Publicerat 2006-06-07 23:57”Hej! Jag tillhör den grupp pa som skulle ha blivit anställd som insp i december 2005 enligt det gamla insp.avtalet. Jag har sedan december "förlorat" 4000 kr i månaden eftersom jag inte fått min nya lön. Tidigare har ni på Blåljus talat er varma för vår rätt till retroaktivitet men det är något som jag inte lyckats läsa ut i det nya avtalet. Vad har ni kommit överens om? Jag har svårt att känna mig nöjd med det nya avtalet och att få den lön jag har rätt till, fast ett halvår för sent, med en allmän kompensation på 5000 kr. Arbetsgivarens "löneskuld" till mig uppgår vid nästa lön i juni till 28 000 kr.

Tacksam för svar!

”Förlorare?””

Hej ”Förlorare?”

Nej, du är ingen förlorare. Du kommer att få din lön retroaktivt från det datum du skulle ha fått din inspektörstitulatur. Det vill säga i december 2005.

Med vänlig hälsning
Lars Ericson
Ordförande


”Engångsbelopp
får ej bli vana”


”Det här med engångssummor får inte bli en vana, det gynnar ensidigt de som inte har kommit så långt i lönestegen. Sedan så ser man gärna en uppgift om kvarvarande pott, när kostnaden (?) för de generella påslagen nu har lagts ut. Och är det verkligen den idé och de principer som ska gälla som arbetgivaren har lagt ut om I-löner, glada hoppjerkor ska t ex premieras. En del verkar vara rena psykopater i sin ansvarslöshet. De sista åren (34+) så har de allmänt setts med oblida ögon, som ickeseriösa, av alla som sedan får städa efter dom, lägga allt tillrätta. Men en sak kan de, det är att slå blå dunster i ögonen på cheferna. Man förskräcks. Lägg pengarna på rejält folk istället, som man kan lita på, lägga ansvar på, som gör det stora i det tysta.

”BTB””

Den senaste engångssumman som innefattar retroaktiviteten för fyra månader innebär ett värde på 1250:- per månad. Vad skulle det ge dig i procent på din lön om du räknade på det?

Visst, det blir större procentuellt utfall för de som har lägre månadslön, men jag har lite svårt att förstå avundsjukan i detta. En engångssumma är just vad den är, en engångssumma.

Med vänlig hälsning
Lars Ericson
Ordförande


”Va bra för de yngsta
och alla kommissarier!”


Jyippiie va bra för de yngsta och alla kommissarier!

De är väl förtjänta och ingen skugga må falla på dessa! Ett stort Grattis till dom!Avtalet kan inte ha kostat speciellt mycket. Det är inte många som är bland de yngsta, eller är kommissarie, men som sagt, Grattis!

Nästa avtal bör däremot riktas till de flesta andra. Jag har ett förslag: MINST 1000 kr för vart 5:e tjänsteår. Det skulle bli 200 kr extra per år/mån i ersättning för erfarenhet och kunskap. Det är INTE för mycket begärt!

Det skulle bli en trappstege på tjänsteår: 15, 20, 25, 30, 35, 40, års erfarenhet. 6 trappsteg med andra ord. Det kan INGEN VARA EMOT! Inte ens RPS! 200 kr extra per år/månad är inget att bråka om, egentligen.

I praktiken betyder det att en polis som jobbat i yrket i 30 år får 4 extra steg, d.v.s. 4 000 mer i månadslön än i dag, oavsett vilken tjänst/lön man har innan. Det skall gälla ALLA i Stockholm!Det skulle få alla att vilja jobba längre och inte fundera på att byta jobb.

”Kerry””

Blåljus fortsätter att publicera informationen om RALS tre lönerevisioner nedan tills vi bedömer att alla tagit del. Påminner också om att du hittar hela texten i principöverenskommelsen mellan myndigheten och polisfacket under ”Notiser” här till vänster.----------------------------------------------------------------------

Samverkansavtal
förbundet-RPS


Mitt i vår avtalsstrid i maj, då vi förvisso hade annat att tänka på, tecknade Polisförbundet centralt ett avtal om samverkan med Rikspolisstyrelsen. I Stockholms län finns redan ett lokalt samverkansavtal. Frågar man fackliga företrädare som jobbar med frågorna är väl meningarna om hur samverkansavtalet funkat en aning delade, för att uttrycka det hövligt. Men låt gammalt groll vara glömt – nu får vi höra av Jan Wallin att själve rikspolischefen sägs ha påtalat för länspolismyndigheterna vikten av god samverkan och av att de avtal som finns ska följas. Att särskilt det sistnämnda inte är självklart inom polismyndigheter utan behöver påtalas extra av chefen kan ju väcka en del oro men låt oss, som sagt, vara positiva och glädjas åt det centrala samverkansavtalet.

Jan Wallin, förhandlingschef på Polisförbundet, det har nyligen tecknats ett samverkansavtal mellan Rikspolisstyrelsen, Polisförbundet och de andra fackliga organisationerna inom polisen, ST, Jusek och SECO. Vilken nytta kan vi ha av ett sådant avtal?

- Vi ska behandla frågor av gemensam karaktär, till exempel verksamhets-, arbetsmiljö- och personalpolitiska frågor. Det är ett bra sätt att få inflytande i RPS nya organisation, framför allt att vi kommer in tidigt i processen. En annan fördel är att det utvecklingsarbete som ska bedrivas i den centrala utvecklingskommittén (CUK) nu integreras i den samverkansgrupp som snart ska börja arbeta. Jag tror att det kommer att ge ökat och nödvändigt fokus även på utvecklingsfrågorna.

Idag är det många myndigheter som inte har tecknat något lokalt samverkansavtal. Hur kommer det centrala samverkansavtalet att påverka myndigheterna, både dem som har och dem som inte har egna samverkansavtal?

- Det ska påpekas att det centrala samverkansavtalet inte är överordnat de lokala. Vi är överens med Rikspolisstyrelsen om vikten av god samverkan och att det därför är viktigt att teckna, och inte minst följa, samverkansavtal ute på myndigheterna. Rikspolischefen har också påtalat för myndigheterna vikten av god samverkan och att följa de avtal som finns.

När börjar avtalet gälla?

- Den 13 juni har den centrala samverkansgruppen sitt första möte. Vi är överens om att utbildning och information om avtalet ska ske partsgemensamt. Vi kommer att ta hjälp av proffs på området för att uppnå bästa möjliga resultat. Internt i Polisförbundet planeras att samla representanter från alla förbundsområden till en träff senare i år, för att diskutera samverkansfrågor.

----------------------------------------------------------------------

Prestationslön
även hos åklagare?
Samverkan sägs upp


Helt inom parantes vill Blåljus gärna förmedla hur det såg ut på Jusek:s hemsida (förkortat utdrag) i januari. Visst låter formuleringarna kusligt välbekanta?

”Trots kraftiga invändningar från Jusek vill Åklagarmyndigheten ge chefer tillgång till detaljerad statistik över bland annat beslut om antal väckta åtal. Jusek menar att misstanke kan uppkomma om att statistiken kan ligga till grund för lönesättningen och att den därmed kan påverka åklagares beslutsfattande och leda till sämre rättssäkerhet. Som en konsekvens av Åklagarmyndighetens ensidiga agerande ser sig Jusek tvingat att säga upp ett avtal om samverkan.

Jusek menar att Åklagarmyndigheten under det senaste året i flera fall har frångått den anda av samförstånd som under lång tid har präglat relationerna. Därför säger nu Jusek upp ett avtal om samverkan inom arbetsmiljöområdet.

- Ett samverkansavtal bygger på ömsesidig respekt. Åklagarmyndigheten har vid flera tillfällen visat att de inte lyssnar på oss som jämbördig part och då har vi inget annat val än att säga upp avtalet, säger en företrädare för Jusek.”


----------------------------------------------------------------------

LÖNERÖRELSEN:

(RALS) 2004-2007
TRE REVISIONER


Polismyndigheten och polisfacket i Stockholms län kom överens i lönefrågorna 30 maj som vi redan berättat. Överenskommelsen innehåller många detaljer. Här är en sammanfattning. Samtidigt publicerar Blåljus principöverenskommelsen i sin helhet under ”Notiser” här till vänster.

FÖRSTA REVISIONS-
TILLFÄLLET 2004-10-01


· En generell löneökning på 800 kronor

· Ett engångsbelopp på 6000 kronor till Polisförbundets medlemmar betalades ut.

ANDRA REVISIONS-
TILLFÄLLET 2006-07-01


Ett engångsbelopp på 5000 kr betalas ut till samtliga medlemmar.UTVECKLING FÖR POLISASSISTENTER


· Utvecklingen för den enskilde polisassistenten kan leda till ökade befogenheter och ansvar.

· Första utvecklingssamtalet skall ske efter 12 månader. Bedöms man lämplig höjs lönen till lägst 1/3 ( 21200 kr) av höjningen från ingångslönen till 25 800 kr.

· Andra utvecklingssamtalet skall ske efter 36 månader. Bedöms man lämplig höjs lönen till lägst 2/3 (23 500 kr) av höjningen från ingångslönen till 25 800 kr.

· Efter 6 års anställning skall ett lönesamtal ske mellan chef och polisassistent. Detta kan, efter en lämplighetsprövning, leda till att arbetsgivaren beslutar om anställning som inspektör. Lägsta lönenblir 25 800 kr.

· I samband med nyanställning som inspektör skall myndigheten erbjuda adekvat utbildning.

RIKTADE INSATSER


( för dessa grupper gäller endast den riktade insatsen man kan  inte kombinera riktad insats och övriga insatser annat än i speciella fall)

Dialog skall ske med medarbetare i följande grupper:

· Familjevåldsutredare, barnutredare 1200 kr i löneökning.

· Gruppchefer krim, 1000 kr + 650 kr i löneökning.

· Förhandlare, debriefers, 1200 kr i löneökning.

ÖVRIGA INSATSER


· Anställda 91-95, 1200 kr i löneökning upp till 27 000 kr dock lägst 650 kr.

· Piketen samt KUT-enheterna. · 325 kr     /      325 kr, · Generell / lönesamtalsgrundande.

· Övriga medlemmar, 650 kr i löneökning.

· Pa som anställdes dec 2005 garanteras 800 kr.

· Strukturjusteringar av ordinarie arbetsledande funktioner från den 1 april 2003 t.o.m 1 juli 2006.

INDIVIDUELLA LÖNESAMTAL


Parterna är överens om att införa individuell lönesättning för lägst inspektörer. Parterna är vidare överens om att de skall finnas strukturer / värderingar för funktionen.

Införande av individuella lönesamtal / denna revision


Lönesamtal skall hållas med medarbetare som innehar anställning som lägst kommissarie. (Deras underlagssumma utgör förhandlingsutrymmet - Underlagssumman vid respektive enhet utgörs av 325 kr per individ)).

· Lönesamtal ska hållas med polisassistenter som kommer i anspråk för · inspektörsanställning.

· Parterna är överens om att en utvärdering skall ske under perioden oktober/november 2006

AVTAL


· Strukturavtalen som slöts under avtalsperioden 2002-2004 kommer att utgöra lägst nivåer för lönesättning och funktionstillägg uppjusterade med 800 kr.

· Under denna avtalsperiod kommer en partsgemensam översyn och utvärdering av samtliga avtal att göras.

· Gruppchefer på krim höjs till nivå fyra och biträdande npoc höjs till nivå tre enligt lönebildsmodellen §7 RALS.

SVAROMÅL


· Ersättning för korttidssvaromål (250kr/mån) upphör att gälla. Ett nytt dagarvode införs för de som inte innehar en arbetsledande funktion och går in och ”svarar”. Ersättning för dagarvodet är 120 kr per pass.

Avtalet rörande korttidssvaromål börjar gälla den 1 september 2006.

Tredje  revisionstillfället


är planerat till 2007-03-01

INFÖRANDET AV INDIVIDUELLA
LÖNESAMTAL VID
TREDJE REVISIONSTILLFÄLLET


· Parterna är överens om att en utvärdering skall senast ske under perioden oktober/november 2006 för att kvalitetssäkra systemet med individuell lönesättning och att den partsammansatta gruppen skall bestå av lika antal individer från Arbetsgivaren och OFR/P.

· Parterna är överens om att efter utvärdering av ovanstående grupper utöka antalet individer som ska ha lönesamtal enligt avtalet.

Lönesamtal ska protokollföras. Av texten ska framgå grunderna för lönebeslut. Den som har synpunkter på beslut efter lönesamtal kan föra sin sak till förhandling regionalt (Förbundsområdet i Stockholms län).

Är något oklart bör du ta kontakt med din polisförening lokalt (föreningarna på polismästardistrikten, Länspolisföreningen, Gränspolisföreningen). Där kan du få besked.

   ----------------------------------------------------------------------

Blåljus uppdateras normalt var tredje dag. Särskilda händelser, viktiga nyheter eller helger kan bryta den periodiciteten.

HEMSIDAN UPPDATERAD DEN 7 juni 2006 kl 2355. Den uppdateras igen lördagen den 10 juni.

----------------------------------------------------------------------

MINNS DU?Den 8 juni 1940 steg den norske kungen Håkon VII ombord på ett brittiskt örlogsfartyg och begav sig till London där han med sin exilregering ledde motståndet mot den nazistiska ockupationen. De ovationer som mötte kronprins Olav (senare Olav V) när han som representant för London-regeringen och kungafamiljen återvände till Oslo 1945 är bevis nog för hur populär kungens hållning mot tyskarna var.

Den 9 juni 1940 gav svenska regeringen ger sitt tillstånd till tyska transporter genom landet. Beslutet som är ett av de mest omstridda i Sverige under andra världskriget blixtbelyser frågan om regeringen var tyska medlöpare eller om de räddade svenska folket undan krigets fasor – som illustreras brutalt i nedanstående notis.

Den 10 juni 1944 utförde 200 tyska Waffen-SS-soldater ur pansardivisionen Das Reich en massaker på invånarna Oradour-sur-Glane 25 km nordväst om Limoges, Frankrike. Anledningen var att medlemmar av franska motståndsrörelsen felaktigt påstods ha fått skydd i byn, motståndsmän som överfallit och försenat divisionens förflyttning norrut mot invasionsstränderna i Normandie.  Befolkningen inspärrades i kyrkan och andra byggnader, som sedan sattes i brand. 642 personer dödades, varav 245 kvinnor och 207 barn. År 1953 kunde 21 av de 200 SS-männen ställas inför rätta och två blev senare avrättade. Berättelsen om det bevisligen inträffade illdådet är ett intressant inlägg i debatten om Waffen-SS. En del vill ju påstå att de bara var vanliga soldater.

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994