Stockholms län lagt ner mycket tid på att ta fram en principöverenskommelsen om nya löneprinciper för polisassistenter. Vi har i det arbetet bland annat tagit fram ett helt nytt förslag om en inspektörsutbildning som alla polisassistenter måste genomgå med godkänt resultat för att erhålla en anställning som inspektör.

Det slutbud som Polisförbundet fick från RPS i juni 2011 innebar att om vi höll fast vid vår principöverenskommelse skulle vi förlora miljoner i engångsbelopp. Därför sa vi nej .

De opartiska ordförandena i lönenämnden lade fram ett medlarbud under förra veckan som Polisförbundet enbart kunde förkasta eller ta i sin helhet. Alternativet hade varit ”stupstocken”. I det medlarbudet var ovanstående problemställning borttaget. Vidare innebar medlarbudet en höjd ingångslön till 21 300 kronor. Förbundsområdesstyrelsen ser också
möjligheter till en rimlig löneutveckling för inspektörer och kommissarier i enlighet med vad vi tidigare varit överens om med myndigheten.

Det fanns delar i medlarbudet som förbundsområde Stockholm tyckte mindre bra om men eftersom vår prioritering är att
genomföra principöverenskommelsen om löneprinciperna för polisassistenterna svarade ett enigt Förbundsområde Stockholm ja till medlarbudet.  

Vad händer nu?
Inom kort kommer vi att påbörja förhandlingar med arbetsgivaren för att så snart det är möjligt sluta ett kollektivavtal på myndighetsnivå. 

Vi kommer även att partsgemensamt diskutera hur en tänkt tidsplan inför den kommande RALSEN ska se ut.

Vi återkommer med mer information.      

Förbundsområdesstyrelsen Stockholm