Publicerat 2019-07-08 22:00

LÄNET RUNT: förbundsområde Nord Stockholm 

Fler tvivlar på polisers karriär- och utvecklingsvägar 

Polisförbundsregion Stockholm består av flera förbundsområden. Inför sommaren 2019 ställer vi några "heta" frågor till våra förbundsordföranden. Denna gång möter vi Johanna Spjut, ny ordförande vid förbundsområde Nord.


Hej Johanna, vad är aktuellt hos er? 

‑ Mycket, precis som i övriga regionen och landet, men här är ett axplock. Vi jobbar med en ständig översyn av annonser och tillsättningar i de delar vi involveras, både för att saker och ting ska gå rätt till men även specifikt när det gäller hur annonser - som berör både civilanställda och poliser - utformas. 
- Vi ser också att tillämpningen av
SPETS (en modell för regionens fördelning av resurser) och dess prognoser ibland tolkas alldeles för hårt och fyrkantigt. Spets-systemet har sin poäng och fyller en funktion men får inte användas som en inlåsningseffekt för polisers möjlighet till utveckling och karriär inom Polismyndigheten.

 

- Vi har också avhandlat diverse rekryteringar av chefer till lokalpolisområden och sektioner, en process som fortsätter. Vi har hopp om framtiden och hoppas att nya och nygamla tillskott kan få positiva effekter för våra medlemmar.


- Vi har en områdesledning som tydligt prioriterar jämställdhetsfrågor. Under våren har satsningen inneburit en inspirationsdag för kvinnor i yttre tjänst samt ett uttag av kvinnor från samtliga lokalpolisområden som kommer att få gå svaromålsutbildning framöver (de fick även två bra dagar tillsammans på Sörentorp). Vi vet att det finns delade meningar gällande dessa satsningar, även om vi hoppas att de allra flesta ser det vi ser: Att det är ett nödvändigt första steg för att bli en mer jämställd och tillåtande arbetsplats för alla och att vi alla kommer att tjäna på det. Arbetet med de här frågorna kommer att fortgå och vi kommer att bevaka och hantera de frågor som tas upp så att det inte ”blir en fluga som dör”.

 

 Utmaningar?

- Den största utmaningen vi lever med är resursbristen som får många följdverkningar i organisationen, mer än ”bara är för lite folk". Resursbristen innebär t ex mycket övertid och att funktioner - på sina ställen - flyter ihop för att alla måste hjälpa till (fu-ledare /gruppchefer/utredare). Inom vårt område sker dessutom en hel del grova brott som de alltför få grova brottsutredarna ska prioritera och jobba med - tillsammans med de redan överbelastade utredargrupperna på lokalpolisområdet och övriga i området.

 
- I röret ligger också ett arbete om hur personal på lokalpolisområden och sektioner som idag främst jobbar dagtid, måndag-fredag, eventuellt i större utsträckning ska börja jobba veckoslut. Man menar att detta är en verksamhetsfördel för dem själva men syftar samtidigt till att personalen med kort varsel ska kunna stötta i jouren. Vår fackliga syn på detta (helt kort för det finns mycket att säga i frågan) är att  arbetsgivaren borde bemanna upp jouren så jouren kan "stå på egna ben" och inte behöva förlita sig på att ständigt resurssättas av andra kollegor/verksamheter i området.
  
- Ytterligare en följdverkan av det ansträngda personalläget avseende poliser - vilket vi ser och påtalar - gäller hur man för extensivt använder sig av civilanställda på platser och i situationer där civila inte ska hamna på grund av att det är en säkerhetsrisk för både dem själva och de  eventuella poliser som tillsammans med dem hamnar i ett ensamarbete i riskmiljö.
  

- Summan av kardemumman: Många av våra medlemmar sliter idag otroligt hårt, inte bara på sin grundfunktion utan också genom att ta ansvar för hela polisområdets situation.
 
Fackliga "surdegar" du vill få fart på?

- KUV:en (karriär- och utvecklingsvägar) måste styras upp. Vi vill inte att det ska hastas igenom för det måste bli bra, men det har gått lång tid nu utan att någon av oss kan koppla utfallen till den ursprungliga grundtanken - och många medlemmar tappar förtroendet för detta (AG´s) system.
 
- För vår egen del så hade vi ett bakslag i arbetet med LS3 där både vi och vår arbetsgivare ville prova att separera rollerna YB och yttre gruppchefer. Nu blev det inte så, men vi kommer att fortsätta jobba med den frågan för vi hör och vet att den är viktig.
 
Vi jobbar också med vår interna kommunikation och förankring. Vi hade önskat att det kunnat gå snabbare men alltför ofta får det stå åt sidan när andra frågor dimper ner i knät. Vi vill grunda oss själva i organisationen bättre både genom information, möten, bli bättre på att stötta och förankra hos våra lokalförbundsområden som är så fantastiska och engagerade. Ett arbete som vi ser fram emot att få lägga mer kraft på framöver! 

 
Arbetsmiljön?
 

- Den höga arbetsbelastningen återkommer såklart i alla delar, men utöver det är vi drabbade av att RAKEL-täckningen är dålig på fler ställen i vårt område. En genomlysning pågår och huvudskyddsombuden (HSO) håller koll på frågan från vår horisont.

En annan fråga gäller att standarden på våra bilar (både radiobilar och civila) stadigt blir sämre. HSO har påtalat att detta måste tas om hand i framtida budget.

 
En tredje fråga, som började som en skrivelse från HSO, och gäller den tid som nu all personal i yttre tjänst ska ha inplanerad med sin grupp och gruppchef (gc). Grunden var att vi identifierade att kollegor - i frånvaro av en närvarande gruppchef - for illa då de inte kunde tas om hand på ett bra sätt samtidigt som deras ryggsäck med jobbiga upplevelser i tjänsten blev allt tyngre. Pengarna räckte inte till för att ge all personal yrkeshandledning, vilket i sig är en skandal, men nu ska i alla fall alla ha möjlighet till tid tillsammans och prata om frågor gällande arbetsmiljö och arbetsbelastning. Gruppcheferna har utbildats för att hålla i detta genom den yrkeshandledning de har. Och i framtiden vill vi såklart att arbetsgivaren skall kunna uppfylla kravet om att ge samtliga professionell yrkeshandledning.
 

Pågående större projekt?

- I område Nord ska det tillsättas en grupp som enbart ska jobba med våldtäktsärenden, en prioritering som vi är positiva till. Det som däremot måste följas upp är hur detta påverkar den övriga organisationen då den nya gruppens personal rekryterats från arbetsplatser som redan nu har svårt att få tiden att räcka till och har egen prioriterad verksamhet.

- En genomlysning gällande hur våra sektioner för grova brott ska se ut i framtiden. En grupp av kollegor från olika delar i organisationen har vänt och vridit på detta under några månader och förväntas snart komma med ett resultat. I det arbetet har vi varit representerade genom vårt HSO.
- Snabbare lagföring har under det här året börjat praktiseras i hela området. Vår bedömning utifrån våra medlemmar är att det i stora drag är med framgång och ett arbetssätt som ses som positivt.

Din syn på hur facket involveras i beslut om verksamheten?  

- Övergripande har vi ett bra samarbete med ledningen i område Nord liksom lokalpolisområden och sektioner. Vi har länge varit välkomna på t.ex. bemanningsråd och i de forum vi önskat vara med har vi aldrig blivit nekade. Vår åsikt om diverse olika saker efterfrågas ofta och vi upplever att arbetsgivaren vill veta vad vi tycker och också tar hänsyn till det i de flesta fall, i stort som smått. 


Vad vill du hälsa dina medlemmar?

- Jag vill framföra att jag och mina kollegor i min styrelse vet hur hårt ni sliter. Ni gör det för era kollegor och ni gör det för allmänheten och hela samhällets skull. Vi är stolta att få representera er och vill göra er röst hörd gentemot vår arbetsgivare i polisområde Nord, den stora arbetsgivaren och också gentemot vår egen organisation. Vill ni ha stöd i er egen jobbvardag, förändra strukturer eller påverka arbetsgivaren eller Polisförbundet vill vi hjälpa er med det! Kontakta oss gärna när helst ni vill och hoppas ni får en välförtjänt och avkopplande ledighet i sommar eller har kul på jobbet, så fortsätter kampen igen i höst!

 
 … arbetsgivaren?

- I mångt och mycket ser vi samma problem och samma utmaningar. Vi ser att vissa saker som vi påtalade redan under omorganisationen skulle bli kaos sakta men säkert börjar rättas till på vissa håll. Vi hoppas kunna fortsätta göra jobbet tillsammans i polisområde Nord och dela problem och lösningar med varandra på ett konstruktivt sätt. Vi vill ha en modig arbetsgivare som fattar modiga beslut för sin personal och det ser vi mer och mer av och det önskar vi fortsättningsvis också.  
- Självklart önskar vi samtliga arbetsgivarföreträdare en skön och avkopplande ledighet för att vi ska komma tillbaka taggade inför kommande utmaningar till hösten!
   

Goda exempel på fackligt arbete under året?  
Mycket av det vi gör och påtalar försvinner lätt i en sörja av fattade beslut där vi varit delaktiga i processen, där vi varit med och påverkat.
- Konkreta framgångar ser vi oftast i ärenden kopplade till enskilda grupper eller individer där vi påverkat i riskbedömningar, tillsättningar, personalärenden, rehabiliteringsärenden och omplaceringar.

- Vi har under året påverkat i ett flertal ärenden för individer som av olika anledningar hamnat i oönskade situationer på arbetet. Utöver det har vi gjort skillnad i arbetet med handledning och tid för det, arbetstidsförläggning liksom inom ramen för skyddskommittén där vi har en god dialog med arbetsgivaren.

 

 

 
 

 

 

 

 

 


LÄNET RUNT: förbundsområde Nord Stockholm

Resursfördelning får inte leda till inlåsningseffekter poliser


Polisförbundsregion Stockholm består av flera förbundsområden. Inför sommaren 2019 ställer vi några "heta" frågor till våra förbundsordföranden. Denna gång möter vi Johanna Spjut, ny ordförande vid förbundsområde Nord.


Hej, vad är aktuellt hos er?

‑ Mycket händer även hos oss som det gör i övriga regionen och landet, men här är ett axplock. Vi jobbar på med en ständig översyn av annonser och tillsättningar i de delar vi involveras, både i att saker och ting ska gå rätt till men även specifikt gällande diskussionen i annonsers utformning kopplat till civilanställda och poliser.

-Gällande just det så ser vi att tillämpningen av SPETS (modell för regionens fördelning av resurser) och dess prognoser ibland tolkas alldeles för hårt och fyrkantigt. Spets-systemet har sin poäng och fyller en funktion men får inte användas som en inlåsningseffekt för polisers möjlighet till utveckling och karriär inom Polismyndigheten.

 

- Vi har också avhandlat diverse rekryteringar av chefer till lokalpolisområde och sektioner, en process som kommer att fortsätta. Vi har hopp om framtiden och hoppas att nya och nygamla tillskott kommer att få positiva effekter för våra medlemmar.

- Vi har en områdesledning som tydligt prioriterar jämställdhetsfrågor. Satsningar har under våren gjorts genom en inspirationsdag för kvinnor i yttre tjänst och en särskild satsning för uttagna kvinnor från samtliga lokalpolisområden. Dessa kvinnor kommer att gå svaromålsutbildning framöver, de fick även två bra dagar tillsammans på Sörentorp.

- Vi vet att det finns delade meningar om dessa satsningar, även om vi hoppas att de allra flesta ser det vi ser: Att det är ett nödvändigt första steg för att bli en mer jämställd och tillåtande arbetsplats för alla och att vi alla kommer att tjäna på det. Arbetet med de här frågorna kommer att fortgå och vi kommer att bevaka och hantera de frågor som tas upp så att det inte ”blir en fluga som dör”.

 

Utmaningar?

- Den största utmaningen vi lever med är resursbristen som får många följdverkningar i organisationen, mer än att man ”bara” är för lite folk t ex ; mycket övertid, funktioner som på sina ställen flyter ihop (fu-ledare /gruppchefer/utredare). Dessutom sker en hel del grova brott i vårt område som ett allt för fåtal grova brottsutredare tillsammans med redan överbelastade utredningsenheter och övriga i området skall jobba med och prioritera tillsammans.

Det ligger också ett arbete i röret gällande hur personal från lokalpolisområden och sektioner som idag jobbar främst dagtid måndag-fredag i framtiden eventuellt skall börja jobba veckoslut i större utsträckning. Detta för att man menar att det är en verksamhetsfördel för de själva men också för att de skall kunna gå in och stötta i jouren med kort varsel.

Om man skall redogöra kort för vår fackliga syn på det (för det finns mycket att säga i den frågan) så anser vi att arbetsgivaren borde bemanna upp jouren så den kan stå på egna ben och inte behöva förlita sig på att ständigt resurssättas av andra kollegor i området. Ytterligare en följdverkan av det ansträngda personalläget gällande poliser gör att vi också ser och påtalar hur man för extensivt använder sig av civilanställda på platser och i situationer där de inte ska hamna på grund av att det är en säkerhetsrisk för både dem själva och eventuella poliser som tillsammans med dem hamnar i ett ensamarbete i riskmiljö.

Summan av kardemumman: Många av våra medlemmar sliter idag otroligt hårt, inte bara på sin grundfunktion utan också för att ta ansvar för hela polisområdets situation.

Fackliga "surdegar" du vill få fart på?

- KUV:en (karriär- och utvecklingsvägar) måste styras upp. Vi vill å ena sidan inte att det skall hastas igenom för det måste bli bra, men det har gått lång tid nu utan att någon av oss kan koppla utfallen som blir till den grundtanke som fanns. Många medlemmar tappar förtroende för detta (AG´s) system. För vår egen del så hade vi ett bakslag i arbetet med LS3. Både vi och vår arbetsgivare ville se att vi skulle få åtminstone prova att separera rollerna YB och yttre gruppchefer. Nu blev det inte så men vi kommer att fortsätta jobba med den frågan för vi hör och vet att den är viktig.

Vi jobbar också med vår interna kommunikation och förankring. Vi hade önskat att det kunnat gå snabbare men alltför ofta får det stå åt sidan när andra frågor dimper ner i knät. Vi vill grunda oss själva i organisationen bättre både genom information, möten, bli bättre på att stötta och förankra hos våra lokalförbundsområden som är så fantastiska och engagerade. Ett arbete som vi ser fram emot att få lägga mer kraft på framöver!

Arbetsmiljön?  

- Den höga arbetsbelastningen återkommer såklart även i alla delar men utöver det är vi drabbade av dålig RAKEL-täckning på fler ställen i vårt område. En genomlysning som pågår som huvudskyddsombuden (HSO) håller koll på från vår horisont.

Standarden på våra bilar som rullar ute (både radiobilar och civila) blir stadigt sämre. Att detta måste tas om hand i framtida budget har HSO påtalat.

En sak, som började som en skrivelse från HSO, var den tid som nu all personal i yttre tjänst ska ha inplanerad med sin grupp och gruppchef (GC). Grunden till det var att vi identifierade att kollegor i frånvaro av en närvarande Gc for illa då de inte kunde tas om hand på ett bra sätt och ryggsäcken av jobbiga upplevelser i tjänsten blev allt tyngre.

Pengarna räckte inte till för att ge all personal yrkeshandledning, vilket i sig är en skandal, men nu ska i alla fall alla ha möjlighet till tid tillsammans och prata om frågor gällande arbetsmiljö och arbetsbelastning. Gruppcheferna har i sin tur utbildas för att hålla i detta genom den yrkeshandledning de har. I framtiden vill vi såklart att arbetsgivaren skall kunna uppfylla kravet att ge samtliga professionell yrkeshandledning.

Pågående större projekt?

- I område Nord ska det tillsättas en grupp som enbart ska jobba med våldtäktsärenden. En prioritering som vi är positiva till, det som däremot måste följas upp är hur detta i sin tur påverkar övriga organisationen då personalen i gruppen består av kollegor som i vanliga fall finns på andra arbetsplatser som redan nu har svårt att få tiden att räcka till och har egen prioriterad verksamhet.

Det genomförs även en genomlysning av hur våra sektioner för grova brott skall se ut i framtiden. En grupp som består av kollegor från olika delar i organisationen har under några månader med att vända och vrida på detta och ska snart komma med ett resultat. I det arbetet har vi varit representerade genom vårt HSO. Snabbare lagföring har under det här året börjat praktiserats i hela området. Vår bedömning utifrån våra medlemmar är att det i stora drag är med framgång och ett arbetssätt som ses som positivt.

Din syn på hur facket involveras i beslut om verksamheten?  

- Övergripande har vi ett bra samarbete med ledningen i område Nord liksom lokalpolisområden och sektioner. Vi har länge varit välkomna på t.ex. bemanningsråd och i de forum vi önskat vara med har vi aldrig blivit nekade. Vår åsikt om diverse olika saker efterfrågas ofta och vi upplever att arbetsgivaren vill veta vad vi tycker och också tar hänsyn till det i de flesta fall, i stort som smått.

Vad vill du hälsa dina medlemmar i FO Nord?

- Jag vill framföra att jag och mina kollegor i min styrelse vet hur hårt ni sliter. Ni gör det för era kollegor och ni gör det för allmänheten och hela samhällets skull. Vi är stolta att få representera er och vill göra er röst hörd gentemot vår arbetsgivare i polisområde Nord, den stora arbetsgivaren och också gentemot vår egen organisation. Vill ni ha stöd i er egen jobbvardag, förändra strukturer eller påverka arbetsgivaren eller Polisförbundet vill vi hjälpa er med det! Kontakta oss gärna när helst ni vill och hoppas ni får en välförtjänt och avkopplande ledighet i sommar eller har kul på jobbet, så fortsätter kampen igen i höst!

… arbetsgivaren?

- I mångt och mycket ser vi samma problem och samma utmaningar. Vi ser att vissa saker som vi påtalade redan under omorganisationen skulle bli kaos sakta men säkert börjar rättas till på vissa håll. Vi hoppas kunna fortsätta göra jobbet tillsammans i polisområde Nord och dela problem och lösningar med varandra på ett konstruktivt sätt. Vi vill ha en modig arbetsgivare som fattar modiga beslut för sin personal och det ser vi mer och mer av och det önskar vi fortsättningsvis också. Självklart önskar vi samtliga arbetsgivarföreträdare en skön och avkopplande ledighet för att vi ska komma tillbaka taggade inför kommande utmaningar till hösten!  

Goda exempel på fackligt arbete under året?

- Mycket av det vi gör och påtalar försvinner lätt i en sörja av fattade beslut där vi varit delaktiga i processen, där vi påverkat. Konkreta framgångar ser vi oftast i ärenden kopplade till enskilda grupper eller individer där vi påverkat i riskbedömningar, tillsättningar, personalärenden, rehabiliteringsärenden och omplaceringar.

- Vi har under året påverkat i ett flertal ärenden för individer som av olika anledningar hamnat i oönskade situationer på arbetet. Utöver det har vi gjort skillnad i arbetet med handledning och tid för det, arbetstidsförläggning och påverkat inom ramen för skyddskommittén där vi har en god dialog med arbetsgivaren.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994