Publicerat 2006-06-06 10:20Polismyndigheten och polisfacket i Stockholms län kom överens i lönefrågorna 30 maj som vi redan berättat. Överenskommelsen innehåller många detaljer. Här är en sammanfattning. Samtidigt publicerar Blåljus principöverenskommelsen i sin helhet under ”Notiser” här till vänster.

FÖRSTA REVISIONS-
TILLFÄLLET 2004-10-01


· En generell löneökning på 800 kronor

· Ett engångsbelopp på 6000 kronor till Polisförbundets medlemmar betalades ut.

ANDRA REVISIONS-
TILLFÄLLET 2006-07-01


Ett engångsbelopp på 5000 kr betalas ut till samtliga medlemmar.UTVECKLING FÖR POLISASSISTENTER


· Utvecklingen för den enskilde polisassistenten kan leda till ökade befogenheter och ansvar.

· Första utvecklingssamtalet skall ske efter 12 månader. Bedöms man lämplig höjs lönen till lägst 1/3 ( 21200 kr) av höjningen från ingångslönen till 25 800 kr.

· Andra utvecklingssamtalet skall ske efter 36 månader. Bedöms man lämplig höjs lönen till lägst 2/3 (23 500 kr) av höjningen från ingångslönen till 25 800 kr.

· Efter 6 års anställning skall ett lönesamtal ske mellan chef och polisassistent. Detta kan, efter en lämplighetsprövning, leda till att arbetsgivaren beslutar om anställning som inspektör. Lägsta lönenblir 25 800 kr.

· I samband med nyanställning som inspektör skall myndigheten erbjuda adekvat utbildning.

RIKTADE INSATSER


( för dessa grupper gäller endast den riktade insatsen man kan  inte kombinera riktad insats och övriga insatser annat än i speciella fall)

Dialog skall ske med medarbetare i följande grupper:

· Familjevåldsutredare, barnutredare 1200 kr i löneökning.

· Gruppchefer krim, 1000 kr + 650 kr i löneökning.

· Förhandlare, debriefers, 1200 kr i löneökning.

ÖVRIGA INSATSER


· Anställda 91-95, 1200 kr i löneökning upp till 27 000 kr dock lägst 650 kr.

· Piketen samt KUT-enheterna. · 325 kr     /      325 kr, · Generell / lönesamtalsgrundande.

· Övriga medlemmar, 650 kr i löneökning.

· Pa som anställdes dec 2005 garanteras 800 kr.

· Strukturjusteringar av ordinarie arbetsledande funktioner från den 1 april 2003 t.o.m 1 juli 2006.

INDIVIDUELLA LÖNESAMTAL


Parterna är överens om att införa individuell lönesättning för lägst inspektörer. Parterna är vidare överens om att de skall finnas strukturer / värderingar för funktionen.

Införande av individuella lönesamtal / denna revision


Lönesamtal skall hållas med medarbetare som innehar anställning som lägst kommissarie. (Deras underlagssumma utgör förhandlingsutrymmet - Underlagssumman vid respektive enhet utgörs av 325 kr per individ)).

· Lönesamtal ska hållas med polisassistenter som kommer i anspråk för · inspektörsanställning.

· Parterna är överens om att en utvärdering skall ske under perioden oktober/november 2006

AVTAL


· Strukturavtalen som slöts under avtalsperioden 2002-2004 kommer att utgöra lägst nivåer för lönesättning och funktionstillägg uppjusterade med 800 kr.

· Under denna avtalsperiod kommer en partsgemensam översyn och utvärdering av samtliga avtal att göras.

· Gruppchefer på krim höjs till nivå fyra och biträdande npoc höjs till nivå tre enligt lönebildsmodellen §7 RALS.

SVAROMÅL


· Ersättning för korttidssvaromål (250kr/mån) upphör att gälla. Ett nytt dagarvode införs för de som inte innehar en arbetsledande funktion och går in och ”svarar”. Ersättning för dagarvodet är 120 kr per pass.

Avtalet rörande korttidssvaromål börjar gälla den 1 september 2006.

Tredje  revisionstillfället


är planerat till 2007-03-01

INFÖRANDET AV INDIVIDUELLA
LÖNESAMTAL VID
TREDJE REVISIONSTILLFÄLLET


· Parterna är överens om att en utvärdering skall senast ske under perioden oktober/november 2006 för att kvalitetssäkra systemet med individuell lönesättning och att den partsammansatta gruppen skall bestå av lika antal individer från Arbetsgivaren och OFR/P.

· Parterna är överens om att efter utvärdering av ovanstående grupper utöka antalet individer som ska ha lönesamtal enligt avtalet.

Lönesamtal ska protokollföras. Av texten ska framgå grunderna för lönebeslut. Den som har synpunkter på beslut efter lönesamtal kan föra sin sak till förhandling regionalt (Förbundsområdet i Stockholms län).

Är något oklart bör du ta kontakt med din polisförening lokalt (föreningarna på polismästardistrikten, Länspolisföreningen, Gränspolisföreningen). Där kan du få besked.

   ----------------------------------------------------------------------

”Lite mer i lönekuvertet
innan vi dör av utmattning”


”Jag förstår att det inte gick att komma längre med tanke på fredsplikten och att ramen redan var fastlagd.Som det nu ser ut kommer inflation,ökade räntor, levnadskostnader ,trängselavgifter och orimliga bostadspriser att göra att vi hamnar på minus fram till hösten 2007 då avtalet går ut! Personligen försöker jag förtränga känslan av kränkning för att efter 43 tjänsteår bara ha 4000 kronor mera brutto än en 6-års-inspektör !!! Gruppcheferna däremot har fått 1000 kronor/mån för att piska just oss att producera mera, enligt Strömberg intentioner !!! Jag får support, priser och utmärkelser för stort engagemang, hög produktion, hög kvalitet, bra domar, empati och omtanke om både målsägande och misstänkta och feedback till medarbetare. Just igår fick jag veta att jag p.g.a. ovanstående utsetts till "månadens medarbetare" på Södermalm och fick en bokcheck på 100 kronor. Vore det inte rimligt att vi äldre som är i min sits får några kronor mera i lönekuvertet istället innan vi lägger oss ner och dör av utmattning !  

Anders Bergstedt”

----------------------------------------------------------------------

”Röstpåverkan
av förbundsstyrelsen?”


”Sitter idag, d 29/5, och läser Polisförbundets hemsida och under ”medlemsnytt” ser jag en länk till ”Frågor och svar om Lars Ericsons beslut att lämna FS”. För mig som medlem är detta verkligen ingen nyhet. Jag blir än mer konfunderad när jag klickar på länken och kommer till ett utdrag ur själva brödtexten och bredvid detta är en länk till ”Val 2006”. Är detta en tillfällighet eller kan det rent av vara så att FS medvetet lagt dessa notiser bredvid varandra för att på så sätt påverka medlemmar att rösta på ett visst sätt? Varför annars uppdatera just detta den 18/5-2006?

Dessutom är det djupt beklagligt att man inte kan utläsa vem som är frågeställare respektive vem som svarar. För min del betraktar jag anonyma frågor och svar, på samma sätt som jag, som professionell polisman, betraktar övrigt inkomna anonyma tips och angivelser.

”Y””

----------------------------------------------------------------------

Blåljus uppdateras normalt var tredje dag. Särskilda händelser, viktiga nyheter eller helger kan bryta den periodiciteten.

HEMSIDAN UPPDATERAD DEN 3 juni 2006 kl 2355. Den uppdateras igen onsdagen den 7 juni.

----------------------------------------------------------------------

Vi hoppar ”Minns du” ett tag på grund av den ryckighet i publiceringen som följer av det aktuella förhandlingsarbetet mellan polisfack och arbetsgivare.

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994