Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-12-20 09:50

Förberedelser för polislönelyftet

Polismyndighetens förhandlingschef, Mattias Berg, berättar om de avstämningssamtal som inom kort ska genomföras för att ligga som underlag för kommande lönesättning. Dessutom beskriver 2e vice ordförande i Polisförbundet hur det är tänkt att äldre poliser ska få högre lön via alternativa karriärvägar.

Så här beskriver Mattias Berg förhandlingsläget och avstämningssamtalen på Intrapolis:

"Vad är läget just nu i lönerörelsen?

 

− På nationell nivå pågår fortfarande de lokala förhandlingarna mellan Polismyndigheten och arbetstagarorganisationerna om bland annat de nationella direktiven som ska ange ramarna för regionernas och avdelningarnas lönesättning på individnivå. Mer information kommer löpande.

− Men, om det inte redan har gjorts, är det redan nu dags att boka in avstämningssamtal med medlemmar i Polisförbundet, ST inom Polisen och Seko Polisen i samband med revisionstillfälle 1 i RALS 2017-2020. Parterna har kommit överens om att på så sätt ”tjäna tid”, trots att de nationella förberedelserna ännu inte har slutförts.

 

Vad innebär avstämningssamtalet?

− Syftet med avstämningssamtalet är att inför lönesättningen på individnivå värdera arbetsinsatser och prestationer, enligt de lönekriterier som finns på den blankett 

som ligger till grund för avstämningssamtalet. Samtalet är en väsentlig del av den kontinuerliga dialogen mellan chef och medarbetare, som ska pågå under året. Utvecklingssamtal och samtal om ny lön är andra formaliserade delar av dialogen mellan chef och medarbetare.

 

Ska alla medarbetare ha avstämningssamtal nu?

− Just nu är det medlemmar i Polisförbundet, Seko Polisen och ST inom Polisen som ska ha avstämningssamtal, då bedömningsperioden för dem är mellan 1 oktober 2016 -  30 september 2017. Även de oorganiserade medlemmar som hänförs till Polisförbundets, Seko Polisens eller ST inom Polisens avtalsområde ska ha avstämningssamtal nu. För medlemmar i Saco-S är bedömningsperioden fram till den 31 mars 2018, så de får vänta tills efter det datumet innan de kan ha sina avstämningssamtal.

 

Gäller blanketten för alla oavsett lönesättningsmodell?

− Ja, oavsett om medarbetaren ska få sin nya lön genom lönesättande samtal eller kollektivavtalsförhandling, ska samma blankett och samma lönekriterier användas. I slutändan ska det ju inte spela någon roll för den nya lönens storlek om lönen bestäms mellan parterna i en kollektivavtalsförhandling eller mellan chef och medarbetare i ett lönesättande samtal.

 

Är det bara för cheferna att boka in samtal med sina medarbetare nu, då?

− Ja, det är hög tid att boka in tid för samtalet, men innan det genomförs ska cheferna ha så kallade kalibreringssamråd, som regioner och avdelningar planerar och genomför. Där ligger regioner och avdelningar lite olika till i tid, men de flesta har haft eller är på gång med kalibreringssamråden. Syftet är att chefer som har medarbetare med likvärdiga arbetsuppgifter ska nå samsyn, så att bedömningsskalan i de individrelaterade lönekriterierna tillämpas likvärdigt, oavsett chef.

 

När ska avstämningssamtalen vara klara?

− Regioner och avdelningar har tidplaner utifrån de förutsättningar som gäller lokalt, så det gäller för alla chefer att ha koll på regionens eller avdelningens tidplan.

 

Vad händer efter avstämningssamtalet?

− Nästa steg tas när de nationella direktiven är klara och har skickats ut till regioner och avdelningar. Då ska regionerna och avdelningarna, i dialog med de regionala arbetstagarorganisationerna, bland annat bryta ner de nationella direktiven utifrån sina respektive förutsättningar. Dessutom ska de se över om det behövs några inomregionala satsningar eller om det finns några strukturella frågor att hantera inför lönesättningen. Mer info kommer om detta när de nationella förhandlingarna är slutförda.

 

− När detta är klart ska i slutänden nya löner sättas, antingen genom lönesättande samtal mellan chef och medarbetare eller genom kollektivavtalsförhandling mellan arbetsgivaren och berörd arbetstagarorganisation. Håll utkik efter mer information genom att följa #lönerörelse på Intrapolis."

 

Samtidigt informerar Polisförbundets andre vice ordförande Christer Palmkvist om hur äldre polisers förväntningar på högre löner ska kunna tillgodoses. Det gör han i en artikel i Polistidningen, som tar upp många äldre polisers farhågor att Polisförbundet än en gång ska sluta ett avtal där äldre polisers krav på löneutvecklng ska få stå tillbaka för andra satsningar.

 

Christer har förståelse för oron, att Polisförbundet inte skulle kämpa för alla poliser och i synnerhet inte för de med många år i tjänst. Men han förklarar hur äldres löneutrymme nu inte ska tas ifrån dem, utan att andra möjligheter för högre löner ska öppnas i stället genom alternativa karriärvägar. Han beskriver i artikeln att det inte leder till ett högre löneläge att flytta pengar mellan olika grupper. Nu är det i stället tänkt att den erfarenhet och den kompetens man skaffat sig ska premieras. Detta utan att man nödvändigtvis blir chef. Ett stort problem är ju att poliser stannar så kort tid på en funktion. Det ska löna sig att stanna kvar och skaffa sig erfarenhet, säger Christer Palmkvist i Polistidningen.

 

Blåljus menar att det måste bli ett tydligt och förutsägbart system för polisernas lönesättning, som ger incitament för yngre och äldre poliser att stanna i verksamheten. Eftersom risken annars är att de alternativa karriärvägarna inte finns inom Polismyndigheten...

 

Tommy Hansson

 

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994